OCMW

Al gelezen

OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn  - OCMW

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te garanderen waartoe de gemeenschap gehouden is (artikel 57, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn). Het individuele recht op maatschappelijke dienstverlening is opgenomen in artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s en in de Belgische Grondwet. Deze dienstverlening heeft tot doel om iedereen “in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”. Het OCMW krijgt dus een belangrijke taak toegewezen, ook al is die niet strikt omschreven. De invulling van de opdracht behoort tot de bevoegdheid van het lokaal bestuur. Het ‘maatschappelijke aanbod’ kan dus sterk verschillen van gemeente tot gemeente en, na verloop van tijd, ook binnen een gemeente.
Bij de uitoefening van zijn maatschappelijke opdracht respecteert het OCMW de wettelijke bepalingen inzake deontologie en beroepsgeheim.

In Evere:
Een medewerker ontvangt u om u in te schrijven en te verwijzen naar een van de verschillende diensten, in functie van uw vraag.

 

De Dienst Sociale Hulp

Servaas Hoedemaekerssquare 11 – 02 247 65 65

Openingsuren - inschrijvingen:
Maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 10.30 uur.
Dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur voor de personen die niet tijdens de ochtendopening kunnen komen (bv. werkenden, studenten, ...).

Een team van maatschappelijke werkers ontvangt u tijdens een individueel gesprek, om naar u te luisteren, uw vraag te analyseren en - samen met u - de meest geschikte oplossing(en) te vinden in functie van de diverse voorliggende elementen.
De meest gestelde vragen hebben betrekking op financiële hulp (leefloon of gelijkgestelde maatschappelijke hulp), medische of farmaceutische hulp en hulp bij huisvesting.
De beslissingen tot toekenning van financiële en materiële hulp worden genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (orgaan van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn) na een maatschappelijk onderzoek en op basis van een maatschappelijk verslag.

Sociale Antenne

Zaventemstraat 60 – 02 702 77 08
Openingsuren - inschrijvingen:
Maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 10.30 uur.
De inwoners van Hoog-Evere zijn welkom in deze Sociale Antenne.

De Dienst Socio-Professionele Inschakeling (SPI)

Servaas Hoedemaekerssquare 11 – 02 247 65 65
Uitsluitend na afspraak.
De inschakelingsmedewerkers ontvangen de begunstigden van het leefloon of de sociale bijstand tijdens een individueel gesprek, om een socioprofessioneel inschakelingsparcours op maat uit te werken (bv. bepaling van projecten, vooropleidingen, opleidingen, zoektocht naar werk). Voor specifieke thema’s (bv. zoektocht naar werk, informatiesessies) organiseert de dienst ook een collectieve opvolging.
De actie wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds.

Sociaal huis

H. Consciencelaan 83 - tel.:02 240 60 70

 • Sociaal spreekuur

02 240 60 72
Openingsuren - inschrijvingen:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.
Dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

De sociale permanentie van het Sociale Huis van Evere is een eerstelijns onthaaldienst voor de bevolking van Evere..
Iedereen mag zich wenden tot deze dienst met de bedoeling gehoord te worden, informatie te bekomen, beter zijn eigen situatie te besgrijpen en, indien nodig, te worden doorverwezen naar een meer gespecialiseerde dienst.
De sociale permanentie is er om informatie te verstrekken, een begeleiding of een ondersteuning te geven, eenmalig of op regelmatige basis.  Indien nodig wordt een re-orientatie naar een meer gespecialiseerde dienst voorgesteld.
De sociale permanentie vindt plaats zonder afspraak op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30 tot 12u en op dinsdagavond  eveneens van 17u tot 20u

 

 • Juridische dienst

02 240 60 70
Openingsuren - inschrijvingen:
Zonder afspraak op dinsdag van 17.30 tot 19.30 uur.
Na afspraak op donderdag van 15.00 tot 17.00 uur.

De juridische dienstverlening gebeurt volledig anoniem.
Elke juridische vraag komt in aanmerking voor een raadpleging, advies, een raadgeving of informatie over familie-, sociaal, fiscaal of ander recht. Vanwege deontologische redenen kan deze dienst u niet in rechte vertegenwoordigen. Het gaat om een zogenoemde rechtswinkel, wat echter niet verhindert dat de dossiers, indien nodig, opgevolgd worden.
 

