Solidariteitsactie : 0499.867.356 – 7d/7 – 9u tot 18u

tot 15 juli

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Afdeling 1: Vergaderfrequentie van de gemeenteraad

 

Artikel 1

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen, en ten minste tien keer per jaar.

 

Afdeling 2: Beslissingsbevoegdheid om de gemeenteraad bijeen te roepen

 

Artikel 2

Onverminderd de artikelen 3 en 4 behoort de bevoegdheid om te beslissen dat de gemeenteraad op een bepaalde dag en een bepaald uur zal vergaderen, aan de voorzitter van de raad.

Als er geen voorzitter van de raad gekozen is, behoort deze bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 3

Tijdens een van zijn vergaderingen kan de gemeenteraad beslissen dat hij op een bepaalde dag en een bepaald uur opnieuw zal vergaderen om de niet-afgeronde behandeling van op de agenda ingeschreven punten te voltooien.

 

Artikel 4

Op schriftelijk verzoek van een derde van de zittinghebbende gemeenteraadsleden is de voorzitter van de raad verplicht de raad bijeen te roepen op de aangegeven dag en het aangegeven uur.

Als er geen voorzitter van de raad gekozen is, is, in dit geval, het college van burgemeester en schepenen verplicht de gemeenteraad bijeen te roepen.

Als het aantal zittinghebbende gemeenteraadsleden geen veelvoud van drie is, moet, voor de bepaling van het derde, het resultaat van de deling door drie naar boven afgerond worden.

 

 

Afdeling 3: Beslissingsbevoegdheid om de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen vast te stellen

 

Artikel 5

Onverminderd de artikelen 6 en 7 stelt de voorzitter van de raad de agenda van de vergadering vast. Daarin neemt hij met name de door het college van burgemeester en schepenen meegedeelde punten op, alsook de mondelinge vragen van de raadsleden en de regelmatig ingediende interpellaties.

Als er geen voorzitter van de raad gekozen is, voert het college van burgemeester en schepenen deze handelingen uit.

 

Artikel 6

Wanneer de voorzitter van de raad de gemeenteraad bijeenroept op verzoek van een derde van de zittinghebbende leden, wordt in de agenda van de gemeenteraadsvergadering voorrang gegeven aan de punten opgegeven door de aanvragers van de vergadering.

 

Artikel 7

 

Ieder gemeenteraadslid mag vragen dat een of meer bijkomende punten op de agenda van een gemeenteraadsvergadering ingeschreven worden, rekening houdend met het gegeven dat:

a)     elk voorstel dat niet op de agenda voorkomt, ten minste vijf vrije dagen vóór de gemeenteraadsvergadering overhandigd moet worden aan de voorzitter van de raad of aan zijn plaatsvervanger;

b)    elk voorstel vergezeld moet zijn van een verklarende nota of van elk document dat de gemeenteraad kan voorlichten;

c)    het voor een lid van het college van burgemeester en schepenen verboden is om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Onder 'vijf vrije dagen' moet worden verstaan: vijf dagen van vierentwintig uur, wat betekent dat de dag waarop de voorzitter van de raad of zijn plaatsvervanger het voorstel dat niet op de agenda voorkomt, in ontvangst neemt en de dag waarop de gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, niet in deze termijn begrepen zijn.

De voorzitter van de raad of zijn plaatsvervanger deelt de bijkomende agendapunten van de gemeenteraadsvergadering onmiddellijk mee aan de raadsleden.

 

Afdeling 4: Inschrijving, in openbare of besloten vergadering, van de agendapunten van de gemeenteraadsvergaderingen

 

Algemene bepalingen

Artikel 8

Onverminderd de artikelen 9 en 10 zijn de gemeenteraadsvergaderingen openbaar.

 

Artikel 9

Behalve wanneer de raad moet beraadslagen over de begroting, een begrotingswijziging of de rekeningen, kan de gemeenteraad, met een tweederdemeerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, beslissen dat de gemeenteraadsvergadering niet openbaar is.

