Gemeenteraad

dinsdag 19 december 2017 - 19:30

Wij nodigen u uit op de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 19 december 2017 om 19:30 die plaatsvindt in het gemeentehuis en waarvan de agenda hieronder is hernomen.
 

AGENDA - OPENBARE ZITTING

SECTOR FINANCIËN

1. Heffing van opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2018.

2. Aanvullende gemeentebelasting op de belasting van natuurlijke personen voor het dienstjaar 2018.

3. Belasting op de verkaveling. Dienstjaren 2018 - 2022. (Hernieuwing).

4. Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies.

5. Stemming van voorlopige budgetaire kredieten voor de maanden januari, februari en maart van het
dienstjaar 2018.

6. Gemeentebegroting voor het dienstjaar 2018.

SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN

7. Programma Preventie Schoolverzuim : saldi 2016-2017 en voorschotten 2017-2018.

8. Principeovereenkomst tussen l'Entrela - Centre culturel d'Evere en de Gemeente Evere teneinde het
nieuwe programma-contract op te stellen.

SECTOR OPENBARE WERKEN

9. Drie voorstellen van de gemeente Evere om de geluidshinder, veroorzaakt door overvliegende
vliegtuigen, te verminderen boven haar grondgebied.

10. Overeenkomst betreffende de delegatie aan het gewestelijke Parkeeragentschap van de taken van
exploitatie en onderhoud van de fietsparkeerinrichtingen voor langdurig parkeren op en buiten de
openbare weg.

11. Subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen - Dienstjaar 2017 - Verdeling.

SECTOR BURGER

12. Toelagen aan werken met een sociaal doel dienstjaar 2017.

13. Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de gemeente Evere en de BVBA Automated Products
Services houdende het plaatsen van een automatisch fotoapparaat in het gemeentehuis.

SECTOR LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

14. Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht voor de aankoop van het kunstwerk
"Stay at home day" van Stef Rymenants.

15. Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht voor de aankoop van het kunstwerk
"The Good, The Bad and The Ugly" van Fouad Hachmi.

16. Vaststelling van de voorwaarden en toekenning van de opdracht voor de aankoop van het kunstwerk
"Feuille-barque n° 4" van Moreno Casas Ramon.

17. Bouwen van een Tribune met kleedkamers op het park Sint Vincent - eindafrekening fase 1 en 2 -
Boeking van de architecten honoraria.

18. Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 234 paragraaf 3 NGW – Informatie.

19. Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de bevoegheidsregels inzake
gemeentelijke overheidsopdrachten te verduidelijken. Voorstel tot overdragen van bevoegheid aan het
college.

SECTOR PERSONEEL

20. Nederlandstalig gesubsidieerd officieel onderwijs - Convenant Vervangingen van korte afwezigheden
in het basisonderwijs 2017-2018 - Goedkeuring.

21. Reglement betreffende de toekenning van een vergoeding voor de middagtoezichten aan de leden van
het onderwijzend personeel.

22. Wijziging van het arbeidsreglement en administratieve en geldelijke statutaire bepalingen.

GEMEENTESECRETARIAAT

23. Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 07.12.2017 - Goedkeuring.