Gemeentelijke beleidsoriëntatienota 2019 - 2021

Sociaal-economische situatie van de burgers van Evere

Een overzicht in enkele kerncijfers

 

Op 1 januari 2019 had Evere 41.774 inwoners. Dit cijfer zal nog stijgen tot meer dan 45.000 op het einde van deze zittingsperiode, aldus de voorspellingen van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse.

 

Dit cijfer toont op zich reeds welke grote uitdagingen de eerstkomende jaren op ons afkomen.

 

Uit de jongste publicatie van het BISA (“Zoom op de gemeenten – editie 2016”) blijkt dat Evere zich van andere gemeenten onderscheidt door diverse kenmerken.

 

Evere kent een sterke demografische groei. Die evolutie gaat gepaard met een stijging van het aantal gezinnen met kinderen, een verjonging van de leeftijdspiramide en een toenemende internationalisering van de bevolking.

 

Hoewel de gemiddelde leeftijd al enkele jaren daalt en het aandeel kinderen stijgt, steeg ook het aandeel heel oude personen (ouder dan 85) in Evere.

 

Het is een hele uitdaging om een goed evenwicht te bewaren tussen de behoeften van gezinnen met kinderen (opvang, scholen, speelpleinen, aangepaste woningen, enz.) en de behoeften van oudere inwoners (inzake huisvesting en zorg).

Hoewel het aandeel inwoners van buitenlandse nationaliteit in Evere kleiner is dan in het gewest, zien we een toenemende diversifiëring op ons grondgebied, met een steeds grotere aanwezigheid van inwoners uit Oost-Europa en Azië. Die evolutie gaat gepaard met nieuwe uitdagingen, met name op het vlak van sociaal-culturele actie.

 

Door deze demografische groei namen de bevolkingsdichtheid en het aantal woningen de jongste jaren sterk toe in de gemeente. En dat stelt ons voor uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening, kwalitatieve huisvesting, leefomgeving en openbare ruimten.

Een relatief groot deel van de woningen in de gemeente bestaat uit sociale woningen. Naast het onderhoud van het sociale woningbestand moet de gemeente de concentratie van meer kwetsbare bevolkingsgroepen in dit segment van het huuraanbod beheren en ieders integratie op het grondgebied waarborgen.

Ook het beleid van stedelijke renovatie en mobiliteit staat voor uitdagingen.

Evere combineert zijn residentiële functie immers met een economische functie door de aanwezigheid van tal van economische activiteitenzones in de onmiddellijke omgeving van de belangrijke tewerkstellingspool Zaventem-Diegem, in het Vlaams Gewest. De combinatie van die functies en de problemen op het vlak van geluidsoverlast (met name ten gevolge van het luchtverkeer) en mobiliteit vormen in dit deel van het gewest en zijn randgemeenten dagelijkse uitdagingen in termen van ruimtelijke ordening.

De gemeente zal in de volgende jaren trouwens meewerken aan verschillende grootschalige gemengde verdichtingsprojecten op de sites Josaphat, Reyers / Mediapark en Schaarbeek-Vorming (wat vraagt om een intensievere samenwerking met de andere gemeentes en nog meer met het gewest).

Daarnaast vraagt de hogere densiteit van woningen en kantoorruimten om een doordachte aanpak van de mobiliteit, die de ontsluiting van de woonwijken en die van de industriële terreinen met elkaar in evenwicht moet brengen.

 

Ten slotte zal de aanleg van de metrolijn tussen Bordet en het stadscentrum heel wat aanpassingen tijdens en na de werken met zich meebrengen.

Om de toekomstige uitdagingen voor onze gemeente met succes aan te gaan, moeten we steeds deze ene leidraad voor ogen houden: we moeten van Evere op alle vlakken een echte groeipool binnen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest maken.

 

 

***

 

 

 

 

Een duidelijk, concreet, pragmatisch en doordacht groeibeleid

 

Ons beleid moet één belangrijke rode draad volgen: inzetten op verwezenlijkingen die zichtbaar zijn en een directe,  positieve impact hebben op onze medeburgers.

 

Los van iedere overtuiging en verschillen in politieke visie bestaat de gemeenteraad vooral uit vrouwen en mannen die werden verkozen door de Everse bevolking, die nu van ons allen een maximum aan actie en de absolute bescherming van de goede levenskwaliteit verwachten die zo typisch is voor onze gemeente.

 

Na de recente gemeenteverkiezingen is de gemiddelde leeftijd van de verkozenen gedaald, maar er kwam ook duidelijk vernieuwing in de raad vermits de helft van de raadsleden nieuw verkozen zijn.

 

*

 

Tijdens de volgende zes jaar zal de meerderheid Evere omvormen tot een warme, verbonden en participatieve gemeente.

 

Voor de registratie van de burger in de administratieve structuren werd op 1 april 2019, naar aanleiding van de wet op de modernisering van de burgerlijke stand, een Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) ingevoerd voor alle gemeenten, ter modernisering, vereenvoudiging en informatisering van de administratieve akten (geboorte, huwelijk, overlijden).

 

Het Rijksregister en de DABS zijn gekoppeld zodat alle vereiste gegevens automatisch worden verstuurd naar het Rijksregister en de DABS. Voortaan worden de akten van de burgerlijke stand enkel nog digitaal opgesteld, ondertekend en bewaard (beveiligd IT- beheer).

 

Het gemeentebestuur van Evere wil een efficiënte openbare dienstverlening bieden.  Hoewel er steeds meer inwoners bijkomen, moet de openbare dienstverlening snel werken. 

 

Daarom raden we de burgers aan hun administratie met de gemeente online te voeren (via Internet) en zo wachtrijen te vermijden.

 

Daarnaast willen we de digitale kloof dichten door burgers die geen computer of internetverbinding hebben, gratis toegang tot administratieve documenten geven. Daarom zullen we een nieuwe automaat voor attesten aankopen. Deze automaat zal aangepast zijn voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM).

 

Voorts wordt een nieuw e-loket geopend. Via dit loket kunnen online documenten worden aangevraagd en kan de gemeentedienst het document in de juiste vorm elektronisch naar de aanvrager sturen. Vandaag worden deze documenten per post opgestuurd.

 

In maart 2019 werd een nieuw beheersysteem voor wachtrijen geïnstalleerd. De bezoekersstroom kan nu nog doeltreffender worden beheerd. Het systeem omvat een onthaalautomaat die tickets verstrekt voor de verschillende loketten.

 

Daarnaast is het wenselijk om te investeren in een programma voor  het online plannen van afspraken voor producten die door de dienst burgerzaken (Bevolking, Burgerlijke Stand, Buitenlanders) worden afgeleverd.

 

*

 

De meerderheidspartners verbinden zich ertoe om in de volgende 6 jaar dat zij ten dienste staan van de burger, te werken aan een warme, inclusieve, open en verbonden gemeente.

 

Burgerparticipatie vormt een belangrijk aandachtspunt van de gemeente gedurende de hele zittingsperiode. Dit vereist een herziening van het werk van de drie wijkraden om hun zichtbaarheid en doeltreffendheid te verhogen. De mechanismen voor raadpleging van de burgers zullen worden herzien en versterkt, zodat iedereen zijn stem kan laten horen, dit via acties op het terrein, elektronische communicatie en de creatie van discussieruimten met en voor alle burgers.