Als het aantal aanwezige gemeenteraadsleden geen veelvoud van drie is, moet, voor de bepaling van de tweederdemeerderheid, het resultaat van de deling door drie gevolgd door de vermenigvuldiging met twee naar boven afgerond worden.

 

Artikel 10

De gemeenteraadsvergadering is niet openbaar wanneer het over personen gaat.

Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering of verwijst hij de bespreking en de beslissing naar de besloten vergadering. 

Het gaat over personen wanneer in vraag gesteld worden:

 • hetzij andere personen dan de gemeenteraadsleden of de gemeentesecretaris;
 • hetzij het privéleven van de gemeenteraadsleden of de gemeentesecretaris.

Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na de openbare vergadering.

 

Artikel 11

Als de gemeenteraadsvergadering niet openbaar is, mogen enkel aanwezig zijn:

 • de gemeenteraadsleden;
 • de gemeentesecretaris;
 • de vertrouwenspersonen die de gemeenteraadsleden met een handicap bijstaan, bedoeld in artikel 12bis van de Nieuwe Gemeentewet;
 • en, desgevallend, de personen die een professionele taak moeten uitoefenen.

 

Artikel 12

Uitgezonderd in tuchtzaken kan de besloten vergadering slechts plaatsvinden na de openbare vergadering.

Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering voortgezet moet worden, kan de openbare vergadering enkel met dat doel onderbroken worden.

 

Afdeling 5: Termijn tussen de overhandiging van de oproeping aan de gemeenteraadsleden en de gemeenteraadsvergadering

 

Artikel 13

Behalve in spoedeisende gevallen gebeurt de oproeping voor de gemeenteraad per brief, via een bezorger aan huis, per fax of per elektronische post, ten minste zeven vrije dagen vóór de dag van de vergadering. In de oproepingsbrief worden de agendapunten voldoende duidelijk omschreven.

Indien noodzakelijk moeten de agendapunten vergezeld worden van een verklarende synthesenota. 

Deze termijn wordt evenwel tot twee vrije dagen teruggebracht wanneer het gaat om de tweede en de derde oproeping voor de gemeenteraad zoals bedoeld in artikel 90, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet.

Onder 'zeven vrije dagen' en 'twee vrije dagen' moet respectievelijk worden verstaan: zeven dagen van vierentwintig uur en twee dagen van vierentwintig uur, wat betekent dat de dag waarop de gemeenteraadsleden de oproepingsbrief in ontvangst nemen en de dag waarop de gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, niet in deze termijn begrepen zijn.

 

Afdeling 6: Terbeschikkingstelling van de dossiers aan de gemeenteraadsleden

 

Artikel 14

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan elk gemeenteraadslid dat daarom verzoekt, een persoonlijk elektronisch adres ter beschikking gedurende zijn mandaat.

 

Artikel 15

Onverminderd artikel 19 worden voor elk agendapunt van de gemeenteraadsvergaderingen alle stukken die op dat punt betrekking hebben, in het gemeentehuis, zonder verplaatsing, ter beschikking gelegd van de gemeenteraadsleden en dit vanaf de verzending van de agenda.

Tijdens de diensturen kunnen de gemeenteraadsleden deze stukken inkijken op het gemeentesecretariaat.

Als het raadslid daartoe schriftelijk verzocht heeft, worden de voormelde stukken of een afschrift hem per elektronische post toegezonden.

 

Artikel 16

 

Tijdens de diensturen geven de gemeentesecretaris of de door hem aangewezen gemeentelijke ambtenaren aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen in verband met de documenten die deel uitmaken van de dossiers bedoeld in artikel 17.

De gemeenteraadsleden die dergelijke inlichtingen wensen, spreken met de betrokken gemeentelijke ambtenaren af op welke dag en op welk uur zij hun een bezoek zullen brengen.

 

Artikel 17

 

Uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende welke de gemeenteraad moet beraadslagen over de begroting, een begrotingswijziging of de rekeningen, bezorgt het college van burgemeester en schepenen aan elk gemeenteraadslid een exemplaar van het ontwerp van begroting, het ontwerp van begrotingswijziging of de rekeningen.

