De Buurtraad van het centrum

Deelnemen is mijn keuze

De buurtraad van het centrum verenigt een twintigtal vrijwilligers die zich inzetten om de levenskwaliteit in onze gemeente en meer specifiek in onze buurt te verbeteren.

Ze hebben geen enkele politieke ambitie, maar willen een nuttige en noodzakelijke schakel vormen die elke Everenaar moet toelaten om zich beter te voelen in zijn gemeente.

De netheid, de veiligheid, het milieu (luchtvervuiling en geluidsoverlast: de vliegtuigen,...), stedenbouw behoren tot de thema's die aan bod komen tijdens de raadsvergaderingen.

De contacten met verschillende partners (verkozenen en gemeentelijke instanties, verenigingen, gezagsdragers van de regionale overheid,...) maken een objectieve analyse mogelijk alsook het zoeken naar oplossingen in het belang van de lokale bevolking - indien nodig - na overleg met deze laatste.

We hebben een soepele structuur: twee personen verzekeren de coördinatie van de vergaderingen en de contacten, één van hen zit de vergaderingen voor. De leden van de buurtraad genieten van geen enkel persoonlijk voorrecht of voordeel.

Op 7 Februari 2013 heeft het college van burgemeester en schepenen zijn actieplan voor de komende 6 jaar aan de bevolking medegedeeld: de Algemene Beleidsverklaring. Zich hierop baserend, onderzoekt de buurtraad op welke manier deze intentieverklaring(en) in overeenstemming kunnen gebracht worden met de lokale realiteit.

« Beter leven in Evere » hoeft niet enkel een slogan te zijn. Door zijn inzet, dient de buurtraad zich aan als verantwoordelijke en geloofwaardige partner van de politieke mandatarissen en gemeentelijke instanties en stelt zich concrete objectieven met het oog op het verbeteren van het alledaagse leven van de burger.

Iedere Everenaar uit het centrum (inwoner, werknemer) kan op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden van de buurtraad en heeft het recht om zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap.

Om u op de hoogte te houden van onze werkzaamheden, hebben we besloten om op regelmatige basis een nieuwsbrief, een "Newsletter" in het digitaal jargon, te publiceren. U kunt zich inschrijven op onze Newsletter via de onderstaande link.

Enkele belangrijke opmerkingen in verband met uw inschrijving:

  • Vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens die tijdens de inschrijving verzameld worden, zullen enkel gebruikt worden voor gerichte communicatiedoeleinden en zullen nooit aan derden worden gecommuniceerd,
  • Geen verbintenis: u kunt ten allen tijde uw abonnement opzeggen door gebruik te maken, hetzij van de link op de kopie van de informatie die u ons hebt overgemaakt (laatste bericht dat u zult ontvangen bij de inschrijving), hetzij via de link onderaan elke Newsletter,
  • Welkom aan iedereen: als u niet in het centrum van Evere woont, maar u hebt er een handel, u werkt er, of u bent gewoon geïnteresseerd, dan kan u zich niettemin inschrijven. In dit geval, gelieve de aanwijzingen te volgen die verschijnen wanneer u klikt op de labels : "Nom de la rue - Straatnaam" et "Numéro - Nummer" op het inschrijvingsformulier.

We zijn van plan om onze eerste Newsletter in de loop van de maand oktober 2015 te publiceren en we hopen ten stelligste om u onder onze eerste lezers te mogen rekenen. Als u in uw kennissenkring mensen kent die mogelijk geïnteresseerd zijn in ons initiatief, twijfel dan niet om ze uit te nodigen zich op hun beurt in te schrijven.

Schrijf u in voor de Newsletter van de Buurtraad Evere Centrum