 

Het gemeentelijke communicatiebeleid moet gedurfd, innoverend en eenvoudig zijn.  Een nieuwe website, rechtstreeks communiceren met de burgers en op de sociale media via een community manager: dat zijn de eerste initiatieven die we ter zake zullen nemen. Het budget ad hoc voor een nieuwe website werd reeds bekrachtigd en staat ingeschreven op de eerste begroting van de zittingsperiode. Het gratis gemeentetijdschrift Evere Contact werd reeds herzien en heet nu InfoEvere. Het werd een stuk dynamischer, meer bepaald door de burgers uit te nodigen artikelen te schrijven voor het tijdschrift of door positieve initiatieven van burgers of organisaties onder de aandacht te brengen.

 

Het ‘welcome pack’ of het onthaalpakket voor nieuwe inwoners legt hen de werking van de gemeente uit en verstrekt alle nuttige informatie over de verschillende wijken.

 

In het gemeentehuis komt een betere bewegwijzering, met name voor personen met beperkte mobiliteit.

 

Daarnaast zal er nauwer worden samengewerkt met het gewest voor ‘Smartcity’-informatica ten dienste van de burgers: elektronische loketten voor zoveel mogelijk diensten en interactieve communicatie.

 

De digitale transitie is een van de doelstellingen van de gemeente Evere, die deze tot stand wil brengen via de Openbare Computerruimte (OCR) in L’Entrela, die we snel toegankelijker willen maken voor de burgers door ruimere openingsuren of een regelmatigere samenwerking met de workshops alfabetisering of Frans als vreemde taal.

 

In Evere stappen we resoluut de 21ste eeuw in. Met bijna 42.000 inwoners, wier aantal een constante sterke groei kent, moet Evere het hoofd bieden aan alle uitdagingen voor de stad van deze eeuw, voor het stadsgewest en voor de hoofdstad van Europa die we samen met de andere Brusselse gemeenten vormen. 

 

Daarom is het de ambitie van de meerderheid om Evere te laten evolueren zonder daarbij het dorpse karakter teloor te doen gaan, dit in een stad waar alles mogelijk moet blijven.

 

De gemeente moet nog meer naar haar burgers luisteren voor ze beslissingen neemt. Ook dat is een vereiste van onze tijd.

 

Daarom zal de reeds sterk aanwezige participatieve transitie worden versterkt om collectief en vroeg in het proces na te kunnen denken over projecten en de burgers meer te betrekken bij de uitbouw van onze gemeente van morgen. 

 

Hiervoor zullen we het initiatief nemen om een participatief debat te houden over de gemeentelijke begroting, de verdeling van de middelen, de kern van de actie. We gaan hier geleidelijk te werk door budgetten toe te wijzen aan de participatieve organen en een deel van de begroting te gebruiken voor burgerparticipatie.  De wijkraden worden dynamischer door ze zelfstandigheid van handelen te geven, door middel van de invoering van regelmatige verslagen aan de gemeenteraad en de introductie van een koepel waarin de drie wijkraden samenkomen om transversale uitdagingen te bespreken. Een andere prioriteit is het aanmoedigen van interpellaties van de gemeenteraad door burgers en het faciliteren van de oprichting van werkgroepen met de auteurs van die interpellaties voor de opvolging van dossiers.

 

We verbinden ons ertoe voorwaarden voor de jaarlijkse toewijzing van een participatief budget voor de inrichting van de openbare ruimte te creëren. In diezelfde optiek zullen gemeentelijke wijkontwikkelingscommissies worden opgericht om de burgers per wijk te betrekken bij de prospectie voor de ontwikkeling van hun leefruimte.  De stedenbouwkundige overlegcommissies worden opgewaardeerd tot echte ruimten voor burgerparticipatie, waar verder dan NIMBY-fenomenen of opportuniteitsgedrag wordt nagedacht over de collectieve uitdagingen. Hiervoor zullen vooraf openbare vergaderingen met de burgers in de wijken worden georganiseerd om de projecten te bespreken. Tot slot is het belangrijk om de jeugdraad, de raad voor solidariteit tussen volkeren, de mobiliteitsraad, de ouderenraad, de gemeentelijke onthaalcommissie en de wijkraden jaarlijks een participatief budget toe te kennen en hun vertegenwoordiging te verbeteren via een loting uit een representatieve groep van mensen.

 

We zijn een educatieve en leergierige gemeente, een gemeente die de geestelijke ontwikkeling van de jongsten ter harte neemt. We zijn trots op ons huidig gemeentelijk scholennet, maar moeten dit onvermoeid voort blijven ontwikkelen zodat het over de noodzakelijke middelen beschikt voor de ontplooiing van een optimale pedagogie in een wereld die beweegt.

 

Om die reden zullen we blijven inspelen op de behoeften van onze bevolking en de uitdagingen aangaan van de demografische boom die we meemaken.

 

In de vorige zittingsperiode werd veel geïnvesteerd in de creatie van meer dan 1.000 plaatsen in het gemeentelijk onderwijs, voor alle leeftijden. Die aanzienlijke inspanningen zullen in de komende maanden hun vruchten afwerpen, maar we houden het daar zeker niet bij en blijven investeren in kwalitatief gemeentelijk onderwijs door de creatie van nieuwe plaatsen in scholen verder te optimaliseren. We zien de school als een plek waar verschillen en ongelijkheden niet bestaan, waar iedereen dezelfde kansen krijgt, waarin ieder levenstraject naar waarde wordt geschat.

 

We willen jongeren die verloren lopen in het systeem helpen via opleiding zodat ze weer aansluiting vinden bij positieve en emanciperende projecten.

 

We hebben vandaag veel schoolprojecten lopen. Wij zorgen ervoor dat deze volledig ten uitvoer gebracht worden, zowel in de eerste driejarige periode als in de volgende:

 

•   Het ‘Eugène Moreau’-bijgebouw van de school Aubier;

 

• De nieuwe school Marie Popelin, met de opening van de klassen in fasen. Dit is een school met actieve pedagogie van het type Montessori, die de deuren opent op 1 september 2019. De begroting 2019 voorziet reeds in aanwervingen (de aanwerving van buitenschools personeel is al goedgekeurd en de stijging van de werkingskosten met 1% per jaar gedurende de eerste driejarige zittingsperiode zal de bijkomende kosten dekken voor de opening van een nieuwe gemeenteschool);

 

• De uitbreiding van de school Everheide, met de toevoeging van klassen voor het kleuter- en het lager onderwijs, die de deuren opent in 2020. Die uitbreiding wordt gefinancierd met middelen van buiten de gemeente (diverse subsidies). De verhoging van de werkingskosten met 1% per jaar gedurende de eerste driejarige zittingsperiode zal de bijkomende kosten dekken voor de opening van een nieuwe gemeenteschool.

 

Het is meer dan ooit nodig om een openbare school voor secundair onderwijs met actieve pedagogie te openen op het grondgebied van de gemeente en het is een van de eerstvolgende projecten die we willen realiseren. Het lijkt ons belangrijk om meerdere informatiedagen over de gemeentescholen en hun pedagogische projecten te organiseren.

 

Om de aankoopkosten van schoolmateriaal terug te brengen, zullen we voorstellen om de leerlingen van de gemeentescholen een welkomkit te geven met basismateriaal. Dankzij de aankoop op grote schaal kan de gemeente de kosten voor dergelijk materiaal dragen. Dit initiatief zal worden besproken met alle schoolse en buitenschoolse organisaties.

 

In diezelfde optiek willen we geleidelijk aan warme maaltijden in de gemeentescholen gratis maken, net zoals de schoolopvang en vakantiespeelpleinen in de zomer. Dit project past in het subsidiebeleid op andere bestuursniveaus en we zullen de komende jaren de concrete uitvoering ervan zien.