Onder 'zeven vrije dagen' moet worden verstaan: zeven dagen van vierentwintig uur, wat betekent dat de dag waarop de gemeenteraadsleden het ontwerp van begroting, het ontwerp van begrotingswijziging of de rekeningen in ontvangst nemen en de dag waarop de gemeenteraadsvergadering plaatsvindt, niet in deze termijn begrepen zijn.

Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het aan de beraadslagingen van de gemeenteraad onderworpen zal worden, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn voor zijn definitieve vaststelling, met uitzondering van de bewijsstukken voor wat de rekeningen betreft. Het ontwerp van begroting en de rekeningen worden vergezeld van een verslag.

Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting of van de rekeningen. Bovendien definieert het verslag dat betrekking heeft op de begroting, het algemene en financiële beleid van de gemeente en geeft het een overzicht van de toestand van het bestuur en van de gemeentezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens. Het verslag dat betrekking heeft op de rekeningen, geeft een overzicht van het beheer van de gemeentefinanciën gedurende het dienstjaar waarop die rekeningen betrekking hebben. Het verslag bevat bovendien informatie over de mate waarin rekening gehouden wordt met de milieu-, sociale en ethische aspecten in het financiële beleid van de gemeente.

De in dit artikel bedoelde documenten worden bezorgd op de manier bedoeld in artikel 15, eerste lid.

Vooraleer de gemeenteraad beraadslaagt, geeft het college van burgemeester en schepenen toelichting bij de inhoud van het verslag.

 

Afdeling 7: Informatie aan de inwoners

 

Artikel 18

De plaats, de dag, het uur en de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen worden ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking aan het gemeentehuis en publicatie op de website van de gemeente binnen dezelfde termijnen als deze vermeld in de artikelen 7, eerste lid, a), en 13, eerste lid en derde lid, betreffende de oproeping van de raad.

De agenda's van de gemeenteraadsvergaderingen, verklarende synthesenota's niet inbegrepen, worden tijdig meegedeeld aan de inwoners en aan de persorganen die daarom verzoeken. Voor deze dienst moet worden ingetekend op een jaarlijks abonnement. De kostprijs van dat abonnement is vastgelegd op 12,39 euro, verzending of bezorging thuis of op de zetel inbegrepen. De tijdige terbeschikkingstelling geldt niet voor de punten die na de verzending van de oproeping aan de agenda toegevoegd worden met toepassing van artikel 7, eerste lid.

 

Artikel 19

 

De gemeente mag informatie over actuele gebeurtenissen of haar activiteiten meedelen aan de inwoners via een bekendmaking die op het mededelingenbord uitgehangen wordt, elektronisch verspreid wordt of huis-aan-huis bezorgd wordt. Deze mededeling moet politiek neutraal zijn. Dat wil zeggen dat er geen melding gemaakt mag worden van partijlidmaatschap of van partijpolitieke actualiteit.

De namen van de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn mogen niet vermeld worden in het gemeenteblad. Evenmin mogen individuele foto’s van deze leden in het blad gepubliceerd worden.

De namen of foto’s van de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn mogen wel in het gemeenteblad verschijnen bij de installatie van deze vergaderingen of bij de vervanging of de wijziging van de bevoegdheid van een of meerdere leden.

 

 

Afdeling 8: Bevoegdheid om de gemeenteraadsvergaderingen voor te zitten

Artikel 20

De bevoegdheid om de gemeenteraadsvergaderingen voor te zitten behoort aan de voorzitter van de raad of aan zijn plaatsvervanger.

Ingeval de voorzitter en de vicevoorzitter afwezig zijn, wordt de voorzitter van de raad vervangen door het gemeenteraadslid dat de eerste plaats bekleedt op de ranglijst bedoeld in artikel 17 van de Nieuwe Gemeentewet en dat de onverenigbaarheden bedoeld in artikel 71bis van die wet in acht neemt.

Onder 'vicevoorzitter' moet worden verstaan: de plaatsvervanger van de voorzitter in de zin van artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet.

Indien er geen voorzitter van de raad gekozen is met toepassing van artikel 8bis van de Nieuwe Gemeentewet, wordt de gemeenteraadsvergadering voorgezeten door de burgemeester of door zijn plaatsvervanger.

