Gemeentelijke beleidsoriëntatienota 2015 - 2018

College van burgemeester en schepenen

Gemeentelijke beleidsoriëntatienota 2015 - 2018

Inleiding

De ordonnantie van 5 maart 2009 heeft de Nieuwe Gemeentewet (NGW) ingrijpend gewijzigd.

De ordonnantiegever heeft met deze ordonnantie getracht om enerzijds de door de regering beoogde doelstellingen inzake modernisering en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de lokale besturen op te leggen en anderzijds de gemeentelijke autonomie te behouden. Krachtens het (nieuwe) artikel 242 van de NGW is het algemeen beleidsprogramma vervangen door een driejaarlijks plan, dat twee documenten omvat: een oriëntatienota en een beheersplan. Het moet tweemaal per zittingsperiode, namelijk bij de neerlegging van de eerste en van de vierde begroting, door het college aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De oriëntatienota bevat de fundamentele beleidskrachtlijnen die voor de drie eerstvolgende jaren vastgelegd moeten worden. Het beheersplan vertaalt die oriëntatienota in begrotingsramingen en -vooruitzichten. Het jaarlijkse beheersplan blijft een verplichting maar moet om de drie jaar gebundeld worden in een meer globaal instrument. Het maakt deel uit van de begroting, wat betekent dat de toezichthoudende overheid de begroting niet kan goedkeuren zolang het beheersplan ontbreekt. Deze tekst vormt de beleidsoriëntatienota krachtens artikel 242 van de NGW. De tekst zal in november 2015 aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

De huidige en toekomstige demografische boom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft ook gevolgen voor onze gemeente. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) voorspelt dat de Brusselse bevolking tussen 2010 en 2020 met minstens 12% zal toenemen. Het is dus heel waarschijnlijk dat Evere tegen 2018 de kaap van 40.000 inwoners zal ronden, aangezien de gemeente op 31 oktober 2015 al 39.900 inwoners telde. Deze reële vitaliteit, in combinatie met een stijgende toename van de bevolking, bepaalt dagelijks de werkelijkheid op het terrein. In tegenstelling tot de heersende opvatting blijkt uit de meest recente statistieken van het BISA dat de Everse bevolking verjongt. De gemiddelde leeftijd in Evere (38 jaar en 10 maanden) is bijna dezelfde als die in het volledige Brusselse gewest, het jongste gewest van het land.

Nochtans toont een analyse per wijk grote verschillen tussen Vrede (37,21 jaar), Conscience (38,57 jaar), Paduwa (40,21 jaar) en Leopold III / Oudstrijders (41,51 jaar). De gemeente moet dus blijven vasthouden aan haar beleid om woongelegenheid (voornamelijk eengezinswoningen) en bedrijven harmonieus met elkaar te combineren, door de inplanting van niet-vervuilende topindustrie aan te moedigen. De gemeente heeft ook de intentie om haar aanmoedigingsbeleid voor de omvorming van kantoren tot woningen uit te breiden. Enkele vastgoedprojecten die onlangs bij de dienst Stedenbouw van het gemeentebestuur ingediend zijn, tonen dat aan. Voor veel Everenaars bestaat de charme van onze gemeente erin dat Evere een modern dorp in de stad is. Het college wenst dit aspect te behouden en uit te bouwen: toegankelijke woongelegenheid omgeven door levendige handelszaken en niet-vervuilende stedelijke bedrijven, diensten voor de burgers en groene en gezellige ruimten. Evere is nauw betrokken bij twee van de tien grote gewestelijke projecten die onze gemeente betreffen: de mediapool van de Reyerslaan tot de Gemeenschappenlaan, met daaraan verbonden de herstructurering van de Kolonel Bourgwijk, en de Josaphatpool, waar een nieuwe wijk opgericht zal worden.

De gemeente moet ook een actief beleid voeren op het vlak van de ontwikkeling van scholen, kinderdagverblijven en vrijetijdsbesteding. Er zouden dus nóg grotere inspanningen geleverd moeten worden opdat onze medeburgers zouden kunnen beschikken over de noodzakelijke collectieve voorzieningen voor de invulling van de openbaredienstopdrachten, maar ook over de middelen om die te laten functioneren. Hoewel de gemeente niet alles kan, moet Evere een hoofdrolspeler zijn die in staat is om op de noden te anticiperen en haar keuzes om daaraan tegemoet te komen te rationaliseren. De gemeente wenst ook de werking van haar bestuur te verbeteren en binnen haar administratie een transversale specialisatie belast met het zoeken van subsidies op te richten. Halverwege de zittingsperiode zijn sommige dossiers gelanceerd en al goed gevorderd. Andere, echter, moeten nog opgestart worden. Wij moeten ons nóg meer inspannen om de grote toekomstuitdagingen voor onze gemeente in de periode 2015-2018 tot een goed einde te brengen.

Deze oriëntatienota geeft een overzicht van alle lopende of nog te lanceren dossiers voor de periode 2015-2018, conform de NGW die stelt dat deze gemeentelijke beleidsoriëntatienota tegelijk met de vierde begroting van de zittingsperiode neergelegd moet worden. In het licht van de terroristische dreiging die onlangs haar onmenselijke gelaat getoond heeft, is het aangewezen om alles samen te doen teneinde, op ons niveau, het goed samenleven van al onze burgers te garanderen en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen voor te bereiden.