 

De inschrijvingsprocedure in de gemeentelijke kleuter- en basisscholen werd eenvoudiger en efficiënter dankzij de online inschrijving. Er wordt gewerkt aan eenzelfde procedé voor de inschrijvingen voor vakantiespeelpleinen.

 

De bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de versterking van de socio-professionele inschakeling van schoolverlaters, door middel van persoonlijke en intensieve begeleiding door gespecialiseerde opvoeders van buurthuizen en verenigingspartners, zijn van essentieel belang. Net zoals de strijd tegen schooluitval; hiervoor wordt samengewerkt met SCHOLA ULB voor academische ondersteuning van jongeren in de drie niveaus van het secundair onderwijs, die georganiseerd wordt in de buurthuizen.  Het is noodzakelijk om het aanbod huiswerkscholen naar alle wijken van de gemeente uit te breiden.

 

De digitale kloof en ongeletterdheid zullen we bestrijden door de ondersteuning van sensibiliseringsmodules rond IT-tools en door de inrichting van helpdesks voor administratieve procedures op computer. Het doelpubliek hiervan bestaat uit senioren, ongeschoolde werkzoekende jongeren en kwetsbare of arme gezinnen en we werken hiervoor samen met het OCMW, OVM’s en de verenigingssector. Ondersteuning van opleidingen (initiatie, verdieping en intensieve stage digitale armoede) en ClicJob workshops informatica (gericht op het zoeken naar werk, verbetering van cv’s, gebruik van professionele netwerken als LinkedIn,…).  Alfabetiseringscursussen en lessen Frans blijven we voort ondersteunen door het aanbod hiervan uit te breiden met L’Entrela, net zoals we dit doen voor de lessen Nederlands met het Huis van het Nederlands.  Ook is het een goed idee om tijdens de blokperiodes onze gemeentelokalen open te stellen voor onze studenten zodat ze samen kunnen studeren.

*

De uitbouw van een wijkleven en een wijkdynamiek vormt een andere belangrijke uitdaging op sociaal-menselijk vlak voor de partners van deze meerderheid.  Het is dan ook absoluut één van de prioriteiten waar  het College zijn schouders onder zal zetten.  Door de ondersteuning van het wijkleven creëren we een stad op menselijk formaat waar alle dagelijkse activiteiten in de onmiddellijke omgeving kunnen plaatsvinden en de zachte mobiliteit meer kansen krijgt. Tot slot gaan we in een wijk gemoedelijker met elkaar om. Het samenleven in de openbare ruimte bevorderen, mensen aanmoedigen hier actief aan deel te nemen, een ruimte creëren die aan alle behoeften voldoet; dat zien wij als de opdracht van een gemeente zoals die voor ons idealiter moet zijn.

Evere is zonder enige twijfel een aangename gemeente om te wonen en moet dat ook in de toekomst blijven.

 

*

 

Evere tot een echte gemeente-in-de-stad maken, door de uitbreiding en opwaardering van het aantal aangename en creatieve openbare ruimten, via burgerparticipatie, is van vitaal belang voor een wijkleven waar het welzijn van de bewoners centraal staat. Bij iedere nieuwe inrichting van de openbare ruimte dienen we absoluut op zoek te gaan naar manieren om meer groen in onze stad te brengen. Door de burgers hierbij te betrekken, krijgen we een openbare ruimte die ons op het lijf geschreven is. Zo blijven we steeds meer leven brengen in  deze ruimten, die tenslotte van iedereen zijn.

De speelterreinen voor kinderen worden gerenoveerd en vergroot, en er komt een stadsboerderij die voor iedereen toegankelijk is. Het Goede Herderpark wordt met de steun van Leefmilieu Brussel omgevormd tot een grote recreatie- en sportzone, waarin activiteiten georganiseerd worden die het publiek warm moeten maken voor de natuur. De openbare verlichting krijgt een nieuwe vormgeving, met meer aandacht voor voetgangers en fietsers en trottoirs, zodat die op ieder moment van de dag aangenaam en veilig is. We willen onze parken opnieuw pit geven, ze tot plekken maken waar het voor iedereen aangenaam verblijven is. Hiervoor denken we aan vaste of ambulante horecazaken op momenten dat de parken veel publiek trekken, aan het afbakenen van hondenloopzones, veiligere en aangenamere toegangen en wandelpaden in parken en meer netheid, door wandelaars op hun burgerzin ter zake  aan te spreken.

We willen de begraafplaatsen opwaarderen in hun rol als gedenkplaats, toeristische bestemming en stedelijk park. En we blijven onze straten verfraaien met bloemen. Collectieve en solidaire moestuinen of volkstuinen moeten mogelijk gemaakt worden op gronden die op dit moment niet gebruikt of bewerkt worden.

 

*

 

Onze gemeente is een gezonde gemeente, wat eveneens blijkt uit de  ontwikkeling van de economische en commerciële activiteit op ons grondgebied.

Evere is een “gemeente met een dorps karakter”, waar nog steeds buurtwinkels zijn in de drie winkelbuurten, maar waar ook bedrijven zich graag vestigen, omdat de gemeente tevens een economisch knooppunt is aan de rand van het Brusselse Gewest.

De ondersteuning door de gemeentelijke diensten van economische en commerciële activiteiten is belangrijk voor de goede werking ervan. Er zullen acties en activiteiten op touw worden gezet om onze handelaars en bedrijven te promoten en te steunen.

Dit door middel van rechtstreekse contacten met de handelaars en ondernemers, maar ook via de handelsverenigingen en netwerkingsbijeenkomsten in de Business Community Evere.

De twee wekelijkse markten van Hoog Evere en Evere Centrum zijn plekken waar de Everenaars elkaar ontmoeten en terechtkunnen voor ambachtelijke kwaliteitsproducten. Opdat alle drie de winkelbuurten voorzien zouden zijn, komt er een extra markt in Laag Evere. Er wordt ook gewerkt aan “Smart”-oplossingen (waarbij Smart staat voor Specifiek, Meetbaar, Toegankelijk, Realistisch en Tijdelijk) voor onze handelaars en bedrijven.

 

Een aanzienlijk deel van de dynamiek in onze wijken is immers te danken aan onze handelaars. Het aanbod moet divers en gevarieerd zijn en tegemoetkomen aan ieders behoeften. De gemeente zal de plaatselijke handelaars ondersteunen zodat Evere een levendige en gezellige gemeente blijft. Het aanbod moet inspelen op de behoeften van de burger, zodat deze zijn aankopen kan doen, op restaurant kan gaan of een brasserie kan bezoeken zonder hiervoor naar de andere kant van Brussel te moeten.  De gemeente besteedt ook graag aandacht aan alle alternatieve consumptiewijzen die lagere kosten van het levensonderhoud en kortere en milieuvriendelijkere voedselvoorzieningsketens aanmoedigen. We willen bedrijven promoten die lokale en duurzame producten aanbieden en tegelijkertijd de diversiteit van het commerciële aanbod in onze wijken waarborgen. We zullen ook projecten voor alternatieve consumptie ondersteunen die duurzame, lokale en kwaliteitsproducten tegen zeer betaalbare prijs aanbieden, zoals GASAP (Groupe d’Achat Solidaire de l’Agriculture Paysanne), Boeren en Buren (buurderijen), biopakketten, groepsaankopen, enz. We willen hiervoor ruimten beschikbaar stellen en deze wijze van consumeren promoten bij kwetsbare groepen.

 

Als wij een middenstandsgemeente willen zijn, moeten wij, samen met het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), gratis WIFI aanbieden in de winkelstraten, coworkingruimten inrichten en vooral de handelaars betrekken bij alle burgeracties.