 

Afdeling 9: Bevoegdheid om de gemeenteraadsvergaderingen te openen en te sluiten

Artikel 21

De bevoegdheid om de gemeenteraadsvergaderingen te openen en te sluiten behoort aan de voorzitter van de raad.

De bevoegdheid om de gemeenteraadsvergaderingen te sluiten omvat de bevoegdheid om ze te schorsen.

 

Artikel 22

Onverminderd het tweede lid moet de voorzitter de gemeenteraadsvergaderingen openen op het uur vastgesteld in de oproepingsbrief.

Indien na vijftien minuten wachten onvoldoende leden aanwezig zijn om te kunnen beraadslagen, wordt de vergadering verdaagd. De gemeentesecretaris maakt melding van dit gegeven in de notulen van de vergadering.

 

Artikel 23

Wanneer de voorzitter een gemeenteraadsvergadering gesloten heeft:

 • kan de raad niet meer geldig beraadslagen;
 • kan de vergadering niet heropend worden.

 

Afdeling 10: Aantal gemeenteraadsleden dat aanwezig moet zijn opdat de raad geldig zou kunnen beraadslagen

 

Artikel 24

Vóór de vergadering ondertekenen de gemeenteraadsleden een aanwezigheidslijst.

De namen van de ondertekenaars van die lijst worden vermeld in de notulen.

Onverminderd artikel 90, tweede en derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet, kan de gemeenteraad geen beslissing nemen indien de meerderheid van de zittinghebbende leden niet aanwezig is.

Onder 'meerderheid van de zittinghebbende leden' wordt verstaan:

 • de helft plus een half van het aantal zittinghebbende gemeenteraadsleden indien dat aantal oneven is;
 • de helft plus één van het aantal zittinghebbende gemeenteraadsleden indien dat aantal even is.

 

Artikel 25

 

Wanneer de voorzitter vaststelt dat de meerderheid van de zittinghebbende leden niet of niet meer aanwezig is, schorst hij onmiddellijk de gemeenteraadsvergadering.

 

Afdeling 11: Handhaving van de orde tijdens de gemeenteraadsvergaderingen

 

Onderafdeling 1 - Algemene bepaling

 

Artikel 26

 

De handhaving van de orde tijdens de gemeenteraadsvergaderingen behoort aan de voorzitter.

Onderafdeling 2 - Handhaving van de orde tijdens de gemeenteraadsvergaderingen ten aanzien van het publiek

 

Artikel 27

 

Na een voorafgaande waarschuwing kan de voorzitter terstond iedere persoon uit de zaal doen verwijderen die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt.

De voorzitter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot de geldboete of tot de gevangenisstraf vermeld in artikel 98 van de Nieuwe Gemeentewet, onverminderd andere vervolgingen, indien het feit er aanleiding toe geeft.

Onderafdeling 3 - Handhaving van de orde tijdens de gemeenteraadsvergaderingen ten aanzien van de gemeenteraadsleden

 

Artikel 28

 

De voorzitter leidt de besprekingen:

 • door het woord te verlenen of het te ontnemen aan een gemeenteraadslid dat herhaaldelijk van het onderwerp afdwaalt, en door de agendapunten ter stemming voor te leggen;
 • door het woord te ontnemen aan een gemeenteraadslid dat de sereniteit van de vergadering verstoort, door het lid tot de orde te roepen, door het van de vergadering uit te sluiten, door de vergadering te schorsen of door ze op te heffen.

 

Artikel 29

 

Meer in het bijzonder:

a) voordat een agendapunt besproken wordt, licht de voorzitter het punt toe of verzoekt hij een schepen om het toe te lichten;

b) nadat het punt toegelicht is, verleent de voorzitter het woord aan de gemeenteraadsleden die erom verzoeken, met dien verstande dat hij het woord verleent in de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvragen, in de volgorde van de ranglijst bedoeld in artikel 17 van de Nieuwe Gemeentewet;

c) wanneer de voorzitter meent dat een evenwichtige en redelijke spreektijd toegekend is aan de gemeenteraadsleden en aan elke politieke fractie, beëindigt hij de bespreking;

d) nadat de voorzitter de bespreking beëindigd heeft, omschrijft hij het voorwerp van de stemming en legt hij het ter stemming voor, met dien verstande dat eerst gestemd wordt, in voorkomend geval:

 • over de subamendementen;
 • en vervolgens over de amendementen.