Actieve burgerparticipatie

Goed samenleven begint met de erkenning van eenieder als burger door het dichtstbijzijnde beleidsniveau, met name de gemeente.

Sinds het begin van deze zittingsperiode streeft de gemeente er voortdurend naar het onthaal van de burgers bij de gemeentelijke administratieve diensten te verbeteren en een kwaliteitsvolle openbare dienstverlening te garanderen. Hiertoe heeft de gemeente ervoor gekozen om optimaal gebruik te maken van 'eenheidsloketten'. De opening van de Frontoffice (gegroepeerd onthaal en beheer van de diensten 'Werken' en 'Personeel') vormt de eerste fase van dit beleid. Er wordt overwogen om een frontoffice op te richten voor de diensten van de sector Burgerleven en om de onlinediensten van Irisbox beter te benutten. Tevens is beslist om de bewegwijzering en het door de burgers gevolgde parcours in het gemeentehuis uit te breiden. Tot slot wil het college het beleid inzake het onthaal van nieuwe inwoners en de 'Everenaar van het jaar' voortzetten en een specifiek beleid inzake het onthaal van Everenaars van 18 jaar uitwerken.

Wat de versterking van de plaatselijke democratie betreft, hebben de politieke fracties van de gemeenteraad van Evere samen nagedacht over een wijziging van het huishoudelijk reglement en de werking van de gemeenteraadscommissies. Het resultaat van hun werk zal op de agenda van de gemeenteraad geplaatst worden. Daarnaast wil de gemeentelijke overheid de erkenning en de werking van de wijkraden versterken door de schepen van Burgerparticipatie meer administratieve middelen ter beschikking te stellen (in de vorm van een actieve samenwerking met de cel Informatie, onder de coördinatie en de transversale opvolging van de kabinetschef van de burgemeester en schepenen).

Tot slot heeft de gemeentelijke meerderheid zich uitgesproken voor de invoering van een jeugdgemeenteraad. Het betreft een raad geanimeerd door jongeren, die hun deelname aan de gemeentelijke activiteit zal stimuleren, op hun dagelijkse leefwereld zal reflecteren en een plek voor uitwisseling zal vormen om toekomstige projecten te definiëren. Geen schijnvertoning maar een echt platform waar hun verzoeken voor hun wijk en de gemeente gehoord zullen worden. Een beleidswerkgroep voorgezeten door de burgemeester en samengesteld uit leden van het college en gemeenteraadsleden van de meerderheid zou snel bijeen moeten komen om tegen het einde van het eerste trimester 2016 een voorstel te formuleren betreffende de oprichting van het platform dat in het gemeentelijke meerderheidsakkoord ingeschreven is. Het platform zou in september 2016 operationeel moeten zijn.

Scholen en kinderopvang

Het Everse Scholenplan is gelanceerd. Het is uitermate belangrijk dat het plan opgevolgd wordt tot bij de opening van de school 'Zaventem' in september 2018. De opgerichte intersectorale administratieve taskforce bestaat uit de burgemeester, de schepen van Franstalig basisonderwijs en de schepen van Nederlandstalig basisonderwijs voor de dossiers die haar bevoegdheidsdomein betreffen.

Ter herinnering: het Plan voorziet in:

 • 18 nieuwe plaatsen in de kinderopvang. Het betreft het kinderdagverblijf 'Les Diablotins éverois', dat op 4 januari de deuren zal openen op de Leonardosite;
 • 9 klassen op een verlaten terrein in de De Lombaerdestraat, die een bijgebouw van de school L'Aubier zullen vormen;
 • 18 klassen in de Zaventemstraat [hetzij 592 nieuwe plaatsen in de Everse scholen].
 • Het college wil ook het aanmoedigingsbeleid voor de oprichting van bedrijfscrèches die ook voor de plaatselijke bevolking opengesteld zijn, versterken.

  Voor de gemeente betreft het de volgende cijfers:

  • aantal leerlingen in het lager onderwijs (plaats van scholing): 2470 plaatsen in 2012-2013 in het openbaar onderwijs;
  • aantal kinderopvangplaatsen in Evere: hoger dan het gewestelijke gemiddelde (0,43 plaatsen tegenover 0,31 plaatsen).

  Wat de openbare middelbare school betreft, zal de door de gemeenten Evere en Schaarbeek gevoerde haalbaarheidsstudie bijgewerkt worden in het licht van het plan voor de bouw van woningen en voorzieningen op de Josaphatsite (project van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waar de gemeente volledig achter staat en waaraan ze haar actieve medewerking zal verlenen).

