Retributie op het standrecht op de openbare markten

DE RAAD, vergaderd in openbare zitting,

Gelet op zijn beraadslaging dd. 24 juni 2010, houdende vestiging van een reglement betreffende het standrecht op de openbare markten ;
Gelet op de hinder die teweeggebracht kan worden door ondernomen werken in de door de markt bezette straten ;
Gezien de problemen van de promotie en het aantrekken van handelaars tijdens de lancering van een nieuwe markt.
Gelet op de gemeentelijke financiën ;
Gelet op artikel 117 van de gemeentewet ;
Gelet op artikel 6 § 2 van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratieve toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging aan de regering van de akten van de gemeenteoverheden met het oog op de uitoefening van het administratieve toezicht ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;
BESLUIT : met éénparigheid van stemmen

Artikel 1 :

Volgend reglement goed te keuren : retributie op het standrecht op de openbare markten.

 

I. DUUR EN GRONDSLAG VAN DE BELASTING

Artikel 1

Er wordt vanaf 1 april 2011 een retributie gevestigd op het standrecht op de openbare markten.

 

II. RETRIBUTIETARIEF

Artikel 2

De tarieven van de standplaatsen worden als volgt bepaald:

1) Retributie voor de standplaatsen voor markten :

a) Markten met meer dan 9 standplaatsen :

 • Handelaars zonder forfaitair trimestrieel abonnement :
  3,20 € per strekkende meter en per dag van bezetting
 • Handelaars met forfaitair trimestrieel abonnement :
  27 € per strekkende meter en per trimester

b) Markten met 9 standplaatsen en minder :

 • Handelaars zonder forfaitair trimestrieel abonnement :
  2,20 € per strekkende meter en per dag van bezetting
 • Handelaars met forfaitair trimestrieel abonnement :
  - 20 € per strekkende meter en per trimester, bij een bezetting per week
  - 40 € per strekkende meter en per trimester, bij twee bezettingen per week

2) Aansluiting op het elektriciteitsnet :

a) 2,20 € per dag en per markt voor kleine verbruikers (enkel verlichting)
b) 4,40 € per dag en per markt voor grote verbruikers

 

III. VRIJSTELLINGEN

Artikel 3

Een korting zal toegekend worden aan de handelaars die op aangeven van de marktmeester de afmeting van hun standplaats moeten verminderen of moeten veranderen van standplaats, dit als gevolg van een periode waarin werken worden ondernomen in de door de markt bezette straten en dit gedurende op zijn minst twee opeenvolgende marktdagen.
Deze korting zal berekend worden naar evenredigheid van het aantal weken gedurende dewelke de handelaars schade hebben geleden ten gevolge van de ondernomen werken in de door de markt bezette straten.

De korting zal als volgt worden berekend:

Korting = bedrag van het abonnement x aantal weken straatwerken x 50%
13 weken

Teneinde deze korting zo nauwkeurig mogelijk te berekenen, zal de korting aan de betrokken handelaars terugbetaald worden, binnen het volgende trimester, na de laatste dag van de ondernomen werken.

De mogelijke veranderingen of verminderingen van de afmetingen van de standplaats mogen in geen enkel geval geweigerd worden door de handelaars en geven op geen enkele manier aanleiding tot het bekomen van een andere korting dan diegene hier voorzien.

De korting zal enkel toegekend worden voor zover de reclamant het oorspronkelijke bedrag betaald heeft. Bij gebreke van deze oorspronkelijke betaling zal er geen terugbetaling zijn.

Artikel 4
Bij inwijding van een nieuwe markt, zal de retributie de twee jaren volgend op de inwijding niet geïnd worden.

 

IV. WIJZE VAN BETALING

Artikel 5

De retributie, ondeelbaar, wordt vooraf ontvangen. Voor de handelaars die een driemaandelijks abonnement hebben bekomen, wordt de retributie een week voor het ingaan van een nieuw kwartaal ontvangen. In alle andere gevallen is de retributie contant betaalbaar.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de handelaar onmiddellijk de toegang tot de markt geweigerd worden en dit zonder ingebrekestelling.

Het gevraagde bedrag zal verhoogd worden met nalatigheidinteresten tegen de wettelijke voet.

De wijze van inning, alsook alle in het huidige reglement niet-voorziende gevallen zullen door het College van Burgemeester en Schepenen worden geregeld.

 

V. GESCHILLEN

Artikel 6

Alle twistpunten betreffende de retributie zullen vervolgd worden voor de bevoegde burgerlijke rechtbanken.

 

VI. VOORAFGAAND REGLEMENT

Artikel 7

Huidig reglement vervangt vanaf 1 april 2011 de beraadslaging van de Gemeenteraad dd. 24 juni 2011, in verband met een retributie op het standrecht op de openbare markten.

 

Artikel 2 :

Deze beraadslaging zal in tweevoud worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid met het oog op de uitoefening van het algemene toezicht.

Markten & brocante

Economische promotie

actionsociale

Parijsstraat 112a
1140 Evere

Tel : 02 247 63 35
ecoprom@evere.irisnet.be

Contact Ondernemingen
Tél : 02 247 63 32

Openingsuren

Het Gemeentehuis is toegankelijk voor het publiek van maandag tot vrijdag, van 8u tot 12u45.

Voor uw gemak kan U ook bij ons terecht op dinsdagavond, van 17u tot 19u45.

Openingsuren gemeentelijke begraafplaats.