Indien de voorzitter het opportuun acht, mag hij op voorhand vastleggen hoeveel spreektijd aan elke politieke fractie verleend zal worden.

 

Artikel 30

Worden onder andere beschouwd als storend voor de sereniteit van de gemeenteraadsvergadering, de leden die:

 • het woord nemen zonder dat de voorzitter het hun verleend heeft;
 • aan het woord blijven wanneer de voorzitter het hun ontnomen heeft;
 • een ander gemeenteraadslid onderbreken wanneer dat aan het woord is.

Ieder gemeenteraadslid dat tot de orde geroepen is, mag zich rechtvaardigen, waarna de voorzitter beslist of de tot-de-orderoeping gehandhaafd blijft dan wel ingetrokken wordt.

 

Afdeling 12: Bespreking van punten die niet ingeschreven zijn op de agenda van de gemeenteraadsvergadering

 

Artikel 31

Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraadsvergadering ingeschreven is, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.

Tot spoedbehandeling kan worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige gemeenteraadsleden; hun namen worden vermeld in de notulen van de vergadering.

Als het aantal aanwezige gemeenteraadsleden geen veelvoud van drie is, moet, voor de bepaling van de tweederdemeerderheid, het resultaat van de deling door drie gevolgd door de vermenigvuldiging met twee naar boven afgerond worden.

 

Afdeling 13: Aantal gemeenteraadsleden dat voor een voorstel moet stemmen opdat dit aangenomen zou worden

 

Onderafdeling 1 - Andere beslissingen dan benoemingen en voordrachten van kandidaten

 

Artikel 32

 

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Onder 'volstrekte meerderheid van stemmen' wordt verstaan:

 • de helft plus een half van het aantal stemmen indien dat aantal oneven is;
 • de helft plus één van het aantal stemmen indien dat aantal even is.

Voor de bepaling van het aantal stemmen wordt geen rekening gehouden met:

 • de onthoudingen;
 • en, in geval van geheime stemming, de ongeldige stembiljetten.

In geval van geheime stemming is een stembiljet ongeldig wanneer het een indicatie bevat waardoor het mogelijk is het gemeenteraadslid dat het neergelegd heeft, te identificeren.

 

Onderafdeling 2 - Benoemingen en voordrachten van kandidaten

 

Artikel 33

Indien bij de benoeming of bij de voordracht van kandidaten de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt bij de eerste stemming, heeft herstemming plaats over de kandidaten die de meeste stemmen behaald hebben.

Hiertoe maakt de voorzitter een lijst op met tweemaal zoveel namen als er benoemingen of voordrachten moeten gebeuren.

De stemmen kunnen alleen uitgebracht worden op de kandidaten die op die lijst voorkomen.

De benoeming of de voordracht gebeurt bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de oudste kandidaat de voorkeur.

 

Afdeling 14: Openbare of geheime stemming

 

Artikel 34

Onverminderd artikel 37 is de stemming openbaar.

 

Artikel 35

De voordrachten van kandidaten, benoemingen tot ambten, terbeschikkingstellingen, preventieve schorsingen in het belang van de dienst en tuchtstraffen gebeuren bij geheime stemming.

 

Afdeling 15: Openbare stemming

 

Artikel 36

Onverminderd het tweede lid stemmen de gemeenteraadsleden bij handopsteking wanneer de stemming openbaar is.

De stemming gebeurt mondeling telkens als een derde van de aanwezige gemeenteraadsleden daarom verzoekt.

Als het aantal aanwezige gemeenteraadsleden geen veelvoud van drie is, moet, voor de bepaling van het derde, het resultaat van de deling door drie naar boven afgerond worden.

 

Artikel 37

Na elke openbare stemming maakt de voorzitter de uitslag ervan bekend.