  Preventie en veiligheid

  De recente verschrikkelijke gebeurtenissen hebben eens te meer aangetoond hoe belangrijk een nabijheidspolitie en permanente preventie zijn en rechtvaardigen de investeringen van de gemeente in de Politiezone en in de preventiedienst. Een onlangs uitgevoerde peiling naar het veiligheidsgevoel in de zone toont aan dat een meerderheid tevreden is en dat ongerustheid eerder verband houdt met onburgerlijk gedrag (gevaarlijk rijden, sluikstorten, wildparkeren) dan met andere gedragingen die nochtans onze bijzondere aandacht moeten krijgen en snelle actie vereisen (inbraken en samenkomsten van jongeren). Onze gemeente is een modelgemeente op het vlak van preventie en wij willen dat zo houden, meer bepaald door:

  • een aanwezigheid op het terrein om radicalisering te voorkomen;
  • een betere zichtbaarheid van de sociale bemiddelaars en de stadswachten;
  • meer bevoegdheden voor de vaststellende ambtenaren om geen enkele inbreuk, geen enkel sluikstort en geen enkele onburgerlijke handeling van welke aard dan ook onvervolgd te laten, en zodoende de hoffelijkheid in onze gemeente te verbeteren.

  Openbare netheid

  Werk maken van properdere straten is een prioriteit van het college, ondanks de beperkte financiële middelen, om het leven in de stad aangenaam en gezellig te houden en onburgerlijk gedrag te isoleren. De gemeente zal vanaf 2016 de eerste concrete maatregelen aannemen die uit de in 2015 gevoerde netheidsaudit naar voren gekomen zijn, met name door een gemengde netheidsbrigade op te richten ('witte' brigade systematisch vergezeld door een sanctionerend ambtenaar). De netheidsproblemen worden gecentraliseerd bij de gemeente, die nauwer zal samenwerken met Net Brussel. Daarnaast is beslist dat het gewest het gemeentelijk afvalpark zal overnemen. Het gewest werkt momentaal aan die overname.

  Werkgelegenheid en economie

  Volgens het BISA bedraagt de werkloosheidsgraad in Evere 21,02% (recentst beschikbare cijfer van 2013). Hoewel dit cijfer iets onder het gewestelijke niveau ligt, blijft het verontrustend en is proactieve gemeentelijke actie vereist om het aantal werkzoekenden te verminderen. Ingevolge de organisatie en het succes van de eerste gemeentelijke 'Job day' zijn de permanente contacten met bedrijven, kleine ondernemingen en handelszaken in de gemeente opgevoerd om de aanwerving van Everse werkkrachten te bevorderen. Nieuwe projecten die door Actiris gesubsidieerd worden, zijn begin 2015 gelanceerd en bevinden zich momenteel in de uitvoeringsfase (rondetafelconferentie over werkgelegenheid en workshop voor Everse ondernemers).

  De nauwe samenwerking met Actiris komt concreet tot uiting in de oprichting van een nieuwe gedecentraliseerde antenne, namelijk het Huis van de Werkgelegenheid, dat op 9 december 2015 de deuren zal openen.

  Het beleid inzake 'artikel 60' in het gemeentehuis, waarmee een perspectief op duurzame integratie op de arbeidsmarkt geboden wordt, wordt voortgezet. Sinds 2011 neemt de gemeente deel aan de kandidatenoproep voor aanwervingen met een startbaanovereenkomst van type 2 (professionele inschakeling van jongeren uit het alternerend onderwijs) bestaande uit een deeltijds arbeidscontract (22,50 uur per week volgens de noden van de dienst) en een deeltijdse opleiding in het alternerend onderwijs. In 2015 heeft de gemeente de kandidatenoproep verlengd voor drie betrekkingen en uitgebreid met een vierde startbaanovereenkomst.

  De gemeente is ook ingegaan op de gewestelijke oproep voor de aanwerving van jonge stagiairs binnen het gemeentebestuur in het kader van de Jongerengarantie van Actiris, met name door in bijkomende banen in de dienst Netheid te voorzien. Daarnaast werkt de dienst Economische Promotie aan de oprichting van een gegevensbank betreffende de werkgelegenheid binnen de gemeente (parallel met de Job day).

  Tot slot, wat de handelszaken betreft, wil het college de handelaars en de handelaarsverenigingen blijven bijstaan door de acties van de drie verenigingen te coördineren en hun activiteiten te ondersteunen.

  Huisvesting

  Huisvesting tegen een betaalbare prijs en toegang tot eigendom blijven hoofdbekommernissen voor veel Everenaars. Laten we eerlijk zijn: we mogen trots zijn op de weg die we de voorbije jaren afgelegd hebben om het socialehuurwoningenpark en het woningenpark van het Grondbedrijf uit te bouwen. De renovatie van het historische 'B105'-gebouw van Ieder Zijn Huis, die het mogelijk gemaakt heeft om meer dan honderd gezinnen een nieuw dak boven hun hoofd te bieden, heeft de sector ontegensprekelijk nieuwe zuurstof gegeven. De bevoegdheden 'Huisvesting' en 'Grondbedrijf' zijn opnieuw gebundeld. Het actieve verkoopbeleid van bouwgronden en gemeentelijke eigendommen zal opgevoerd worden, echter zonder daarbij de gemeentelijke belangen uit het oog te verliezen (clausules betreffende woningen voor middeninkomens en parkeerplaatsen). Onlangs zijn bijvoorbeeld gronden in de Vliegpleinstraat en in de Tweehuizenstraat verkocht middels clausules die de bouwheer ertoe verplichten in koopwoningen voor middeninkomens en parkings te voorzien. Dit zal ook het geval zijn voor het Onthaalsquare. In de Artemislaan zullen huurwoningen voor middeninkomens opgetrokken worden. Het Grondbedrijf zal deze woningen in beheer nemen.

