Politieverordening betreffende de openingsuren van het Sint-Vincentiuspark

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2017 een politieverordening goedgekeurd betreffende de openingsuren van het Sint Vincentiuspark van 1 juni tot 31 augustus 2017.

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,

                 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikelen 119 en 135, §2;

 

Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid artikel 6, §2;

 

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het Algemeen Politiereglement van de gemeente Evere van 27 februari 2014, inzonderheid hoofdstuk 5;

 

Overwegende dat de parken en groene ruimten die door de gemeente Evere beheerd worden, in eerste instantie ruimten zijn die bestemd zijn voor wandelen, ontspanning en ontdekking van de natuur, waar de fauna en de flora moeten worden beschermd en het milieu gerespecteerd ;

 

Overwegende dat meerdere omwonenden van het Sint-Vincentiuspark hebben geklaagd over nachtlawaai en een onveiligheidsgevoel vanwege het nachtelijke gebruik van dit park ;

 

Overwegende dat de groene ruimten en parken, over het algemeen, niet bestemd zijn om 's nachts gebruikt te worden ;

 

Overwegende, bijgevolg, dat het gepast is om openingsuren voor het Sint-Vincentiuspark vast te leggen zodat het nachtelijke gebruik van het park zou stoppen en de veroorzaakte overlast zou ophouden ;

 

Overwegende dat het verkieslijk is om de maatregel, in eerste instantie, te beperken in de tijd, om de gevolgen ervan te kunnen evalueren en, in voorkomend geval, de nodige aanpassingen te doen ;

 

Overwegende dat eraan herinnerd moet worden dat in artikel 98 van het Algemeen Politiereglement bepaald is dat het verboden is de groene ruimten te betreden buiten de openingsuren of in geval van sluiting en dat in hoofdstuk 10 van datzelfde reglement bepaald is dat elke inbreuk op de bepalingen van het Algemeen Politiereglement aanleiding kan geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie ;

 

BESLUIT :

 

Politieverordening

betreffende de openingsuren van het Sint-Vincentiuspark

 

Artikel 1:

Het Sint-Vincentiuspark (ook Goede Herderpark genoemd) is dagelijks geopend van 5.00 tot 22.00 uur, behoudens andersluidende bepalingen genomen door een bevoegd orgaan.

 

Artikel 2:

Overeenkomstig artikel 98 van het Algemeen Politiereglement is het verboden de groene ruimten te betreden buiten de openingsuren.

 

Elke inbreuk op de voorgaande paragraaf kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie overeenkomstig het Algemeen Politiereglement.

 

Artikel 3:

Deze verordening wordt aangeplakt bij één of meerdere ingangen van het Sint-Vincentiuspark.

 

Artikel 4:

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017 en houdt op uitwerking te hebben op 31 augustus 2017.  

 

Artikel 5:

Deze beraadslaging zal met het oog op de uitoefening van het algemeen toezicht aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

 

Gestemd door de Gemeenteraad tijdens haar vergadering op 18 mei 2017.