 

Afdeling 16: Geheime stemming

 

Artikel 38

In geval van geheime stemming:

a) wordt het geheim van de stemming gewaarborgd door het gebruik van stembiljetten die zo opgesteld zijn dat de gemeenteraadsleden, behalve wanneer ze beslist hebben zich te onthouden, om te stemmen alleen een of meerdere cirkels moeten inkleuren of aankruisen naast de vermelding 'ja', of een of meerdere cirkels moeten inkleuren of aankruisen naast de vermelding 'neen';

b) wordt de onthouding kenbaar gemaakt door het neerleggen van een blanco stembiljet, dat wil zeggen een stembiljet waarop het gemeenteraadslid geen enkele cirkel ingekleurd of aangekruist heeft.

 

Artikel 39

In geval van geheime stemming:

a) wordt het stemopnemingsbureau samengesteld uit de voorzitter en de twee jongste gemeenteraadsleden;

b) wordt, voordat tot de stemopneming overgegaan wordt, het aantal neergelegde stembiljetten geteld; indien hun aantal niet overeenstemt met het aantal gemeenteraadsleden dat deelgenomen heeft aan de stemming, dan worden de stembiljetten vernietigd en worden de gemeenteraadsleden verzocht opnieuw te stemmen;

c) mag ieder gemeenteraadslid de regelmatigheid van de stemopneming verifiëren.

 

Artikel 40

 

Na elke geheime stemming maakt de voorzitter de uitslag ervan bekend.

 

Afdeling 17: Inhoud van de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen

 

Artikel 41

De notulen van de gemeenteraadsvergaderingen vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen alsook het gevolg dat gegeven is aan alle punten waarvoor de gemeenteraad geen beslissing genomen heeft. De notulen maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen.

 

 

Afdeling 18: Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen

 

Artikel 42

Er wordt bij de opening van de gemeenteraadsvergaderingen geen lezing gegeven van de notulen van de vorige vergadering.

Het artikel 17 is van toepassing op de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen.

 

Artikel 43

 

De notulen van de vorige vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd. Als de notulen aangenomen worden, worden ze ondertekend door de voorzitter en door de gemeentesecretaris.

Ieder gemeenteraadslid heeft het recht tijdens het punt betreffende de goedkeuring van de notulen opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Indien deze opmerkingen aangenomen worden, moet de secretaris tijdens de vergadering of ten laatste tijdens de volgende vergadering een nieuwe tekst voorleggen die in overeenstemming is met de beslissing van de gemeenteraad en die door de voorzitter en door de secretaris ondertekend wordt.

Telkens als de gemeenteraad het nuttig acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk opgemaakt tijdens de vergadering en door de aanwezige gemeenteraadsleden ondertekend.

Zodra de notulen van elke vergadering goedgekeurd en ondertekend zijn, worden ze op de website van de gemeente geplaatst, met uitzondering van de punten die in besloten vergadering behandeld zijn.

 

 

Afdeling 19: Commissies bedoeld in artikel 120 van de Nieuwe Gemeentewet

 

Artikel 44

Binnen de gemeenteraad wordt een commissie opgericht krachtens artikel 120, §1, van de Nieuwe Gemeentewet. Deze commissie heeft als taak de besprekingen in de gemeenteraadsvergaderingen voor te bereiden. De commissie kan, ook op eigen initiatief, adviezen uitbrengen en aanbevelingen formuleren ten behoeve van de gemeenteraad met betrekking tot alle aangelegenheden waarvoor de gemeente bevoegd is.

De commissie is samengesteld uit alle gemeenteraadsleden.

De commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad.

De commissie kan altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

 

Artikel 45

Voor elk examen wordt een jury gecreëerd waarvan de samenstelling vastgesteld wordt door het college van burgemeester en schepenen, zoals bepaald in artikel 9 van het administratief statuut.

Aan die jury worden drie gemeenteraadsleden toegevoegd; zij hebben een raadgevende stem en hebben tot taak te waken over de regelmatigheid van de examens.

 

Afdeling 20: Recht van de gemeenteraadsleden om schriftelijke en mondelinge vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen

 

Artikel 46

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen met betrekking tot het bestuur van de gemeente te stellen.