  Tussen het sportcomplex en de Bordetlaan laat de gefuseerde vennootschap Everecity momenteel sociale woningen bouwen. De gemeente heeft ook de intentie om haar aanmoedigingsbeleid voor de omvorming van kantoren tot woningen uit te breiden.

  Enkele vastgoedprojecten die onlangs bij de dienst Stedenbouw van het gemeentebestuur ingediend zijn, tonen dat aan. Om het Everse woningenpark op te volgen heeft de gemeente ook in een betere coördinatie voorzien, met name door gemeentelijke ambtenaren van de diensten Financiën, Stedenbouw en Bevolking te laten samenwerken. De huisvestingsmaatschappijen die op het Everse grondgebied actief zijn, hebben beslist om hun krachten te bundelen en samen een enkele huisvestingsmaatschappij te vormen, 'Everecity' genaamd. De gemeente is hoofdaandeelhouder van deze maatschappij en wil aldus een enkel socialehuisvestingsbeleid voeren.

  Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Hector Denis beheert vandaag 200 woningen. Het gemeentelijke Grondbedrijf beschikt momenteel over 84 woningen. 47 van die woningen worden rechtstreeks beheerd door het Grondbedrijf. Het SVK beschikt over een mandaat voor de verhuring van de 37 overige woningen van het Grondbedrijf. Betreffende de nieuwbouwprojecten voor de komende jaren, kan het volgende opgemerkt worden:

  • Van Hammestraat 33: 9 woningen (begin verhuring: midden 2016);
  • Edward Stuckensstraat 21-23: 5 woningen (begin verhuring: midden 2017);
  • Lindestraat (Molenaarshuizen): 5 woningen (begin verhuring: einde 2017).

  Wat het aankoopbeleid betreft, kan het volgende meegedeeld worden:

  • Houtmeyersstraat 23: 3 toekomstige woningen.

  Tot slot voorziet het Artemisproject in de bouw van 96 woningen die eveneens door het gemeentelijke Grondbedrijf beheerd zouden moeten worden.

  Stedenbouw

  De stedenbouwkundige bevoegdheden hebben betrekking op de inrichting van de ruimte via de opstelling van stedenbouwkundige plannen en de controle van hun naleving op het terrein. De stedenbouwkundige hulpmiddelen omvatten enerzijds gewestelijke instrumenten zoals het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, het Gewestelijk Bestemmingsplan, de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening en het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, en anderzijds gemeentelijke instrumenten zoals het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, de Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening en het Bijzonder bestemmingsplan. Daarnaast moet voor alle bouw- , sloop-, renovatie- of verbouwingswerken waarbij aan de structuur, het volume of de architecturale kenmerken van het gebouw geraakt wordt, een dossier voor een stedenbouwkundige vergunning samengesteld worden. Dat geldt ook voor bestemmingswijzigingen. De vergunningen worden afgeleverd door de gemeente op advies van de afgevaardigde ambtenaar van het gewest of rechtstreeks door de gemeente als het werken van beperkte omvang betreft (gewestelijk besluit) of als het goed gelegen is in een gebied dat deel uitmaakt van een bijzonder bestemmingsplan (BBP) en in overeenstemming is met dat BBP.

  Het aantal woningen in onze gemeente is fors toegenomen en daarom waakt het college enerzijds over een harmonieuze verstedelijking en anderzijds over de naleving van de Huisvestingscode. Illegale opdelingen van gebouwen of opdelingen die tot een slechte woonkwaliteit leiden, worden geweigerd en, in het eerste geval, bestraft. Dat geldt ook voor het beleid inzake verlaten gebouwen en gronden.

  Vanwege het tekort aan openbare huisvesting steunt de gemeente initiatieven inzake geconventioneerde woningen en de omvorming van kantoren tot woningen. Het college blijft de architecturale diversiteit aanmoedigen. Deze diversiteit kenmerkt zich onder meer door het voorzien in woningen van verschillende grootte binnen een gebouw, om de sociale gemengdheid en, in het bijzonder, de aanwezigheid van gezinnen met kinderen in de stad, te bevorderen. Dankzij de gewestelijke subsidie die de gemeente al enkele jaren ontvangt, blijft Evere voortwerken aan een evolutief kadaster van het vastgoedpark, zodat het volledige gemeentebestuur en het college hun beleid op betrouwbare en actuele gegevens kunnen baseren. Tegelijk met de stijging van het aantal woningen moeten de wijkvoorzieningen toenemen (kinderdagverblijven, scholen, ontspanningscentra, medische kabinetten, rusthuizen, ...). Het college ziet erop toe dat de groene ruimten maximaal behouden blijven en zelfs uitgebreid worden. In verband hiermee wordt bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen voortdurend aandacht besteed aan de realisatie van groendaken, de verkleining of de afbraak van oude bijgebouwen, de aanleg van tuinen na een herbestemming van werkplaatsen als woongelegenheid, ... Daarnaast gaat bij de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen bijzondere aandacht uit naar de bewoonbaarheid van wijken, meer bepaald wat betreft de naleving van de binnenterreinen, de realisatie van groendaken en de naleving van de achteruitbouwzones.

