Action Solidaire : 0499.867.356 - 7j/7 - 9h à 18h

jusqu'au 15 juillet

Rijbewijzen

U bent geslaagd in uw theoretisch examen

Er bestaan twee modellen van voorlopig rijbewijs categorie B.
Voorlopig rijbewijs met begeleider
Geen praktijklessen met de autorijschool vereisd. De geldigheidsduur van het rijbewijs is 36 maanden, met de mogelijkheid van een praktisch rijexamen na 3 maanden begeleid rijden. Bij aanvraag van een model 1 moeten de volgende zaken voorgelegd worden:
 • attest van het examen centrum (het/de vak(ken) van de begeleider(s) moet worden ingevuld en getekend door de begeleider en dit laten valideren door de gemeente waar de begeleider(s) woont/wonen op de dienst Strafregister).
 • 28 €
 • 1 kleurenfoto op witte achtergrond
Voorlopig rijbewijs zonder begeleider
Voorwaarde is het volgen van 20 uur rijles in een erkende rijschool, en het aldus bekomen bekwaamheidsattest te overhandigen aan de gemeente bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs zonder begeleider.
De geldigheidsduur bedraagt 18 maanden met de mogelijkheid om na 3 maanden alleen rijden een praktisch rijexamen af te leggen.
Bij aanvraag moet u de volgende zaken kunnen voorleggen:
 • attest van rijvaardigheid voor rijden zonder begeleiding
 • 28 €
 • attest dat men geslaagd is in het theoretisch examen
 • 1 kleurenfoto op witte achtergrond
Algemene opmerkingen
De minimumleeftijd om een voorlopig rijbewijs te bekomen bedraagt 18 jaar voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleider en 17 jaar voor een voorlopig rijbewijs met begeleider
Men kan de formule van voorlopig rijbewijs veranderen. Dit moet gebeuren tijdens de geldigheidsduur van het lopend voorlopig rijbewijs.
Er zijn nog andere types van rijbewijs zoals C en D. Deze types zijn onderworpen aan andere voorwaarden (zoals het medisch onderzoek). Gelieve ons eerst te contacteren indien u meer inlichtingen wenst.
Welke zijn de voorwaarden om begeleider te zijn? De minimuleeftijd is 26 jaar. Minstens acht jaar een Belgisch rijbewijs bezitten of een rijbewijs van een andere lidstaat van de Europese Unie. De begeleider mag geen verval van recht tot sturen hebben de laatste 3 jaar.

U bent geslaagd in uw praktijkexamen

Wat moet u doen?
Het attest dat u geslaagd bent in uw praktisch examen moet op de gemeente afgegeven worden zodat men de procedure voor de aanvraag van een definitief rijbewijs kan opstarten.
Op het ogenblik van de aanvraag moet men de volgende zaken kunnen voorleggen:
 • attest dat u geslaagd bent voor het praktisch examen
 • 28 €
 • 1 foto op een witte achtergrond
 • uw voorlopig rijbewijs (indien het voorlopig rijbewijs gestolen/verloren is, dient u een aanvraag van een duplicaat,ingevuld door de politie, voor te leggen)

Uw rijbewijs is verloren, beschadigd en/of gestolen

Wat moet u doen?
In geval van verlies of diefstal kunt u dit formulier krijgen bij de politie op het ogenblik van de aangifte.
Op het moment van de aanvraag moet u de volgende zaken kunnen voorleggen:
 • 28 € in geval van diefstal of beschadigd. 38 euro in geval van verlies.
 • in geval van diefstal of verlies, het formulier voor aanvraag van een duplicaat ingevuld door de politie
 • 1 foto
 • uw beschadigd rijbewijs in geval van aanvraag van een duplicaat