De tekst van die vragen moet bezorgd worden per gewone post, per elektronische post, per fax of door afgifte op het gemeentesecretariaat.

 

Artikel 47

 

De schriftelijke vragen mogen op elk ogenblik bezorgd worden.

Ze worden schriftelijk beantwoord binnen de maand na hun ontvangst door de burgemeester of door zijn plaatsvervanger.

Artikel 48

De mondelinge vragen worden uiterlijk twee werkdagen vóór de gemeenteraadsvergadering, in de voormiddag, meegedeeld, behalve wanneer het actualiteitsvragen betreft, die uiterlijk de dag vóór de vergadering, in de voormiddag, aan de burgemeester of aan de gemeentesecretaris bezorgd mogen worden. Voor deze actualiteitsvragen moet het gemeenteraadslid het actuele karakter aantonen door middel van nieuwe feiten die zich voorgedaan hebben tussen het einde van de termijn voor de indiening van de mondelinge vragen en het einde van die van de actualiteitsvragen.

De vragen mogen tijdens de vergadering slechts gesteld worden overeenkomstig hun schriftelijke vorm.

Zodra de agendapunten van de openbare vergadering onderzocht zijn, worden de mondelinge vragen mondeling beantwoord:

 • hetzij tijdens de vergadering;
 • hetzij tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering.

Het gemeenteraadslid heeft recht op een korte repliek na het antwoord van het college van burgemeester en schepenen.

 

Afdeling 21: Recht van de gemeenteraadsleden om het college van burgemeester en schepenen te interpelleren

 

Artikel 49

De gemeenteraadsleden hebben het recht het college van burgemeester en schepenen te interpelleren over de wijze waarop het zijn bevoegdheden uitoefent.

De interpellaties worden ingeschreven op de agenda en ingediend overeenkomstig artikel 7. 

 

Afdeling 22: Recht van de gemeenteraadsleden om een motie in te dienen

 

Artikel 50

Ieder gemeenteraadslid mag een motie indienen bij de gemeenteraad en deze ter stemming voorleggen.

De motie wordt ingeschreven op de agenda van de gemeenteraad volgens de modaliteiten beschreven in artikel 7.

Als de motie bij meerderheid goedgekeurd wordt, drukt zij uit wat de gemeenteraad gezegd heeft.

 

Artikel 51

Een motie moet verband houden met gemeentelijke bevoegdheden, gemeentelijke belangen, of feiten of omstandigheden die plaatsvinden in de gemeente, een impact hebben in of rond de gemeente of een impact hebben op het leven van de inwoners van de gemeente.

 

Artikel 52

De opsteller van een motie mag zijn tekst intrekken of vragen dat de motie naar een latere vergadering verschoven wordt.

Hij mag de motieven voor de motie kort toelichten voordat de raad tot stemming overgaat.

 

Artikel 53

Een motie wordt goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid.

Ze kan geheel of gedeeltelijk geamendeerd worden. De gemeenteraad stemt eerst over de amendementen en vervolgens over de tekst, of rechtstreeks over een geamendeerde tekst.

De motie vermeldt de formulering die de gemeenteraad goedgekeurd heeft.

De ingediende teksten die nog niet goedgekeurd zijn, vervallen bij de vernieuwing van de gemeenteraad of wanneer hun opsteller zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid verliest.

 

Afdeling 23: Recht van de gemeenteraadsleden om de akten en stukken met betrekking tot het bestuur van de gemeente te raadplegen en er een afschrift van te krijgen

 

Artikel 54

Geen enkele akte en geen enkel stuk betreffende het bestuur van de gemeente mag aan het onderzoek van de gemeenteraadsleden onttrokken worden. Voor de uitvoeringsmodaliteiten van dit artikel wordt verwezen naar artikel 18.

 

Artikel 55

De gemeenteraadsleden hebben het recht een afschrift van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente te verkrijgen mits betaling van een retributie die gelijkgesteld is met de kostprijs. De kostprijs is vastgesteld op 0,15 euro per A4-afschrift. Het college van burgemeester en schepenen stelt de kostprijs van de afschriften van andere documenten vast.