 

*

 

De gemeentelijke meerderheid wil de volgende 6 jaar ook extra investeren in een rustige en veilige leefomgeving.

 

Zo willen we de emancipatie en burgerparticipatie van jong en oud versterken door de verwezenlijking van participatieve projecten via het werk van opvoeders en het verenigingsleven in de verschillende wijken van ons gemeentelijk grondgebied, naar het voorbeeld van Germinal Clean en de collectieve schoonmaak van het Moeraske.

 

Wij willen Evere nog veiliger maken door de inzet van meer stadswachten, die elke dag van 7 tot 21 uur zichtbaar aanwezig zullen zijn, door  te zorgen voor meer veiligheid bij de schoolingangen en bij openbare manifestaties en door wijkbemiddelaars vaker ’s nachts op pad te sturen via de vzw Egregoros. We willen ook meer stadswachten inzetten die de toestand van straatmeubilair, verlichting en rijbaan in het oog houden en problemen onmiddellijk aan de bevoegde diensten voor onmiddellijke opvolging melden. Het snelle herstel van slijtage en andere mankementen op straat en andere openbare plekken is essentieel voor het veiligheidsgevoel van onze medeburgers.

 

We willen ook de strijd aanbinden tegen sociale polarisatie en iedere vorm van sociale isolatie door contacten tussen verschillende generaties en culturen te bevorderen en door de voortzetting van de strijd tegen discriminatie op basis van iemands uiterlijk tijdens politiecontroles, met name door middel van bewustmakingsacties, de invoering van een identiteitscontroleattest en een aanwervings- en opleidingsbeleid bij de politie dat gericht is op de diversiteit in de politiezone.

 

De strijd tegen inbraken vormt een belangrijk thema voor onze medeburgers en daarom willen we bij de preventiedienst een technopreventieadviseur aanstellen, die de stadswachten, in samenwerking met de Politiezone, zal betrekken bij een actieplan om de burgers bewust te maken van het belang van een betere beveiliging van hun woning. We zullen daarnaast voort blijven inzetten op de installatie van meer camera's in de openbare ruimte.

De veiligheid van iedereen, man en vrouw, is een van de meest essentiële aspecten van goed samenleven en vormt absoluut een prioriteit voor onze meerderheid.

 

*

 

Dagelijks ondervindt de Everenaar de impact van het thema mobiliteit en parkeren: studenten die het openbaar vervoer gebruiken, aannemers die geconfronteerd worden met verkeersproblemen in bepaalde wijken en op bepaalde tijdstippen en bewoners die te maken krijgen met onburgerlijk gedrag in uiteenlopende vormen. De openbare weg is een collectieve ruimte waar iedere gebruiker zich efficiënt moet kunnen verplaatsen, in alle rust en veiligheid, met bijzondere aandacht voor PBM.

 

De uitbouw van het intermodaal vervoer en een vlotte mobiliteit blijven de belangrijkste doelstellingen van de gemeente, die er ook voor zal zorgen dat er meer parkeergelegenheid komt voor de bewoners.

 

Ons engagement, dat we al tijdens de vorige bestuursperiode zijn aangegaan, is om geleidelijk van Evere een Zone 30-gemeente te maken door de nodige aanpassingen aan de wegen uit te voeren en te zorgen voor een adequaat beleid van preventie en handhaving. We blijven ook doorgaan om ons in te zetten voor een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen voor deelwagens (carsharing). Het parkeren dient ’s avonds gratis te worden in de rode zones (winkelstraten) voor Everenaars met een bewonerskaart. Deze rode zones zouden dan groene zones worden van 21 tot 9 uur.

 

Daarnaast willen we de zachte mobiliteit blijven promoten door veilige en zichtbare fiets- en voetgangerstrajecten in te richten tussen de gemeenten, door fietsoplaadpunten te installeren, meer fietsboxen  te plaatsen en fietsherstellingsateliers te ondersteunen.

 

Wij blijven strijden tegen overdreven snelheid in samenwerking met de Politiezone, door het installeren van nog meer vaste en mobiele radarcontroles.

Bovendien werd de eerste trajectradar van het gewest geïnstalleerd op de Leopold III-laan om de snelheid van de automobilisten op deze belangrijke as aanzienlijk te verminderen.  Ook installeerden wij als eerste Brusselse gemeente 4 oplaadpunten voor elektrische wagens die 100% groene stroom leveren. 

 

Opvoeding rond verkeersveiligheid en een verantwoord en verstandig gebruik van de openbare weg wordt één van de belangrijkste geplande preventiemaatregelen, naast specifieke en gerichte bewustmakingscampagnes.  In samenwerking met de Politiezone zal er streng worden opgetreden tegen de niet-naleving van het verkeersreglement en in het bijzonder tegen het onrechtmatig parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor PBM.

 

Vanaf het begin van deze zittingsperiode zullen we toezien op de opmaak van een exhaustief kadaster van de knelpunten, de werken, de toestand van de wegen maar ook van de incidenten op de openbare weg, de genomen maatregelen en de geplande verbeteringen. Dit kadaster en de evolutie ervan zal regelmatig worden voorgesteld aan de gemeenteraad en de bevolking.

 

De gemeente versterkt haar contacten en samenwerking met de vervoersmaatschappijen en de verschillende mobiliteitsoperatoren zodat het aanbod van openbaar vervoer en alternatieve transportmiddelen beantwoordt aan de eisen en noden van de inwoners van Evere.

 

Er komt een permanente mobiliteitsmonitoring voor de verschillende wijken, in samenwerking met de bewoners.  Een uitgebreid kadaster van probleemgebieden, werken, de toestand van de wegen, maar ook van de incidenten op de openbare weg, genomen maatregelen en geplande verbeteringen zal regelmatig worden voorgelegd aan de gemeenteraad en de bevolking.

Ook wordt gedacht aan, en onderzoek verricht rondom, de ontwikkeling van een deelwagenplatform door en voor de Everenaars, naast de uitbouw van een fietspadennetwerk.

 

Het parkeerplan krijgt eveneens een bijzondere doorlichting, teneinde de pijnpunten ervan aan te kunnen pakken en verbeteringen door te voeren.  De gemeente wil de parkeermogelijkheden voor de bewoners uitbreiden door de synergie te versterken met de particuliere sector en de grote bedrijven, die worden aangemoedigd om hun steentje bij te dragen aan de collectieve inspanning door hun infrastructuur ter beschikking te stellen buiten de gebruikelijke bedrijfsuren.

 

*

 

Voor een goede bestaanszekerheid van de Everenaars dient een creatief werkgelegenheidsbeleid voor onze eigen bevolking gevoerd te worden. Om de aanwerving van Everenaars door lokale bedrijven te bevorderen, in samenwerking met het Jobhuis, gaan wij door met de organisatie van de Job Day van Evere, die zijn nut al ruimschoots bewezen heeft, en bekijken we hoe we, in samenspraak met de plaatselijke sociale partners, lokale jobbeurzen voor studenten, bedrijfsstages en opleidingen in nieuwe technologieën kunnen organiseren. Zo willen we jongeren en werkzoekenden de kans bieden een duurzame en kwalitatief hoogstaande werkervaring op te doen en tegelijk de maatschappelijke betrokkenheid van de lokale bedrijven te vergroten. Wij zijn dan ook vastbesloten om Evere volledig te integreren binnen de filosofie van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid en te profiteren van de positieve gewestelijke effecten die dit op de inwoners van Evere hebben.

 

Discriminatie bij tewerkstelling willen we effectief bestrijden door middel van regelmatige bewustmaking van de plaatselijke werkgevers.