 • Dienst budgetbegeleiding en schuldbemiddeling

Na afspraak.
Deze dienst richt zich tot personen met grote moeilijkheden op het vlak van schulden of budgetbeheersing.

 

 • Consumentenruimte

Openingsuren - inschrijvingen:
Op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.
Op donderdag- of dinsdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur: informatie bij het onthaal
(02 240 60 70 - ‘s ochtends).

Deze dienst beantwoordt uw vragen over uw facturen, contracten en abonnementen en analyseert samen met u uw situatie, indien u dat wenst, zodat u als consument met alle kennis van zaken keuzes kunt maken.
 

 • Cel Energie

02 240 60 73 – 02 240 60 76
Openingsuren - inschrijvingen:
Zonder afspraak op maandag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Na afspraak op dinsdag en vrijdag voor de personen die niet tijdens de ochtendopening kunnen komen (bv. werkenden, studenten, ...).

U kunt bij de maatschappelijke werkers terecht voor informatie over energie- of waterverbruik, advies, voorbereiding van of concrete begeleiding, onderhandelingen over afbetalingsplannen of financiële tussenkomsten van het OCMW.
De actie wordt gesubsidieerd door de POD Maatschappelijke Integratie.
 

 • Socioculturele coördinatie

02 240 60 75
Openingsuren - inschrijvingen:
Op dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Het OCMW heeft een dienst ontwikkeld om de sociale, culturele en sportieve integratie van de personen die geholpen worden door het OCMW, te bevorderen, alsook hun toegang tot de informatietechnologieën.
 

 • Openbare Computerruimte

Openingsuren:
Op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.00 uur.
Deze dienst is voor iedereen toegankelijk.

 

Gezinshulp

Zaventemstraat 60 – 02 702 77 30 – 02 702 77 58

Na een ontmoeting met een maatschappelijke werker om de voor u beste vorm van ondersteuning te bepalen, begeleidt een team van gezins-, familiale en maatschappelijke werkers u en biedt u de meest geschikte ondersteuning in het kader van uw dagelijkse leven. Deze ondersteuning kan preventief en educatief zijn.

Elke inwoner van Evere kan een beroep doen op deze dienst. Voor de prestaties wordt een financiële bijdrage gevraagd die berekend wordt op basis van barema’s, in functie van de situatie (tijdelijk of op lange termijn). Mogelijke prestaties zijn:

 •   ondersteuning van bejaarde personen en/of personen met beperkte mobiliteit die thuis blijven wonen, ondersteuning van de autonomie, ondersteuning van de familie of de partner in het geval van fysieke of psychische problemen;
 •   hulp, ondersteuning en begeleiding van gezinnen en alleenstaanden (handicap, ziekte, herstel, ...). Soms educatieve hulp;
 •   samenwerking met het netwerk rond de persoon (familie, dokter, andere diensten);
 •   maaltijden aan huis en sociaal restaurant (collectieve maaltijden) in samenwerking met De Brusselse Keukens;
 •  klusjesdienst voor kleine herstellingen en ramen wassen, uitsluitend voor de personen die al thuishulp krijgen.

 