Met het oog op het verkrijgen van een afschrift vullen de gemeenteraadsleden een aanvraagformulier in dat zij op het gemeentesecretariaat afhalen en aan de gemeentesecretaris of aan zijn plaatsvervanger afgeven.

De aangevraagde afschriften worden verzonden binnen de tien dagen nadat de gemeentesecretaris of zijn plaatsvervanger het aanvraagformulier ontvangen heeft.

 

 

Afdeling 24: Recht van de gemeenteraadsleden om de gemeentelijke instellingen en diensten te bezoeken

Artikel 56

De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten te bezoeken in het gezelschap van een lid van het college van burgemeester en schepenen of van een door het college aangewezen ambtenaar.

Deze bezoeken vinden plaats op afspraak.

Teneinde het college van burgemeester en schepenen toe te laten een van zijn leden aan te duiden, en opdat dit lid zich zou kunnen vrijmaken, brengen de gemeenteraadsleden het college ten minste tien dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte van de dag en het uur waarop zij vragen om de instelling of de dienst te bezoeken.

 

Artikel 57

Tijdens hun bezoek moeten de gemeenteraadsleden een passieve houding aannemen om de goede werking van de diensten niet te verstoren.

 

Afdeling 25: Kennisgeving aan de gemeenteraad door de bestuurders van intercommunales

 

Artikel 58

De vertegenwoordigers van de gemeenteraad in de intercommunales die een functie van bestuurder uitoefenen, moeten aan de gemeenteraad een jaarverslag bezorgen betreffende het beheer van de betrokken intercommunale alsook over hun eigen activiteit binnen de intercommunale. 

 

Afdeling 26: Interpellatierecht van de inwoners

 

Artikel 59

Twintig personen die in de gemeente wonen en ten minste zestien jaar oud zijn, mogen bij de gemeenteraad een verzoek tot interpellatie indienen ter attentie van het college.

De interpellatie moet betrekking hebben op een onderwerp van gemeentelijk belang, mag geen uitsluitend privébelang hebben en moet in het Nederlands of in het Frans gesteld zijn.

De lijst van de verzoeken tot interpellatie wordt vóór elke vergadering aan de gemeenteraadsleden meegedeeld.

 

Artikel 60

De voorzitter van de raad zet de interpellatie op de agenda van de volgende vergadering, in chronologische volgorde van ontvangst van de verzoeken, met dien verstande dat maximaal drie interpellaties ingeschreven mogen worden op de agenda van eenzelfde vergadering.

De interpellatie betreffende een aangelegenheid die behandeld moet worden in besloten vergadering, die al op de agenda van de raad staat, die al aan bod gekomen is in een interpellatie tijdens de laatste drie maanden, die de mensenrechten schendt of racistisch of xenofoob van aard is, is onontvankelijk.

 

Artikel 61

De interpellatie wordt gehouden aan het begin van de vergadering.

De burgemeester of het lid van het college tot wiens bevoegdheden het punt behoort, antwoordt tijdens de vergadering op de interpellatie.

 

Afdeling 27: Presentiegeld

 

Artikel 62

Onverminderd artikel 19, §3, van de Nieuwe Gemeentewet ontvangen de raadsleden en de vertrouwenspersonen bedoeld in artikel 12bis van de Nieuwe Gemeentewet, presentiegeld voor elke gemeenteraadsvergadering, met inbegrip van het geval bedoeld in artikel 24, tweede lid, alsmede voor elke commissievergadering bedoeld in artikel 46 en voor de examenjury’s bedoeld in artikel 47, waaraan zij deelnemen en waarvan zij lid zijn.

Aan de voorzitter van de raad of aan zijn plaatsvervanger wordt dubbel presentiegeld toegekend voor elke voorgezeten vergadering van de raad.

Worden gelijkgesteld met de commissievergaderingen, de vergaderingen bij de intercommunales en bij de andere rechtspersonen waarvan de gemeente lid is, waaraan mandatarissen die de gemeente vertegenwoordigen deelnemen en waarvoor zij geen bezoldiging ontvangen.