  De gemeente waakt er ook over de economische activiteit en de gemengdheid van functies te bewaren in de zones die daarvoor aangewezen zijn (sterk gemengd gebied en ondernemingsgebied in stedelijke omgeving (OGSO)). Het college heeft zijn BBP's juridisch op punt gesteld door een aantal plannen af te schaffen omdat ze verouderd waren of in strijd waren met de goede ruimtelijke ordening. Een aantal BBP's zijn aldus volledig of gedeeltelijk afgeschaft. Deze actualisering van de BBP's zorgt niet alleen voor een betere leesbaarheid van de plannen, maar laat ook toe om bestemmingen te wijzigen en de inplanting van woningen, voorzieningen of kleine buurthandelszaken mogelijk te maken.

  De gemeente zal in nauw overleg met het gewest en de buurgemeenten de studies voortzetten voor de uitwerking van belangrijke BBP's, zoals het BBP Josaphat en het BBP Da Vinci.

  Duurzame ontwikkeling

  De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger en zijn bezorgdheden staat. Ze kan dus een bepalende rol spelen om het publiek te sensibiliseren, het te doen nadenken over zijn consumptiegewoonten en zo bijdragen tot een mentaliteitswijziging wat de consumptiepatronen betreft. De gemeente Evere heeft haar intenties en haar verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling vastgelegd in het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan dat in 2004 goedgekeurd is. Na de verkiezingen van 2006 heeft het college beslist om een schepenambt van Duurzame Ontwikkeling te creëren en er een dienst aan te verbinden. Op 13 december 2007 heeft de gemeenteraad het Handvest van Aalborg goedgekeurd en daarmee de intentie van de gemeente bevestigd om haar verbintenissen inzake duurzame ontwikkeling een blijvend karakter te geven. Deze goedkeuring heeft de gemeente ertoe gebracht een Lokale Agenda 21 (LA21) aan te nemen die in het bijzonder op burgerparticipatie gericht is. De gemeente is haar LA21-proces gestart met de oprichting van een Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling. Zodra de structuur van die raad op poten stond, zijn werkvergaderingen georganiseerd die de leden de kans gegeven hebben om de realisaties van de gemeente op het gebied van duurzame ontwikkeling te ontdekken of te bekritiseren en om nieuwe innoverende acties voor te stellen. De adviesraad is ook de plaats waar debatten en conferenties gehouden zijn rond gezonde voeding, rationeel energiegebruik, ... Daarnaast zijn burgerinitiatieven aangemoedigd en ondersteund, bijvoorbeeld de doktersgroep (gewestelijk geluidsplan), de oprichting van een solidaire en pedagogische moestuin, de organisatie van collectief composteren, ...

  Door in het LA21-proces te stappen, heeft het college van burgemeester en schepenen acties willen organiseren die in de filosofie van duurzame ontwikkeling passen, om zo veel mogelijk burgers bewust te maken voor het concept, dat nog al te zeer het domein blijft van overtuigde burgers en/of deskundigen van de culturele sector, toegang tot informatie of groepen die ijveren voor iets wat ze nodig hebben.

  Tijdens de vorige zittingsperiode is dankzij grote inspanningen en hard werken een actieplan op punt gesteld (overleg met de leden van de adviesraad, inventaris van de gevoerde acties, uitvoering van de bewustmakingsacties, contact met de externe actoren, ...). Tijdens de zittingsperiode 2012-2018 wil het college zich op het uitgewerkte actieplan concentreren en het ten uitvoer brengen. De algemene doelstelling is de vermindering van het afval in de gemeente. In dit verband zijn give boxen geïnstalleerd in de omgeving van de buurthuizen.

  Een give box is een kleine kast waarin burgers kleine voorwerpen (proper en in goede staat) die ze niet meer gebruiken en willen wegschenken, kunnen achterlaten. Het staat hun vrij om gratis een of meerdere voorwerpen die ze leuk vinden, uit de box te nemen. Dankzij deze give boxen krijgen voorwerpen een tweede leven, wordt de afvalberg wat kleiner en worden gezelligheid en ontmoetingen tussen burgers aangemoedigd.

  Daarnaast zijn er activiteiten rond hergebruik en recyclage, zoals kookworkshops (op basis van onverkochte voedingswaren van de Everse markten) en naaiateliers. Om de impact van de LA21 te optimaliseren, wordt gefocust op de verbetering van de communicatie, zowel de interne communicatie als de communicatie met de Everse burgers. Een goede communicatie stimuleert participatie en doet nieuwe dynamieken ontstaan binnen de diensten en bij de bevolking. Daarnaast moedigt de dienst de acties van de Everse verenigingen aan (moestuinen, biomanden, imkeractiviteiten, collectieve compostering, ...). Het vliegtuiglawaai blijft een van de soorten overlast waarmee de bevolking het hardst geconfronteerd wordt. Vanwege de ligging van de luchthaven van Brussel-Nationaal ontsnapt onze gemeente niet aan het vliegtuiglawaai. Ze wordt regelmatig overvlogen door opstijgende of landende vliegtuigen. Hoewel wij als gemeentelijke overheid maar een beperkte bevoegdheid inzake geluidshinder door vliegtuigen hebben, blijven wij gebruikmaken van alle middelen die ons geboden worden. Hierbij verkiezen wij acties die ook door de buurgemeenten gedragen worden, om zo tot een algemene en constructieve aanpak te komen.