We moeten de nieuwe tewerkstellingsmogelijkheden beter benutten door de creatie van lokale tewerkstelling op verschillende terreinen aan te moedigen, afhankelijk van de noden van de lokale bevolking, zoals het onderhoud van groene ruimten, netheid, mobiliteit en veiligheid.

 

*

Op het gebied van sociale actie wordt het actieve sociale karakter van de gemeente Evere versterkt, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen: mensen zonder recht op werkloosheidsvergoeding, langdurig zieken, alleenstaanden, personen met een handicap en senioren.  De dienst sociale actie zal nauwer gaan samenwerken met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, waarvan zij de bevoorrechte partner is, maar ook met de verenigingssector en de verschillende institutionele partners.

Er zal prioriteit worden gegeven aan de daklozenproblematiek, de integratie van personen met een handicap (met name op het werk) en de thuiszorg voor ouderen, in samenwerking met de verschillende diensten en door het bevorderen van de transversaliteit van de organisaties die zich bezighouden met sociaal werk. 

Bestaande systemen, zoals het koudeplan, het hitteplan of de EvereMob-dienst, worden geëvalueerd om hun toegankelijkheid en efficiëntie voor iedereen te verbeteren.  Afhankelijk van de beschikbare financiële middelen moeten nieuwe mogelijkheden voor sociaal optreden worden aangeboord, zoals het (vernieuwd) aanbod van een verwarmde opvangruimte of de invoering van een dienst publieke schrijver.  Dankzij een nauwere samenwerking met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en het verenigingsleven wordt gezorgd voor een professionele, persoonlijke en multidisciplinaire begeleiding, met als absolute prioriteit te voorkomen dat kwetsbare personen aan de zijlijn blijven staan, zonder enige hulp.

Er moeten nieuwe synergieën tot stand worden gebracht met de gezondheidswerkers die binnen onze gemeentegrenzen actief zijn om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun verwachtingen en de basisbehoeften van hun patiënten.

Gezondheidszorg wordt immers niet uit het oog verloren: een groot deel van de gemeentelijke actie op het gebied van gezondheidszorg is gericht op de bewustmaking van onze jeugd, maar ook van bepaalde doelgroepen, rond gezondheid, preventie en het opsporen van bepaalde ziekten.  Afhankelijk van de middelen en mogelijke synergieën met bijvoorbeeld andere overheidsniveaus, zullen themaconferenties over gezondheid worden georganiseerd.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar gezondheidspreventie op het werk, te beginnen met het gemeentebestuur zelf en de diensten die afhankelijk zijn van de gemeente.

De gemeente blijft de geprivilegieerde partner bij solidariteitsacties van de plaatselijke verenigingen, waarvan sommige wellicht herbekeken moeten worden.   De activiteiten van het Rode Kruis van Evere zullen meer in de verf worden gezet en er zullen samenwerkingsformules met onze scholen maar ook met de bedrijven en het lokale verenigingsleven worden voorgesteld.

Acties rond burgerzin en van vaderlandslievende verenigingen, waaraan Evere altijd heeft bijgedragen gezien het grote belang dat aan de herdenkingsplicht moet worden gehecht, blijven behouden en worden uitgebreid. In een tijd waarin de wereld met populisme en de opkomst van extremisme te maken krijgt, wil de gemeente deze herdenkingsplicht versterken als eerbetoon aan degenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en om toekomstige generaties te behoeden voor de gevaren van totalitarisme. Daarom wordt eraan gedacht om tijdens deze zittingsperiode "democratieworkshops" op te zetten, die gericht zijn op burgerschapsvorming, geschiedeniskennis, en de promotie van gedeeld burgerschap.

 

*

 

Dierenwelzijn is een nieuwe bevoegdheid die tegelijk met de instelling van het college voor de periode 2018-2024 is gecreëerd.

 

Ook onze dieren zullen speciale aandacht krijgen en er zullen bewustmakings- en preventieacties worden gevoerd.

Zo ontvangt Evere binnenkort het label “Diervriendelijke gemeente" van het Brusselse Gewest. Er zullen ‘Save my pet'-stickers worden uitgedeeld, zodat bijvoorbeeld in geval van brand de hulpdiensten weten dat er een dier in huis is en dit vervolgens ook proberen te redden.

Op Internationale Dierendag, 4 oktober, zal een globale en transversale sensibiliseringsactie gevoerd worden samen met andere gemeentediensten, onder andere in de scholen.

Binnenkort zal een overlegvergadering gehouden worden met de dierenartsen in de gemeente (of alvast een tiental van hen) om een stand van zaken op te maken van de situatie van de dieren in Evere.  Ook zullen hulp- en steunacties georganiseerd worden voor alleenstaande ouderen met dieren en worden er ‘dierenartschecks’ aangeboden aan de minstbedeelden zodat zij gratis met hun huisdier naar de dierenarts kunnen om het te laten chippen en/of steriliseren. Een eerste budget “dierenwelzijn” werd voorzien in de begroting voor 2019 en zal extra middelen krijgen door de zoektocht naar subsidies of  steun bij instanties buiten de gemeente.

Er zal bovendien een aanspreekpunt binnen de Politiezone aangesteld worden, dat toezicht houdt op het dierenwelzijn en waar men terecht kan met klachten.

Daarnaast zullen ook sensibiliseringsacties gevoerd worden met de Everse politiehond Switch.

En ten slotte staat een ‘Memory Wall’-project in de steigers, waar eigenaars naartoe kunnen om hun overleden huisdier te gedenken.

 

*

 

Evere moet een gemeente blijven waar iedereen menswaardig kan wonen.

 

Het recht voor iedereen op menswaardig wonen is een ambitieuze doelstelling die de Gemeente Evere al verschillende jaren nastreeft.

 

De wijken in onze gemeente zijn allemaal heel verschillend, maar hebben één ding gemeen: ze willen een belangrijke plaats aan huisvesting blijven toekennen.

 

Het is vandaag niet zo moeilijk een woning te vinden in Evere, maar het vinden van een betaalbare woning wordt wél steeds moeilijker.

 

De Gemeente heeft als doelstelling haar aanbod sociale woningen of begeleid wonen uit te breiden om zo een middel van prijsregulering op haar grondgebied te behouden. Zij beschikt hiervoor over verschillende hefbomen en zal er steeds op toezien dat hier niet aan geraakt wordt. Ze is vertegenwoordigd in de sociale huisvestingscoöperatie Everecity, ontstaan uit de fusie van Germinal en Ieder Zijn Huis.

 

Wij willen ook ons sociaal vastgoedkantoor versterken, dat instaat voor het beheer van woningen op de privéhuurmarkt en deze doorverhuurt aan een bescheiden huurprijs. Als bewijs hiervan ons recente partnerschapsproject voor het beheer van nieuwe woningen in Haren, dat wordt toevertrouwd aan ons sociaal vastgoedkantoor van Evere.

 

Op onze planning staat ook de ontwikkeling van intergenerationele huisvestingsprojecten, zoals kangoeroewoningen.

 

Om het beschikbare woningbestand voortdurend uit te breiden zullen we dwangmiddelen aanwenden tegen leegstaande privéwoningen.

 

Wij willen onze inwoners zoveel mogelijk helpen met goede informatie over bestaande premies en steun voor de renovatie en bouw van woningen en door hen goed te informeren over de verhoogde gewestelijke huurtoelagen, spaargroepen, huurwaarborgfondsen en renteloze leningen….

 

Als er één thema is waar proactief optreden noodzakelijk is, is het wel die van de huisvesting en het is ons streven om de Everenaars hier steeds beter in te ondersteunen en het onthaal van de nieuwe inwoners te verbeteren.

