Conseil communal

donderdag 31 mei 2018 - 19:30

GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 2018

AGENDA

OPENBARE ZITTING

GEMEENTESECRETARIAAT

1. Wijzigingen van de statuten van de publiekrechtelijke vereniging “De Brusselse Keukens”.

2. Intercommunale VIVAQUA - Buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van VIVAQUA
van 7 juni 2018 - Wijziging van de statuten van VIVAQUA - Mandaat.

3. Interpellatie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 20 mei 2018 van de
Heer Hicham Talhi, Gemeenteraadslid voor de groep Ecolo-Groen. – Blokkering van de oprichting
van een secundaire school in Evere.

4. Motie ingeschreven op de agenda ingevolge het schriftelijk verzoek dd. 21 mei 2018 van de Heer
Hicham Talhi, Gemeenteraadslid voor de groep Ecolo-Groen. De transparantie van de bezoldigingen
en het goed bestuur van de Everse gemeentelijke mandatarissen

SECRETARIAAT VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

5. Politieverordening betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op groot scherm in de slotfase
van de wereldbeker 2018 (14 juni tot en met 15 juli).

6. Motie betreffende de steun van de gemeenteraad aan de oproep van de Brusselse beweging
#1bru1vote om stemrecht te geven aan alle Brusselse inwoners bij de verkiezingen voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

SECTOR FINANCIËN

7. Gemeenterekeningen voor het dienstjaar 2017.

8. Rekeningen voor het dienstjaar 2017 van de v.z.w. Triton.

9. Belasting van de gewestelijke fiscale administratie met de heffing, de inkohiering, de inning en de
invordering van de gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van
toeristisch logies.

SECTOR MAATSCHAPPELIJK LEVEN

10.Huishoudelijk reglement - Gemeentelijke centrale opvang.

11. Huishoudelijk reglement - Franstalige gemeentescholen : aanpassing.

12. Reglement betreffende de subsidie inzake kwaliteitsvolle opvang.

13. Samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeenschapscentrum Everna en de gemeente Evere.

14. Kantine en voetbalterreinen van het Sint-Vincentiuspark : bezettingsovereenkomst door de
voetbalploeg Stade Everois RC.

15. Toekenning van een subsidie aan de vzw Ascades voor de organisatie van het Toernooi van de 2de
kans.

16. Subsidie ten gunste van de gemeente Oued Essafa in het kader van de Gemeentelijke Internationale
Samenwerking.

SECTEUR TRAVAUX PUBLICS - SECTOR OPENBARE WERKEN

17. Retributiereglement op het parkeren van voertuigen op de openbare weg.

18. Rekeningen van het Grondbedrijf voor het jaar 2017.

19. Terrein Olympiaden – Erfpacht – Wijziging van de tripartiete overeenkomst.

20. Vaststelling van de voorwaarden van een huurcontract voor een parkeerplaats in de garage gelegen in
de residentie Marnedal (Parijsstraat 6 / Marnestraat 22-24) (8 plaatsen).

SECTEUR SUPPORT LOGISTIQUE - SECTOR LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

21. Overheidsopdrachten – Toepassing artikel 234 paragraaf 3 NGW – Informatie.

SECRÉTARIAT COMMUNAL - GEMEENTESECRETARIAAT

22. Proces-verbaal van de zitting van de Gemeenteraad van 26.04.2018 - Goedkeuring.