Solidariteitsactie : 0499.867.356 – 7d/7 – 9u tot 18u

tot 15 juli

Nieuwe regeling sluitingsuren drankgelegenheden

Drankgelegenheden waar al dan niet alcoholische dranken verkocht worden, toegankelijk voor het publiek, gevestigd op het grondgebied van de gemeente Evere, zijn ertoe gehouden de volgende uurregeling na te leven:

  • de nachten van maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag, donderdag op vrijdag, en zondag op maandag: sluiting ten laatste om 1.00 uur 's nachts;
  • de nachten van vrijdag op zaterdag, en zaterdag op zondag: sluiting ten laatste om 3.00 uur 's nachts.

De openings- en sluitingsuren van de drankgelegenheid moeten leesbaar aangeplakt worden op de ingangsdeur.

 POLITIEREGLEMENT betreffende het sluitingsuur van drankgelegenheden

ARTIKEL 1

 

§ 1. De drankgelegenheden waar al dan niet alcoholische dranken verkocht worden, niet gedekt door een milieuvergunning of een milieuverklaring van klasse III, toegankelijk voor het publiek, als hoofd- of bijactiviteit, ongeacht hun aard of benaming, evenals de voor het publiek toegankelijke aanhorigheden van deze inrichtingen, gevestigd op het grondgebied van de gemeente Evere, zijn ertoe gehouden de volgende uurregeling na te leven:

 

-         de nachten van maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag, woensdag op donderdag, donderdag op vrijdag, en zondag op maandag: sluiting ten laatste om 1.00 uur 's nachts;

-         de nachten van vrijdag op zaterdag, en zaterdag op zondag: sluiting ten laatste om 3.00 uur 's nachts.

§ 2. De openings- en sluitingsuren van de drankgelegenheid moeten leesbaar aangeplakt worden op de ingangsdeur.

§ 3. Alle klanten moeten de drankgelegenheid verlaten hebben op het sluitingsuur dat in § 1 bedoeld wordt.

§ 4. De drankgelegenheden moeten een minimale sluitingstijd van 5 uur respecteren vanaf de sluitingsuren die in § 1 opgelegd worden.

§ 5. Elke promotieactie op de openbare weg of op internet die aanspoort tot de consumptie van alcoholische dranken in de drankgelegenheid, is verboden.

§ 6. De uurregelingen die in § 1 bedoeld worden, zijn echter niet van toepassing:

a)      de nacht voorafgaand aan kerstdag en aan nieuwjaarsdag, waarvoor geen enkele beperking van de openingsuren van toepassing is;

b)     de nacht voorafgaand aan de volgende wettelijke feestdagen:

-         Paasmaandag

-         Dag van de Arbeid (1 mei)

-         Hemelvaart

-         Pinkstermaandag

-         Nationale feestdag (21 juli)

-         Maria-Hemelvaart (15 augustus)

-         Allerheiligen (1 november)

-         Wapenstilstand (11 november)

waarvoor het sluitingsuur van de drankgelegenheden vastgelegd wordt op 3.00 uur 's nachts;

c)      als een uitzonderlijke vergunning afgeleverd werd door de burgemeester, los van de voorwaarden die in artikel 3 vastgelegd zijn.

De aanvraag moet minstens 15 werkdagen vóór het evenement ingediend worden.

ARTIKEL 2

§ 1. Elke drankgelegenheid waarvoor het Gemeentebestuur van Evere meer dan een politieverslag / proces-verbaal / administratief verslag ontvangt dat melding maakt van muziekoverlast die zijn oorsprong vindt in de uitbating, zal ertoe gehouden zijn een geluidsbegrenzer te plaatsen die geleverd wordt door een erkende installateur en afgesteld en verzegeld is volgens de normen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

 

§ 2. Elke drankgelegenheid waarvoor het Gemeentebestuur van Evere meer dan een politieverslag / proces-verbaal / administratief verslag ontvangt dat melding maakt van verstoring van de openbare orde die haar oorsprong vindt in de uitbating, zal ertoe gehouden zijn de inrichting onder het toezicht van een erkende interne controledienst te plaatsen vanaf 22.00 uur en dit voor een periode die bepaald zal worden nadat de uitbater gehoord is.

ARTIKEL 3

De drankgelegenheden die in artikel 1, § 1, bedoeld worden, kunnen schriftelijk een verzoek tot afwijking indienen bij het college van burgemeester en schepenen onder de volgende voorwaarden:

 

1.      niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een administratieve sluiting, een proces-verbaal van de politie of een administratief verslag tijdens de 12 maanden die aan het verzoek voorafgaan;

2.      beschikken over een erkend bewakingssysteem vanaf middernacht;

3.      een geluidsbegrenzer plaatsen die geleverd wordt door een erkende installateur en afgesteld en verzegeld is volgens de normen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

4.      in het bezit zijn van een volledig administratief dossier met inbegrip van alle vereiste milieu- en stedenbouwkundige vergunningen.

 

De vergunning heeft in elk geval slechts betrekking op de inrichting zelf en in geen enkel geval op de uitbreidingen ervan op de openbare ruimte.

ARTIKEL 4

De uitbater van de drankgelegenheid moet dit reglement ter kennis brengen van zijn klanten door het zichtbaar aan te plakken in zijn inrichting.

ARTIKEL 5

De overtredingen van dit politiereglement worden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties bestraft met:

-         een administratieve geldboete die maximaal 350 euro bedraagt;

-         de tijdelijke of definitieve sluiting van de inrichting.

ARTIKEL 6

Dit reglement wordt van kracht vijf dagen na zijn bekendmaking.

------------------------------------------------------------------------------------

Beraadslaagd, in openbare vergadering te Evere op 28/05/2015

Gepubliceerd op 08 juni 2015 - te raadplegen op Front Office

Geen opmerkingen van het Toezicht