Voertuig voor beroepsdoeleiden - medisch attest vernieuwen

Een medisch attest dat u toelating geeft om een bezoldigd transport uit te voeren kan bekomen worden in een erkend medisch centrum (callcenter:02/524.97.97). Dit attest moet overgemaakt worden aan de gemeente die de nieuwe geldigheidsduur overschrijft op uw rijbewijs. Wanneer het vak "bezoldigd vervoer" reeds is ingevuld op het rijbewijs, of indien u niet over een rijbewijs uitgereikt na 1998 beschikt, moet u een nieuw rijbewijs aanvragen.
Wanneer u naar het gemeentehuis komt, moet u volgende zaken kunnen voorleggen:
 • attest van medische geschiktheid
 • 1 foto op een witte achtergrond
 • 28 € 
 • huidig rijbewijs
Opmerking
De geldigheid van een document om een bezoldigd transport uit te voeren is in de meeste gevallen 5 jaar.
Wanneer u de categorie C verkregen hebt na 10.09.2009 of de categorie na 10/09/2008, dient u ook een getuigschrift van vakbekwaamheid af te geven.

Buitenlands rijbewijs

U bent in het bezit van een buitenlands rijbewijs en wil dit omwisselen tegen een Belgisch rijbewijs
Wat moet u doen?
Het is aan te raden voor een buitenlander om zijn buitenlands rijbewijs om te wisselen tegen een Belgisch. Deze omwisseling heeft als voordeel dat de betrokkene in geval van diefstal, verlies of beschadeging veel administratief leed bespaard blijft.
Er bestaan 2 soorten buitenlandse rijbewijzen:
Het Europese rijbewijs: een rijbewijs afgeleverd door een land van de Europese Economische Ruimte moet niet via de Nationale Dienst voor Valse en Vervalste identiteitsdocumenten (NDVVID) gaan. Dit kort de wachttijd voor een Belgisch rijbewijs aanzienlijk in.
Wat moet u meenemen naar het Gemeentehuis om een omwisseling aan te vragen?
 • 28 €
 • 1 foto op een witte achtergrond
 • uw buitenlands rijbewijs
De niet-Europese rijbewijzen: zij zijn onderworpen aan een strengere controle dan de Europese rijbewijzen. De toestemming voor omwisseling wordt door de dienst NDVVID gegeven die ook de aanvragen voor omwisseling ontvangt. Tussen de aanvraag en de omwisseling verlopen ongeveer 2 maanden.
Wat moet u meebrengen wanneer u naar het gemeentehuis komt?
 • 28 €
 • 1 foto op een witte achtergrond
 • uw buitenlands rijbewijs
 • een vertaling van uw rijbewijs door een beëdigd vertaler indien het rijbewijs, zelfs gedeeltelijk, is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands of het Frans
Opmerking
Vooraleer men overgaat tot omwisseling moet men nagaan of het rijbewijs erkend is door de Belgische staat en moet het uitgegeven zijn voor de eerste datum van inschrijving van vreemdeling in België.
Het rijbewijs moet ook een geldige einddatum hebben
Een lijst van beëdigde vertalers kan u vinden in het Justitiepaleis, Kleine Karmelietenstraat, Brussel

Internationaal rijbewijs

Het document om een internationaal rijbewijs aan te vragen kan u bekomen op de dienst rijbewijzen van de gemeente. Met het internationaal rijbewijs mag u ook buiten de Europese Unie een voertuig besturen.
Op het ogenblik van de aanvraag moet u de volgende zaken kunnen voorleggen:
 • 24 €
 • een kleurenpasfoto op een witte achtergrond
 • uw rijbewijs

Militair rijbewijs

U hebt een militair rijbewijs en wil dit omwisselen tegen een burgerlijk rijbewijs.
Enkel de categorieën van Groep 1 (AM, A1, A2, A, B, B+E) kunnen omgewisseld worden.
 
Wat moet u doen?
Indien u een militair rijbewijs wil omwisselen moet u zich aanbieden bij uw referentiegemeente. Bij uw aanvraag moet u volgende zaken meebrengen:
 • 28 €
 • 1 pasfoto
 • blauw militair rijbewijs
De aanvrager kan, na enkele dagen, zelf zijn rijbewijs komen afhalen, of hij kan het ook laten toesturen via zijn hoofdkwartier, Everestraat 1.