  Naast de eerste sonometer die in de Mosselmansstraat geïnstalleerd is, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op ons initiatief, een tweede sonometer geplaatst in Laag-Evere. Wij zetten onze actie voort en ijveren voor de plaatsing van een derde sonometer in Hoog-Evere, bij het De Paduwaplein, zodat het volledige gemeentelijke grondgebied gedekt zou zijn en de geluidsoverlast door overvliegende toestellen objectief in kaart gebracht zou worden. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gewestelijke overheid en de naburige gemeentelijke overheden.

  Solidariteit onder de volkeren

  Het gemeentelijke internationale samenwerkingsprogramma wordt gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op federaal niveau en wordt ondersteund door de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (wat de Brusselse gemeenten betreft). Het gedecentraliseerde samenwerkingsprogramma concentreert de acties in vijf landen, namelijk Senegal, Burkina Faso, Marokko, Benin en de Democratische Republiek Congo.

  Onze gemeente heeft sinds 2010 een partnerschap met de Marokkaanse gemeente Oued Essafa, een plattelandsgemeente op zo'n dertig kilometer van Agadir. Naast de voortzetting van dit partnerschap, rond het thema 'sociale actie', wordt een reeks bewustmakingsactiviteiten inzake internationale solidariteit georganiseerd. Deze acties zijn bedoeld om het grote publiek te sensibiliseren voor internationale solidariteit, door ertoe bij te dragen de visie van het publiek en de gedragingen die tot de Noord-Zuidongelijkheid leiden, te veranderen. Het internationale solidariteitsbeleid dat het college voorstaat, berust op echte solidariteit, gekenmerkt door uitwisseling en reciprociteit, en niet op bijstand en paternalisme.

  Gelijke kansen

  Gelijke kansen beoogt billijkheid, door te trachten de situatie van de minstbedeelden te verbeteren, ongeacht of die situatie structureel dan wel tijdelijk is. Bevordering van gelijke kansen betekent ook een rechtvaardige verdeling van de hulpmiddelen (bijvoorbeeld door opleiding) zodat elke persoon op gelijke wijze naar succes zou kunnen streven. Tevens mogen we niet vergeten dat ieder van ons het slachtoffer van een of andere vorm van discriminatie kan zijn. Derhalve zijn gelijkheid en de bevordering ervan zaak van iedereen. In een democratische en egalitaire samenleving heeft iedereen recht op respect, ongeacht zijn herkomst, zijn gezondheidstoestand, zijn handicap, zijn seksuele geaardheid, zijn leeftijd, ... Deze opvatting over de maatschappij moet tot uiting komen in velerlei acties en een voluntaristisch beleid.

  Van gelijke kansen een prioriteit maken, als centrale waarde van onze maatschappij, betekent ervoor kiezen de strijd aan te binden met de stereotypen en de vooroordelen die de betrokken personen stigmatiseren en kwetsbaar maken. Bevordering van gelijke kansen draagt ook bij tot een mentaliteitswijziging en laat respect, tolerantie en gelijkheid primeren op vooropgezette ideeën en conservatieve opvattingen. Met het oog op deze principes en de voormelde doelstellingen zal het college alle in deze zin gevoerde bewustmakings- en reflectieacties blijven voortzetten en uitbreiden.

  Wat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen betreft, vragen sommigen zich af of de verdediging van de effectieve man-vrouwgelijkheid nog zin heeft in een maatschappij waarin de formele gelijkheidsrechten al verworven zijn. Dit is niet helemaal onterecht maar is evenmin helemaal correct, want hoewel er grote vooruitgang geboekt is, bestaat er nog steeds heel wat genderdiscriminatie. Daarom was de gemeente Evere de eerste Belgische gemeente die het Handvest van Gelijke kansen aangenomen heeft. De Everse gemeenteraad heeft het goedgekeurd op 13 maart 2008, enkele dagen na de Internationale Vrouwendag. De gemeente heeft zich er aldus publiekelijk toe verbonden de principes van het voornoemde handvest na te leven en te bevorderen, met name de gelijkheid tussen mannen en vrouwen als een fundamenteel recht. Om die man-vrouwgelijkheid te verwezenlijken, moeten alle soorten discriminatie (etnische, religieuze, sociaaleconomische,...) aangepakt worden. Tevens vormt een evenwichtige man-vrouwvertegenwoordiging in het besluitvormingsproces een onmisbare voorwaarde voor een democratische samenleving.

  Daarnaast zal het college alle grootschaligere herdenkingsmomenten blijven aangrijpen om op te roepen tot ontmoeting en debat (8 maart, dag tegen vrouwengeweld, universele verklaring van de rechten van de mens, ...).