 

Ten slotte willen we ons moderne en krachtige gemeentelijk systeem voor landbeheer aanscherpen.

 

Iedereen weet dat huisvesting het voornaamste instrument is om diversiteit in onze wijken te brengen en goed samen te leven. Wij willen een pluriforme stad, geen stad die bestaat uit getto’s waar men samenklit op basis van sociale klasse.  Huisvesting moet een plek zijn van solidariteit tussen verschillende culturen en generaties.

 

Het huisvestingsbeleid staat centraal in ons beleid voor de komende zes jaar.  Zo evalueren we de renovatiebehoeften van de sociale woningbouw en stellen wij op basis hiervan een renovatieplan op.  We zijn van plan 250 nieuwe sociale woningen in Evere te bouwen. Dit in overleg met het gewest, dat sociale vastgoedprojecten in onze gemeente uitvoert (het bouwproject op het braakliggend terrein Josaphat is hier zeer belangrijk). Wij zorgen ervoor dat het SVK een groter aantal woningen zal beheren   door op meer proactieve wijze de activiteit ervan te ondersteunen. We zullen projecten voor de aankoop van sociale huisvesting realiseren naar het voorbeeld van  Community Land Trust.

 

*

 

Evere is een dynamische, levendige en pluriforme gemeente. Het samenleven tussen alle bewoners verloopt prima in onze gemeente. We moeten echter waakzaam blijven en ons model van goed samenleven blijven versterken.  Dit zal ongetwijfeld gebeuren via het verenigingsleven dat zeer actief is binnen onze gemeente en als voedingsbodem dient voor heel wat positieve projecten door en voor de burgers.  De Gemeente kan niet alle problemen hier oplossen, maar kan wel acties van burgers, verenigingen en overheid ondersteunen.

 

Zo plannen wij de oprichting van een verenigingshuis waar de vzw’s van Evere gedeelde en moderne werkruimten ter beschikking worden gesteld, die aan ieders activiteiten zijn aangepast.  Ook werken we aan een dienst voor administratieve ondersteuning van de verenigingen.

 

Wij willen de oprichting van een bijkomend jeugdcentrum in laag Evere aanmoedigen, we stimuleren intergenerationele activiteiten en verhogen het aantal gesprekstafels die plaatsvinden in de buurthuizen en georganiseerd worden door de VZW Sociale Cohesie Evere.

 

Wij willen ook het aantal participatieve evenementen van sociale cohesie uitbreiden, zoals buurtfeesten en thema-avonden en –dagen (Halloween, Cohésions-Nous !, …), die de uitwisseling tussen verschillende culturen en generaties bevorderen.

 

Op woensdagnamiddag, tijdens het weekend en in de schoolvakanties blijven we activiteiten organiseren op de openbare sportterreinen in de openlucht (Agora en Fitness in hoog en laag Evere),  met animatoren die hiervoor worden aangeworven door de vzw Sociale Cohesie en ondersteund worden  door de sociale bemiddelaars van de vzw Egregoros en de Stadswachten.

 

We stellen ook voor om een ouder-kind ontmoetingsplaats te creëren waar ouders met hun kind kunnen komen spelen of werken en waar ze, als ze dat willen, begeleiding krijgen van sociale en culturele teams binnen een proces van burgerbewustmaking en ouderschapsondersteuning.

 

Tot slot zullen we doorgaan met de sensibilisering rond solidariteit, democratie, de reeds genoemde herdenkingsplicht, ontwikkelingssamenwerking en effectieve gelijkheid.

 

*

 

Evere, duurzame gemeente

Door de huidige milieu- en klimaatuitdagingen is de betrokkenheid van eenieder, op alle niveaus - thuis, op het werk en dus ook in het gemeentebestuur, essentieel om tot een gedragsverandering te komen waarbij we onze verantwoordelijkheid opnemen.

De sensibiliseringsacties bij het gemeentepersoneel worden voortgezet zodat dit nog meer betrokken wordt bij het sorteren van afval.

Ook dient een grotere inspanning te worden geleverd om het gebruik van wegwerpplastic binnen de gemeentelijke administratie en bij ieder openbaar evenement te beperken.

De bescherming van onze planeet en ons milieu verenigt verschillende generaties.  Er worden immers nog altijd acties op touw gezet in de scholen voor het onderwijzend personeel en de leerlingen  (aanmoedigen van het gebruik van drinkbussen, afvalsortering, geen plastic verpakkingen meer tijdens de pauze van 10 uur enz.).

Een beleid van respect voor het milieu is essentieel voor onze gemeente, vandaar de voortzetting van de engagementen die we  in het kader van Agenda 21 zijn aangegaan en de bewustmakingsacties bij de bevolking, zoals "Zero Waste Challenge" om de hoeveelheid huishoudelijk afval zo veel mogelijk te reduceren, de organisatie van verschillende workshops ("Tuinieren in de stad", "Verpakkingsarm kopen") of de toekomstige creatie van een Gemeentelijk Recyclingcentrum waar veel zaken die door de Everenaars op het gemeentelijk afvalpark in de give boxen of ter plaatse zijn achtergelaten een nieuw leven kunnen krijgen en voor een zeer vriendelijke prijs aangekocht kunnen worden.

Jaarlijks zullen op regelmatige basis Repair Cafés georganiseerd worden, waar vrijwilligers bezoekers adviseren en helpen bij allerhande herstellingen.

 

Naast de sensibilisering is de belangrijkste rol van de dienst Duurzame Ontwikkeling van onze gemeente het faciliteren van lokale initiatieven zoals collectieve groentetuinen (11 November park), collectief composteren of bijenkasten in het kader van duurzame wijken, alsook andere projecten die door Leefmilieu Brussel worden ondersteund ("Vooruit met de Wijk").

We stellen ook alles in het werk om onze straten aangenamer te maken en op te fleuren met bloemen, met name door de burgers te betrekken bij allerhande operaties, zoals "Evere in bloei".

 

Op het vlak van milieubescherming wil Evere doorgaan om een proactief beleid ter zake te blijven ontwikkelen: bijvoorbeeld door systematisch te kiezen voor isolatie bij elk renovatieproject voor haar gebouwen, de voortzetting van haar zonnepanelenbeleid (reeds panelen geïnstalleerd op de daken van het stadhuis en het Triton, maar andere plaatsen worden momenteel onderzocht), de vervanging van de gemeentelijke voertuigen door elektrische voertuigen, zoals de aanstaande vervanging van gemeentelijke bestelwagens, of  de systematische invoering van energiebesparende maatregelen in gemeentescholen, nu al voorzien voor de scholen die tegen 2021 zullen worden geopend en die in het Scholenplan ingepland staan.

 

 

 

*

Evere is een gemeente in beweging en ons feest- sport- en vrijetijdsaanbod blijft groeien.

 

 

De gemeente wil een voor iedereen toegankelijk aanbod, voor mensen met en mensen zonder handicap, zonder enige vorm van discriminatie.

 

In een eerste fase zullen we hiervoor grotere sportbeurzen toekennen, gezondheidsparcours inrichten en een nieuw sportcentrum bouwen dat het oude sportcomplex François Guillaume moet vervangen.

 

We willen ook een abonnement voor het gemeentelijk zwembad van 25 € per maand invoeren voor de bewoners van de gemeente. We willen Sport voor Iedereen en de verschillende sportdisciplines promoten via de organisatie van een actie ‘Sportclub van het trimester’: deze club organiseert dan in de namiddag kennismakingsmomenten in de basis- en secundaire scholen van Evere, plant een opendeurdag en wordt in de verf gezet via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen.