Rusthuis Roger Decamps

Zaventemstraat 60 – 02 702 77 11
Het Home Roger Decamps bestaat sinds 1972. Het heeft momenteel een erkenning voor 48 ROB-bedden (rusthuis) en 32 RVT-bedden (rust- en verzorgingstehuis). Het home beschikt over eenpersoonskamers en dubbele kamers, die allemaal op de tuin uitgeven.
Het rusthuis verwelkomt personen van de derde en vierde leeftijd die niet meer alleen kunnen wonen. De voornaamste bezorgdheid is het welzijn van de bewoners. Een nieuwe vleugel is voorbehouden voor de RVT-residenten.
Het home bevindt zich in een groen kader en beschikt over een grote tuin. Het restaurant en de cafetaria liggen rond zonnige patio’s met talrijke sierplanten. De cafetaria beschikt over een tv-toestel en is geopend voor de residenten en hun familieleden op woensdag van 13.15 tot 18.30 uur en op zater- en zondag van 14.00 tot 18.30 uur. De bewoners kunnen ook gebruikmaken van meerdere tv-salons, bibliotheken (Franstalig en Nederlandstalig) en een digitale ruimte.
De dagprijs van het verblijf omvat de verpleegzorgen, het onderhoud van de persoonlijke was, de dranken tijdens en buiten de maaltijden (water, koffie en tafelbier, geen frisdrank), de kinesitherapeutische zorgen - uitsluitend voor de RVT-residenten - en de ergotherapeutische zorgen, de kosten voor kapper en pedicure (een keer per maand, bijkomende prestaties zijn ten laste van de bewoners), alsook het beschermingsmateriaal tegen incontinentie.
Dankzij een oproepsysteem kan het personeel dag en nacht bereikt worden. Alle kamers beschikken over teledistributievoorzieningen. Twee liften geven toegang tot de verdiepingen.
De maaltijden worden bereid door De Brusselse Keukens. Ze worden geserveerd in het restaurant of op de kamer. Dagelijks wordt in een vervangingsmenu voorzien en de verschillende diëten worden nauwgezet opgevolgd.
De ergotherapeutische dienst stelt talrijke activiteiten voor, zowel binnen- als buitenshuis (bv. Guinguettes, culturele uitstappen (musea, voorstellingen van ‘Exploration du monde’), tuinieren in de moestuin, bezoek van kleuterklassen, bezoek van Carpe Canem (assistentiedieren), uitstap naar zee (een keer per jaar), ...).
Voor raadplegingen in het Brugmann-ziekenhuis, site Paul Brien of Horta, staat een vervoerdienst ter beschikking. Tijdens raadplegingen in deze twee vestigingen worden de bewoners systematisch begeleid door bekwaam en gemotiveerd personeel van het home.

Plaatsingsdienst

Zaventemstraat 60 – 02 702 77 02
Na afspraak en telefonisch.
In het home staat een maatschappelijke werker tot uw beschikking om uw vragen over een plaatsing in het rust- of rust- en verzorgingstehuis van uzelf of van familieleden te beantwoorden.

Digitale ruimte

Zaventemstraat 60 – 02 702 77 11
Elke dinsdag, van 9.00 tot 12.00 uur, worden informaticalessen (gebruik van internet, e-mail, ...) georganiseerd. De geïnteresseerde bewoners kunnen zich inschrijven via de ergotherapeutische dienst.
Buiten deze lessen is de digitale ruimte voor alle residenten toegankelijk, na aanvraag.

Kledingbeurs

Hoek van de P. Mattheussensstraat 60 en de P. Van Obberghenstraat (School 2, eerste verdieping)
Openingsuren:
Op maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Inzameling (giften) van kleding, lakens en handdoeken in goede en schone staat, ten voordele van hulpbehoevenden.

 

Samenstelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 1. DEBEUCKELAERE Katrien (sp-a) – Chaussée d’Haecht, 1178 à 1140 Evere
 2. DE VOS Renée (PS) – Avenue Henri Dunant, 76/8 à 1140 Evere
 3. LIBERT Yves (CDH) – Avenue de l’Optimisme, 1/11 à 1140 Evere
 4. HENDRICKX Fernand (MR) – Avenue des Anciens Combattants, 103 /8 à 1140 Evere
 5. MAERTENS Jean-Luc (FDF) – Rue du Bon Pasteur, 53/53 à 1140 Evere
 6. GOETHALS Michel (CD&V) – Genevestraat, 113/11 à 1140 Evere
 7. HIDALI Mohamed (Ecolo) – Rue de la Marne, 24 bte 8 à 1140 Evere
 8. BENALLAL Latifa (PS) – Rue Hubert Van Hoorde, 5 à 1140 Evere
 9. DE KLEERMAEKER Frank (MR) – Avenue du Frioul, 22/4 à 1140 Evere
 10. VANCLAIRE Laurent (PS) – Rue Lodewijck Van Boeckel, 50 à 1140 Evere
 11. LEPOIVRE Sébastien (PS) – Allées de Provence, 20 à 1140 Evere