  Mobiliteit

  Vandaag zijn mobiliteit en parkeren zeer belangrijke thema's voor de Brusselaars en ook in Evere spelen ze een grote rol. Daarom beschikt ons gemeentebestuur thans over een volwaardige dienst Mobiliteit.

  Er zijn twee plannen ingevoerd: een parkeerplan en een zone 30-plan. Het eerste gemeentelijk parkeerplan is operationeel. Het zal heel regelmatig opgevolgd worden, zowel wat de toepassing als de evaluatiemethoden betreft. De opstelling van een strategisch plan is toevertrouwd aan het Brussels Parkeeragentschap. De gemeente wil de openbare weg blijven inrichten om de veiligheid van de gebruikers te garanderen en het aantal zones 30 in de gemeente blijven uitbreiden. De gemeente volgt ook de plannen van de NMBS en het GEN en heeft de intentie om de motie die de gemeenteraad hieromtrent aangenomen heeft, na te komen.

  De gemeente is begaan met de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Evere, met inbegrip van de toekomstige metrolijn. In dit kader is de gemeente ten volle betrokken bij diverse werkgroepen die door Beliris en de MIVB opgericht zijn (Bureau Metro Noord). Er is een gemeentelijk beleid ter bevordering van het gebruik van de fiets goedgekeurd. Een concreet resultaat van die beleidskeuze is de installatie van vijf fietsboxen, met de steun van het gewest, waarin in totaal vijfentwintig fietsen gestald kunnen worden. In functie van de nieuwe aanvragen zal overwogen worden om bijkomende fietsboxen te plaatsen.

  De gemeente wil ook haar beleid voor veilige verplaatsingen voor voetgangers en zachte mobiliteit in het algemeen versterken. Bijzondere aandacht gaat uit naar personen met beperkte mobiliteit. Deze materie is erg versnipperd. Daarom wordt erop toegezien dat er voldoende transversaliteit tussen alle schepenambten bestaat om de problemen waarmee onze burgers met beperkte mobiliteit geconfronteerd worden, aan te pakken. Wij willen de toegankelijkheid van de openbare en private diensten garanderen. Daarnaast vormen wildparkeren en overdreven snelheid op bepaalde stukken van de openbare weg echte plagen die het goed samenleven in de gemeente ondermijnen. Er is een eerste nultolerantiezone ingesteld en geëvalueerd (Haachtsesteenweg). Een voortzetting en een versterking van dit beleid wordt overwogen voor andere stukken van de openbare weg, met name de Bordetlaan, in nauwe samenwerking met de politiezone.

  Tot slot zijn er contacten en wordt er nauw samengewerkt met het gewest voor de herinrichting van het openbare wegennet en de omgeving van het toekomstige crematorium. Deze projecten zouden tegen 2017 een concrete invulling moeten krijgen.

  Cultuur, sport en toerisme

  Op het vlak van cultuur, sport en toerisme wordt bijzondere aandacht besteed aan de organisatie, de diversificatie en de bevordering van de activiteiten die aangeboden worden door onze diensten en door Everse verenigingen, clubs en kunstenaars. Er wordt nagedacht over een grotere ondersteuning van de verenigingen en een uitgebreider ondersteuningsbeleid voor publieksgerichte activiteiten. Daarnaast worden de terugkerende activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden (Evere Feest, kerstmarkt,...) momenteel geanalyseerd en geharmoniseerd, om vanaf 2016 aangepaste activiteiten die beter op de verwachtingen van het publiek afgestemd zijn, te kunnen aanbieden. Op het vlak van sport bestaat er momenteel een ondersteuningsbeleid voor projecten voor de renovatie of de creatie van sportinfrastructuur. Dit beleid is mogelijk dankzij het actief op zoek gaan naar subsidies van het gewest of de Franse Gemeenschapscommissie. Op deze manier konden een nieuwe agora en een vierde synthetisch terrein voor sportdisciplines zoals hockey en American football aangelegd worden, kon het skatepark gerenoveerd worden en kon buitensportmateriaal geïnstalleerd worden in het park van het sportcomplex.

  Wat de ondersteuning van sportactiviteiten betreft, zullen de sportbeurzen (beperkt tot 50 euro) toegekend blijven worden tot aan het einde van de zittingsperiode 2012-2018. Voor de Geuzenberg wordt momenteel onderzocht of een gesubsidieerde renovatie mogelijk is. Ook worden diverse pistes betreffende de toekomstige en duurzame bestemming van deze symbolische plek van de gemeente geanalyseerd.

  Begraafplaatsen en oprichting van een gewestelijk crematorium in Evere

  Voor het nieuwe crematorium is de locatie bepaald, het architecturaal project gekozen en het architectenbureau aangeduid. Als alles volgens planning verloopt, zal de installatie in de loop van 2017 in gebruik genomen worden. De gemeente wil van deze inplanting op de nieuwe gemeentelijke begraafplaats gebruikmaken om de actieve krachten en het personeel dat met het beheer van de Everse begraafplaatsen belast is, te herschikken. Daarnaast wil de gemeente de functie van bewaarder van de begraafplaats in het leven roepen. De oorlogsgedenktekens op de oude en de nieuwe begraafplaats zijn gerenoveerd.

