Vondelingenschuif in Evere is niet de oplossing!

Pierre MUYLLE, wnd. burgemeester van de gemeente Evere, heeft via de pers vernomen dat een vondelingenschuif geopend is op het grondgebied van zijn gemeente, in de Lindestraat.

Dhr. Muylle was op de hoogte van de intenties van de vzw Corvia om een babyluik te openen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met name in Evere. Meer dan een jaar geleden had hij een ontmoeting met een verantwoordelijke van de private vzw, op diens verzoek.

Zoals het geval is voor alle projectdragers in Evere, heeft dhr. Muylle de vzw ontmoet, maar hij heeft echter nooit een gunstig advies gegeven voor de plaatsing van een vondelingenschuif in zijn gemeente. Sinds meerdere maanden is er geen enkel contact meer met de vzw Corvia.

Er is geen enkele bijzondere overeenkomst getekend, niet met de gemeente Evere en evenmin met de politiezone Brussel-Noord, die moet tussenkomen wanneer een baby te vondeling gelegd wordt, zoals alle veiligheidsdiensten.

Onmiddellijk na het vernemen van de intenties van de vzw Corvia, en om alle implicaties van een dergelijk project te overzien, heeft dhr. Muylle een ontmoeting georganiseerd met de gemeentelijke actoren betrokken bij de problematiek, namelijk het OCMW, de gemeentelijke sociale diensten en de politiezone Brussel-Noord, maar ook de gemeenschapsactoren, de Federatie Wallonië-Brussel, Directie Adoptie, en het Vlaams Agentschap voor Adoptie. Al deze actoren hebben unaniem hun grote terughoudendheid uitgedrukt ten opzichte van de opening van een vondelingenschuif in Evere.

 

Die terughoudendheid is wettelijk, want de vondelingenschuif is volledig in tegenspraak met de wet van 1 september 2005 betreffende de adoptie. Dit illegale karakter van de schuif is specifiek ter kennis gebracht van de vzw Corvia, op 20 maart 2017, door de Directie Adoptie van de Federatie Wallonië-Brussel.

Ondanks een flagrante vaststelling van de niet-naleving van de wet betreffende de adoptie, is de vzw Corvia overgegaan tot de opening van een babyluik in Evere op woensdag 20 september 2017.

Die opening is woensdagavond vastgelegd in een administratief vaststellingsverslag van de politie.

De eerste substituut van de procureur des Konings van Brussel heeft tevens de opstelling van een informatienota gevraagd aan de politieoverheden.

De wnd. burgemeester van Evere was dus genoodzaakt om een politieverordening uit te vaardigen die de onmiddellijke stopzetting van de uitbating van de vondelingenschuif beveelt, aangezien de aanwezigheid van een dergelijke infrastructuur een gevaar voor de openbare orde is, daar zij ouders ertoe aanzet een strafrechtelijke inbreuk te begaan: krachtens artikel 424 van het Strafwetboek is het achterlaten van kinderen een strafrechtelijke inbreuk die bestraft kan worden met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.

Hoewel ik mij goed bewust ben van de sociale ellende waarin ouders die het ouderschap niet op zich kunnen nemen, zich kunnen bevinden, wil ik hun niet als enige oplossing het achterlaten van hun kind in deze infrastructuur geven, die bovendien in strijd is met de wet,zegt Pierre Muylle, ‘terwijl er diensten bestaan, zoals de Directie Adoptie van de Federatie Wallonië-Brussel of het Vlaams Agentschap voor Adoptie, allebei overheidsinstellingen, die een wettige oplossing voor het probleem kunnen bieden. Ik vraag dus aan iedereen om contact op te nemen met een van deze twee instellingen.’

 

Contactgegevens:

 

• Direction de l’Adoption - Autorité centrale communautaire (ACC) - Communauté Wallonie Bruxelles - Administration générale de l’aide à la jeunesse : Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES - Téléphone : 02 413 41 35 – www.adoptions.be

 

• Dienst Adoptie van het Vlaams Centrum voor Adoptie – Vlaamse Overheid: Hallepoortlaan 27

1060 Sint-Gillis - Telefoon: 02 533 14 76

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram boiteabebes.pdf135.12 KB