 

Ook bij sportclubs dient een inclusief beleid gepromoot te worden door de toekenning van extra subsidies aan sportclubs met een H-afdeling (voor mensen met een handicap).  

 

We willen de individuele burger overtuigen om aan sport te doen met de actie ‘Tous aux Sports’ (’Iedereen aan de sport’), via ‘Start to Run’ (lopen), ‘Start to Swim’ (zwemmen) en ‘Start to Defend’ (zelfverdedigingssporten). Wij investeren in de squashzalen van het Triton-sportcomplex en werken gezondheidsparcours uit in de openbare ruimten door informatie te verstrekken over de running en jogging-trajecten op het gemeentelijk grondgebied en tegelijk de openbare ruimte veiliger te maken (herstellingen aan grondbedekking, veilige en aangepaste verlichting, inperking van het aantal plekken waar men autoverkeer kruist).

 

Wij willen ook het sportaanbod voor vrouwen, personen met een handicap en senioren vergroten en toegankelijk maken voor mensen die meestal geen toegang hebben tot sportactiviteiten.

 

Tot slot restylen we, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, de openbare parken op het vlak van het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten. In het park van Evere komt de focus te liggen op sport en welzijn en in het Goede Herderpark op ontspanning, contact met de natuur en kinderen. Hiervoor zijn we van plan om de sportzone van laag Evere uit te breiden rond de voetbalterreinen en het Goede Herderpark.

 

 

Het aanbod moet zich ook meer richten op de behoeften en verwachtingen van de verschillende wijken en een brede sociaal-culturele mix bevorderen. Wijkfeesten en grote feest- en sportevenementen, zoals "Evere Feest" of de "Solidaire Sportdag", die een sterke boost geven aan het gemeenschapsleven, zetten artiesten uit Evere of Brussel in de kijker. Daarnaast worden culturele workshops ingericht voor jongeren en jongvolwassenen, die momenteel maar al te vaak van het culturele aanbod worden uitgesloten omdat dit als elitair wordt ervaren.

 

Ten slotte is Evere een uitnodigende gemeente die graag feest en waar iedereen aan zijn trekken komt op het vlak van ontmoeting en ontspanning.

 

Om een brede toegang tot cultuur mogelijk te maken willen we ook cultuurcheques invoeren, die kinderen en iets oudere jeugd uit Evere de kans moet bieden om tegen verlaagd tarief voorstellingen of optredens bij te wonen of aan cultuurstages deel te nemen.

Vandaag werd deze maatregel in principe goedgekeurd en ze zal vanaf dit jaar toegepast worden. In de volgende jaren zal hij dan verder uitgebreid worden door niet alleen meer middelen voor deze cheques te voorzien maar ook het aantal plaatsen waar men terecht kan uit te breiden, dankzij een samenwerking met de overheden van buiten de gemeente en andere beleidsniveaus.

 

Minder lang hoeft te worden gewacht op de ‘Cultuurgids Evere’ die momenteel gepubliceerd wordt. Hierin staan alle adressen en formules op vlak van cultuur en verenigingsleven in onze gemeente, en dit zijn er heel wat.

Naast een overzicht geeft deze gids ook informatie over prijzen, kortingen en toegangsmogelijkheden bij alle georganiseerde evenementen. Dit instrument wil zo de toegang tot cultuur in de breedste zin van het woord vergemakkelijken.

 

De gemeente zet overigens haar samenwerking met haar culturele centra L’Entrela en Everna voort, die meer financiële en materiële middelen zullen krijgen. Het is immers zeer belangrijk om beide centra te blijven ondersteunen bij hun taak om cultuur toegankelijker te maken door het aangaan van partnerschappen en  het versterken van hun aanwezigheid in de volkswijken.

 

Ons folkloristisch erfgoed moet worden ondersteund, met name door een opwaardering van de collecties van het Gemeentelijk Museum en ondersteuning van folkloristische verenigingen. Het Gemeentelijk Museum wordt dus niet vergeten en er wordt een analyse uitgevoerd om het museum binnen het culturele en toeristische landschap van Evere een aantrekkelijkere plek te geven, de collecties op te waarderen en tegelijkertijd toegankelijker te maken door een nauwere samenwerking met het Brusselse Museum van de Molen en Voeding, door de ontwikkeling van een horeca- en/of evenementenaanbod om de plek het hele jaar door de nodige pit te geven.

 

 

Op het programma staan ook een uitbreiding van de openingsuren van de openbare bibliotheken en het stimuleren van activiteiten die het lezen en schrijven bevorderen, samen met de inrichting van een groter aantal creatieve en culturele workshops voor onder andere adolescenten en jongvolwassenen, waarbij gestreefd wordt naar een grotere sociaal-culturele diversiteit van het aanbod.

 

Het is belangrijk ook meer toegang tot speelmogelijkheden te voorzien door de spelotheek vaker toegankelijk te maken en sensibiliseringsmomenten rond speelmogelijkheden voor ouders en kinderen te organiseren, die de band tussen ouder en kind versterken.

 

2020 wordt een bijzonder jaar omdat Evere dan haar 900ste verjaardag viert. Een verjaardag die wij zullen vieren met culturele evenementen en festiviteiten waar de burger het hele jaar door nauw bij betrokken wordt. Dit zal de verbondenheid van onze inwoners met hun gemeente nog extra benadrukken.  

*

 

Evere is een aangename plek om te leven, waar respect, tolerantie, solidariteit en gelijkheid fundamentele waarden zijn.

In die geest heeft onze gemeente, die zich dagelijks inzet voor echt gelijke kansen, als eerste Belgische gemeente op 13 maart 2008 binnen haar gemeenteraad het "Handvest voor gelijke kansen" aangenomen.

Een overzicht van de principes waarvoor de gemeente zich publiek geëngageerd heeft deze te respecteren en te promoten:

  • Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is een fundamenteel recht
  • Om gendergelijkheid te bereiken is het ook noodzakelijk alle vormen van discriminatie (etnisch, religieus, sociaal-economisch, enz.) aan te pakken.
  • Een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het besluitvormingsproces is noodzakelijk in elke democratische samenleving.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen impliceert ook de bestrijding van discriminatie en gendermainstreaming over de hele linie en op alle niveaus.

Zo zijn wij als gemeente fier op de invoering van ‘Genderbudgeting’ bij de opmaak van onze begroting voor 2019.

‘Genderbudgeting’ ofwel ‘gendergevoelige budgettering’ houdt in dat rekening gehouden wordt met de genderdimensie en dat deze geïntegreerd wordt in een begroting. Dit betekent concreet dat nagegaan wordt in welke mate iedere tijdens het proces geplande beleidsmaatregel mogelijk een verschillende impact kan hebben op mannen en vrouwen (analyse van de situatie, definiëring, toepassing en evaluatie van het beleid).

Het gaat hier om een transversale werkwijze, die toegepast wordt op alle beleidsdomeinen (tewerkstelling, gezondheid, mobiliteit, …). Dit principe werkt ook preventief, want het heeft als doel te voorkomen dat de overheid een beleid voert dat leidt tot ongelijkheid tussen mannen en vrouwen  of deze benadrukt.

Sinds de begroting van 2017 heeft het gewest de gemeenten gevraagd om op vrijwillige basis een genderbegroting op te maken.

Naar aanleiding van dit verzoek werd een oriëntatienota opgemaakt en het College van Burgemeester en Schepenen besloot om deze vanaf de begroting voor 2019 te integreren.   

Uiteindelijk hebben 22 van de 35 gemeentediensten getracht deze oefening voor de eerste keer te maken.

