Premie voor isolatie, ventilatie en efficiënte verwarming

Gemeentereglement betreffende de toekenning van een premie die de isolatie, de ventilatie en de efficiënte verwarming van de woningen bevordert.

Artikel 1: Definitie

Voor de toepassing van dit reglement, verstaat men onder « energiepremie » de premie toegekend door het Brussels Instituut voor Milieubeheer voor de isolatie en de ventilatie van de woningen en voor de inrichting van een efficiënt verwarmingssysteem.

 

Artikel 2 : Principe

Binnen de grenzen van het beschikbaar krediet op de begroting kan het College van Burgemeester en Schepenen een premie uitreiken, aanvullend aan de « energiepremie », per woning en per jaar voor de volgende werken:

 1. dakisolatie;                                                                                            renovatie
 2. muurisolatie;                                                                                         renovatie
 3. vloerisolatie;                                                                                         renovatie
 4. isolerende beglazing;                                                                             renovatie
 5. installatie van één mechanische ventilatie met warmterecuperatie;        renovatie + nieuw
 6. installatie van één condensatieketel                                                       renovatie + nieuw
 7. installatie van één doorstroomgasboiler                                                 renovatie + nieuw
 8. installatie van één thermische regeling                                                   renovatie

 

Artikel 3 : Voorwaarden

1.    Administratieve voorwaarden

De gemeentelijke premie wordt toegekend aan woningen gelegen op het grondgebied van de gemeente Evere. De vigerende stedenbouwkundige voorschriften dienen nageleefd te worden. Om die reden zal de gemeentelijke premie uiteindelijk toegekend worden als de vereiste vergunningen aan de aanvrager van de premie afgeleverd werden.

In het kader van de bouw of de renovatie van verschillende huisvestingen (in het geval van appartementsgebouwen, geheel van eengezinswoningen, etc.) door dezelfde bouwheer, is het bedrag van de premie gelijkwaardig aan evenveel individuele premies als het aantal huisvestingen, met een maximum van vier individuele premies.

De premie wordt toegekend aan de natuurlijke of rechtspersoon die de installaties optrekt.

Deze persoon moet houder zijn van een zakelijk recht op het betrokken goed (eigenaar,

medeëigenaar, vruchtgebruiker, huurder, enz.) of moet over een volmacht beschikken, uitgereikt door de bezitter van dit zakelijk recht (beheerraad van de gemeenschappelijke eigendommen).

De premie mag gecumuleerd worden met andere financiële overheidsteun op voorwaarde dat het bedrag van de gecumuleerde financiële steunen de kosten van de werken niet overschrijdt. Indien het bedrag van de gecumuleerde hulp de kosten van de werken overschrijdt, wordt de premie slechts toegestaan naar rato van het bedrag dat nodig is voor de terugbetaling tot 100% van de werken.

 

Artikel 4: Formaliteiten

De aanvraag van premie moet ingediend worden per aangetekend schrijven en moet gericht zijn tot het College van Burgemeester en Schepenen, of per drager met ontvangstbewijs, vóór 1 december van het jaar van het bekomen van de gewestelijke premie. De aanvragers die de premie tussen 1 en 31 december hebben bekomen, zullen hun aanvraag het volgende jaar kunnen indienen.

De volgende documenten moeten bijgevoegd worden aan het dossier van de premieaanvraag:

 • het aanvraagformulier behoorlijk ingevuld;
 • de kopij van volmacht van de medeëigenaars;
 • de kopij van de factuur van de werken;
 • een afschrift van de definitieve belofte van de premie toegekend door het gewest;
 • een afschrift van het rekeningsuittreksel betreffende de betaling van de gewestelijke premie afgeleverd door de bankinstelling of kopie van de postassignatie;
 • minimum twee foto’s die de installaties tonen.

In geval dat de voorwaarden onvoldoende zijn voor de toekenning van de premie zal de aanvrager, indien nodig, uitgenodigd worden om zijn aanvraag aan te vullen.

 

Artikel 5 : Bedrag

De gemeentelijke premie is bepaald op 40% van de « energiepremie » met een maximum van 350 EUR per woning en per jaar.

Voor de woningen die binnen een ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de renovatie (RVOHR-zone zoals omschreven in het gewestelijke ontwikkelingsplan – kaart nr. 1) gelegen zijn, is de gemeentelijke premie bepaald op 65% van de « energiepremie » en is beperkt tot 400€ per woning en per jaar.

Voor de werken die rekening houden met de resultaten van een energieaudit, is de gemeentelijke premie bepaald op 75% van de « energiepremie » en is beperkt tot 500€ per woning en per jaar.

                                                Percentage      Plafond

Buiten RVOHR-zone                40 %               350€

Binnen RVOHR-zone                65 %               400€

Via energieaudit                        75 %               500€

 

Artikel 6 : Betaling

De gemeentelijke premie zal uitbetaald worden na de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen door middel van een overschrijving binnen de twee maanden na ontvangst van een volledige aanvraag.

 

Artikel 7: In voege treding

Dit reglement treedt in voege op 15 september 2010.

 

Artikel 8: Bijzondere bepalingen

In geval dat de hierboven beschreven voorschriften moeten toegepast worden op uitdrukkelijk onvoorziene gevallen, is het College van Burgemeester en Schepenen belast met de taak om een beslissing te nemen op dit vlak.

In geval dat meer aanvragen ingediend werden dan de beschikbare begroting voor een jaar toelaat, zal de datum van indiening van het volledige dossier als toewijzingcriterium dienen.

Service: