Action Solidaire : 0499.867.356 - 7j/7 - 9h à 18h

jusqu'au 15 juillet

Gemeenschapswachten

Wie zijn de gemeenschapswachten ?

De gemeenschapswachten zijn niets anders dan de oudste stadswachten. Sinds de maand juni 2008, heeft de gemeente Evere het systeem van de gemeenschapswachten en van de gemeentelijke administratieve sanctie opgericht. In het algemeen gaan de stadswachten:

 • het onveiligheidsgevoel bestrijden door een geuniformiseerde aanwezigheid op het terrein;
 • het fenomeen “publieke overlast” bestrijden;
 • de samenhorigheid en het welzijn van de inwoners verbeteren.

De wet definieert de missies van de gemeenschapswachten als volgt:

 • het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie;
 • het informeren van de burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren en het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegenis;
 • het informeren van automobilisten over het hinderlijke of gevaarlijke karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen politiereglement van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken;
 • het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid.

De gemeenschapswachten zijn dus gemeentelijke bedienden die rondgaan op het Everse gebied en die volledig tot uw dienst staan. Op het praktische vlak doen ze onder andere:

 • een beveiliging van de verkeerssituatie rond de scholen;
 • een aanwezigheid en een onthaal in de eerste lijn op al de straten van de gemeente;
 • het overzicht van al de feiten die op het openbare weg gebeuren en die de burger kunnen hinderen en ook de terugzending van al die vaststellingen naar de bevoegde diensten;
 • de oprichting van preventieacties tegen de diefstal van en in de voertuigen, in samenwerking met de politiezone;
 • het toezicht op de voertuigen tijdens grote manifestaties;
 • op het verzoek van Child Focus, het ophangen en terug weghalen van de foto’s van vermiste en/of gevonden kinderen;
 • de uitdeling van verschillende adviezen over de preventie van de criminaliteit in het algemeen (hoe voorkomen slachtoffer te zijn ?...);
 • voor de gemeenschapswachten vaststellers , een overzicht maken van al de inbreuken op het algemeen politiereglementen en het zenden van die vaststellingen naar de sanctionerende ambtenaar van de gemeente.

Meer inlichtingen over de gemeenschapswachten: gemeenschapswachten@evere.irisnet.be
T 02 247 64 80

Wat betekent een administratieve sanctie?

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS) die de gemeente kan opleggen zijn de volgende:

 • de administratieve geldboete met een maximum van 250€ (met een maximum van 125€ voor de minderjaren die 16 jaar waren op het ogenblik van de feiten);
 • de administratieve schorsing van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning;
 • de administratieve intrekking van een door de gemeente afgegeven toestemming of vergunning;
 • de administratieve sluiting van een inrichting op tijdelijke of definitieve basis.

Als de drie laatste sancties door het College van Burgemeester en Schepenen worden opgelegd, zullen de boetes opgelegd worden door een gemeentelijke, zelfstandige en onafhankelijke ambtenaar. Deze wordt sanctionerende ambtenaar genoemd. Hij zal het bedrag van de geldboete schatten in functie van de gepleegde feiten en de omstandigheden.

Wie stelt vast? Wie sanctioneert?

Elke sanctie komt voort uit een vaststelling uitgevoerd door een politieagent of door een gemeentelijke ambtenaar die door de Gemeenteraad aangesteld wordt. De meeste van de gemeentelijke vaststellers-agenten krijgen voortaan de naam “gemeenschapswachten-vaststellers”. Deze gemeentelijke ambtenaren worden gemakkelijk herkenbaar dankzij een kaart met hun foto, naam en voornaam ondertekend door de burgemeester. In geval van overtreding mag de politie ook een PV opmaken. De vaststellingen worden overgemaakt aan de sanctionerende ambtenaar die de administratieve procedure zal aanvatten. Zodra de sanctionerende ambtenaar een vaststelling krijgt, stuurt hij een eerste aangetekende brief naar de overtreder om uit te leggen hoe deze het algemene Politiereglement heeft overtreden. Een kopie van de PV is bij de brief gevoegd. De overtreder heeft dan 15 dagen (vanaf de dag van de zending door de administratie) om ons schriftelijk op de hoogte te brengen van de verdedigingsmiddelen die hij wenst te gebruiken. Als het bedrag van de boete hoger is dan 62,50€, mag hij een mondelinge presentatie van zijn verdediging vragen. De sanctionerende ambtenaar zal hem dan zo spoedig mogelijk oproepen. Zelfs als het bedrag van de boete niet toestaat om een beroep te doen op een mondelinge verdediging, geniet de overtreder van de beschermingsrechten. Dat betekent:

 • dat de overtreder het recht heeft om zich te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman,
 • dat de overtreder het recht heeft zijn dossier in te kijken (gedurende de openingsuren van de gemeente)
 • als de overtreder minder dan 18 jaar is, geeft de sanctionerende ambtenaar daarvan kennis aan de strafhouder van de orde van advocaten, zodat ervoor gezorgd wordt dat de betrokkene kan worden bijgestaan door een advocaat.

Bovendien, moet de sanctionerende ambtenaar een ontmoeting met een bemiddelaar aan de minderjarige overtreder voorstellen om samen te zoeken naar een middel om de gepleegde daad te herstellen zonder een boete te betalen. De sanctionerende ambtenaar kan ook een dergelijk voorstel doen aan een meerderjarige maar dit is niet verplicht.

En als ik niet akkoord ga met de beslissing van de sanctionerende ambtenaar? Een hoger beroep tegen de beslissing van de sanctionerende ambtenaar is altijd mogelijk. Dit beroep moet ingediend worden binnen een termijn van een maand vanaf de kennisgeving van de beslissing bij de politierechtbank (voor de mensen die ouder dan 18 jaar zijn) of bij de jeugdrechtbank in de woonplaats van de ouders of van de voogden (voor de minderjarigen). De procedure van hoger beroep schorst de uitvoerende kracht van de beslissing. De politierechter zal echter alleen over de wettigheid (naleving van de procedure) en de proportionaliteit van de geldboete oordelen. De jeugdrechter daarentegen zal een debat openen om alsnog toe te staan de sanctie te vervangen door een maatregel van waarschuwing, bescherming of opvoeding.

Wat is toegelaten? Wat is verboden?

Hieronder kunt u een pdf versie van ons algemeen politiereglement vinden. Let op, in artikel 115 komt u te weten voor welke overtredingen u een administratieve sanctie kan krijgen.

Om meer inlichtingen over de gemeentelijke administratieve sancties te krijgen:
srongvaux@evere.irisnet.be
T 02 247 62 64