  Gemeentebestuur en omvorming van de communicatie met het publiek

  De doelstelling van de gemeentelijke overheid is duidelijk: geen enkel aspect van het plaatselijke leven in de gemeente over het hoofd zien. Evere is sterk veranderd in een paar jaar tijd. Het is niet langer de slapende gemeente waarvan sommigen nog het beeld willen ophangen. Zo zijn we aanbeland bij het gemeentebestuur en de gemeentelijke financiën. We kregen de prijs van 'Voorbeeldige Gemeente' en 'City Qualité Service' voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan de bevolking. Maar we kunnen nog beter doen. Daarom is er een reorganisatie aan de gang. De efficiëntie van ieders werk en de informatie aan de burger zullen er alleen maar op vooruit gaan. De eerste concrete veranderingen zijn al een feit of zullen binnenkort doorgevoerd worden:

  • de gemeentelijke administratieve diensten zijn opgedeeld in sectoren, waardoor een beter transversaal beheer en een beter beheer van de menselijke middelen mogelijk worden;
  • er is een directiecomité opgericht dat in overeenstemming is met de desbetreffende bepalingen van de NGW;
  • de dienst Informatie en het college denken grondig na over de toekomst van het tijdschrift Evere Contact;
  • in 2016 zal een nieuwe gemeentelijke website intern op punt gesteld worden.

  De gemeente is ook blij dat zij een van de allereerste gemeenten is die gebruikmaken van het Gewestelijk Data Center van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Hiertoe doet zij de nodige investeringen. De herstructurering van de informaticamiddelen is noodzakelijk vanwege het verlies van bepaalde gemeentelijke servers ingevolge de brand in het gemeentehuis. Ook het OCMW van Evere neemt deel aan deze migratie.

  De gemeente heeft zich ook ingeschreven voor het gewestelijke project 'Smart City'. Door een 'slimme stad' te worden wil ze tegemoetkomen aan de actuele uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling (een stad die haar functies als woonplaats, economische pool, verbindingsknooppunt, ... met elkaar weet te verzoenen), haar voetafdruk verkleinen (een stad die spaarzaam omgaat met energie- en natuurlijke hulpbronnen en haar uitstoot verkleint) en de inclusie bevorderen (een stad die de leefkwaliteit vergroot en de sociale kloof op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, ... verkleint).

  Conclusies: uitdagingen van de toekomst

  In ieder geval moet de gemeente haar dienstverlening aan de bevolking garanderen en beter doen, zelfs met minder budgettaire middelen. Evere heeft een beleid voor het rationeel gebruik van haar middelen ingesteld en moet dat beleid voortzetten. Wij moeten "meer doen met minder", maar willen ook "beter doen met minder". Het einde van deze gemeentelijke zittingsperiode (2015-2018) wordt gekenmerkt door de bijzondere context van de economische crisis die ons gewest sinds 2008 treft, maar ook door een crisis die sinds 2010 boven onze instellingen uitstijgt. Deze aanhoudende dubbele crisis laat diepe sporen na voor onze gemeente en haar toekomst. Op middellange termijn zullen de gevolgen ervan voelbaar zijn in de sectoren van de gemeentelijke basisactiviteiten: openbare orde en veiligheid, onderwijs, jeugd, opvoeding, cultuur, sociale en familiale ondersteuning, openbare gezondheid, huisvesting of ruimtelijke ordening. Al deze domeinen staan zeer dicht bij de burger en betreffen het dagelijkse leven. De gemeente kan deze realiteit niet terzijde schuiven en wil haar inspanningen opvoeren om haar inwoners de noodzakelijke collectieve voorzieningen voor de invulling van de openbaredienstopdrachten te bieden, maar ook de middelen om die te laten functioneren. De gemeente Evere wil een hoofdrolspeler blijven die in staat is om op de noden te anticiperen en haar keuzes om daaraan tegemoet te komen te rationaliseren. Wij willen het begrotingsevenwicht dat vermeld wordt in artikel 252 van de NGW naleven door een aantal structurele en conjuncturele maatregelen te nemen om dat evenwicht te bereiken en tegelijk onze financiële situatie stelselmatig te verbeteren. Het driejaarlijks plan vertoont een lichte verbetering van het deficit van het eigen dienstjaar. Het gecumuleerd deficit van de gewone dienst wordt groter naargelang het deficit van de eigen dienstjaren. Deze alarmerende vaststelling heeft de gemeentelijke overheid ertoe gebracht een beroep te doen op de hulp van het gewest, via de ondertekening van een overeenkomst met het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, dat zich ertoe verbindt om via de toekenning van leningen bij te dragen aan het evenwicht van het financieel plan van de gemeente. De gemeente wil dus meer dan ooit een beleid voortzetten waarbij elke euro optimaal besteed wordt om het streefdoel van de gemeente te verwezenlijken: goed leven in solidariteit, met oog voor de toekomst van alle generaties en voor de bescherming van de zwaksten. Om de uitgaven voor het dagelijkse beheer van de gemeente te optimaliseren, waakt de overheid er systematisch over dat de gemeentelijke bevoegdheden transversaal uitgeoefend worden, voor een groter rendement en een beter resultaat.