Bovendien werden ook sensibiliseringsacties gevoerd om de strijd aan te gaan tegen vooroordelen en stereotypering.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de slachtoffers van huiselijk geweld en partnergeweld door de oprichting van een platform dat hulpverleners op het terrein en eerstelijnszorgverleners bij elkaar brengt.

Als plaats voor reflectie, uitwisseling van ervaringen en goede praktijken zal dit platform zich niet bezighouden met individuele gevallen, zal het niet in de plaats treden van diensten of instellingen en zal het de privacy van slachtoffers en daders absoluut respecteren.  Het zal wel een uiterst nuttig instrument zijn om dit ernstige volksgezondheidsprobleem beter te begrijpen en te beheren.

Het gemeentebestuur zal verschillende herdenkingen blijven organiseren, zoals de Internationale Vrouwendag, de aanslagen van 22 maart in Brussel, de Internationale dag van de Strijd tegen Geweld op Vrouwen, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de herdenking van 8 mei, ....).

 

Solidariteit tussen volkeren wordt niet vergeten daar dit zowel op lokaal als internationaal vlak een basiswaarde is waar de gemeente volledig achter staat.

 

Het door het college van burgemeester en schepenen toegepaste solidariteitsprincipe wordt ingericht rond drie hoofdassen en is gebaseerd op een samenwerking waarbij zowel gelijkheid en respect tussen de partners als het delen en uitwisselen van informatie de sleutelwoorden van de actie vormen.

De samenwerking tussen Evere en de Marokkaanse gemeente Oued Essafa (een plattelandsgemeente op ongeveer 30 kilometer van Agadir), waarvan we in 2019 met fierheid de 9de verjaardag vieren, weerspiegelt perfect onze visie op solidariteit tussen de volkeren.

Deze samenwerking in het kader van het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS), gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en ondersteund door de Vereniging Stad en Gemeenten van Brussel (BRULOCALIS), heeft tot doel bij te dragen aan de uitvoering en de opvolging van een coherent en doeltreffend beleid inzake sociale actie ten gunste van jongeren, vrouwen en personen met bijzondere noden in de zustergemeente.

Om ervoor te zorgen dat gedurende de hele zittingsperiode burgers en verenigingen meedoen op het gebied van solidariteit legt de gemeente zich vanaf vandaag toe op de oprichting van de nieuwe Adviesraad voor solidariteit tussen de Volkeren (ARSV).

Deze Raad zal burgers, verenigingen en politieke vertegenwoordigers samenbrengen die zich bezighouden met lokale en internationale solidariteitsvraagstukken en met hulp aan minderbedeelden, met als streefdoel advies uit te brengen en voorstellen te doen voor maatregelen ter zake.

 

Daarnaast organiseert de gemeente in september haar solidariteitsmaand.

 

Deze maand vol festiviteiten en culturele evenementen biedt de bewoners de mogelijkheid om andere culturen te ontdekken en snijdt tegelijk het thema van solidariteit tussen de volkeren aan.

*

 

Om alle beleidsvoorstellen voor de komende jaren ten volle uit te voeren, zullen investeringen nodig zijn. Met deze investeringen willen we, zoals steeds, een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze inwoners waarborgen, zonder de realisatie van de projecten in gevaar te brengen.

 

De gemeentefinanciën zijn vandaag gezond. We zijn geslaagd in ons opzet om een overschot te realiseren op het eigen dienstjaar 2018. Niettemin dient rekening te worden gehouden met de volgende noodzakelijke voorwaarden en doelstellingen:

 

- Een eigen dienstjaar in evenwicht;

- Waar mogelijk, vermindering van de uitgaven;

- Optimalisatie van alle soorten inkomsten. In dit verband wordt momenteel bekeken op welke wijze de gemeente zo snel mogelijk een "subsidioloog" kan aanstellen, die transversaal onderzoek rond de uit te voeren gemeentelijke projecten verricht, deze projecten ondersteunt en via specifiek extern onderzoek de financiering ervan mogelijk maakt.

 

Op grond hiervan en door middel van de zoektocht naar aanvullende eigen middelen en middelen van andere overheidsniveaus én het door deze laatste gevoerde subsidiebeleid, zal de gemeente in staat zijn om te investeren in volgende projecten:

 

• De renovatie- en bouwwerken voor de Geuzenberg, een parel van ons historisch erfgoed waar we fier op mogen zijn, naast de Molen van Evere en zijn Museum, dat vandaag volledig op kruissnelheid ligt en blijft doorgroeien.

 

• De bouw van een administratief gebouw voor het OCMW en het gemeentebestuur in de directe omgeving van het gemeentehuis, op de bouwgrond naast het centrale gebouw van het gemeentebestuur.

 

• De voortzetting van de grondige renovatie van onze gemeentelijke scholen, voorzieningen, installaties en schrijnwerk om het energieverbruik te verminderen.

 

• De herinrichting van de begraafplaats van Evere tot een meer uitnodigende parkzone, vooruitlopend op de opening van het Crematorium van Evere in 2021, in samenwerking met de Intercommunale, die het Crematorium van Evere zal uitbaten.

 

• Een nieuw terrein voor American Football in het Sportcomplex.

 

• De bouw van een nieuwe multifunctionele en eigentijdse sporthal voor de 21ste eeuw, met cafetaria.

 

• Een nieuw petanque-paviljoen in laag Evere, vlakbij het Sint-Vincentiusplein, waarvoor eveneens aanpassings- en herinrichtingswerken gepland en in uitvoering zijn.

 

• De realisatie van het project voor de aanleg van stedelijke groentetuinen in het Mandelapark...

 

*

 

BESLUIT

 

Het programma voor deze zittingsperiode is ambitieus maar realistisch.

 

Met deze oriëntatienota 2019-2021 hebben we de eerste verkennende lijnen van het beleid voor de periode 2018-2024 uitgezet.

 

We hebben vandaag de eerste concrete stappen gezet naar de realisatie van een ambitieus beleid, maar er dient nog heel wat werk verzet te worden en enkel als iedereen hier de schouders onder zet, kunnen we samen aan de gemeente van morgen bouwen.

 

Ieders mening telt bij dit project. Om deze kenbaar te maken volstaat het de democratische tools te gebruiken die wij de burger ter beschikking stellen.

 

Zo bouwen we samen aan een prachtige gemeente Evere die klasse uitstraalt.

 

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de taak die voor ons ligt moeilijk is en nog moeilijker zal worden daar de inwoners van Evere in de komende jaren met grote interesse de vooruitgang op de voet zullen volgen, een vooruitgang die wij voor hen en in samenwerking met hen tot stand zullen brengen.

 

Deze nieuwe ambitie voor een gemeente van de toekomst is een engagement waarvoor vanaf vandaag de dag ieder van ons zijn bijdrage moet leveren, met de frisse moed die hoort bij de start van een nieuwe zittingsperiode en die wij deze hele periode lang niet mogen laten varen.

 

De gemeentelijke meerderheid zal steeds lucide, geëngageerd en dapper de uitdagingen aangaan en de verwezenlijking nastreven van de ambities die onze gemeente nodig heeft.

 

Alleen door een constructieve samenwerking, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we samen voortbouwen aan de ontwikkeling van onze gemeente Evere.

 

Deze Oriëntatienota voor de jaren 2019 tot 2021, de eerste van de zittingsperiode, moet vandaag worden gezien als een engagement en een sociaal contract dat we allemaal aangaan met de inwoners van Evere, die ons hun vertrouwen schenken.

 

Wij zijn en blijven dit vertrouwen waardig.