Avis du 15 juin 2017

Lu

Avis du 15 juin 2017

Punt nr. 1 – 09:15

 

Aanvraag tot                             Stedenbouwkundige vergunning

Adres van het goed:                  Haachtsesteenweg 1127

Identiteit van de aanvrager:       Mijnheer Idris Desovali

 

Voorwerp van de aanvraag:       regularisatie van een overdekt terras op de 2de verdieping van een opbrengstwoning.

 

Aard van de hoofdactiviteit:     woning

 

Ligging van het goed:

GBP:    typisch woongebied

           

Hoofdreden van het onderzoek:

 

 • toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten)
 • toepassing van het bijzonder voorschrift 2.5.2° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken)

 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 22/05/2017 tot 05/06/2017 inbegrepen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE:

 

Planologische bestemming:

Overwegende dat het goed zich bevindt in een typisch woongebiedvan het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd door regeringsbesluit van 3 mei 2001;

 

Juridische en feitelijke situatie:

Overwegende dat de juridische situatie weergegeven wordt in het dossier nr. 2840 goedgekeurd op 16/12/1931 en gewag maakt van het opbouwen van een huis;

Overwegende dat de huidige toestand gewag maakt van een opbrengstwoning met 2 wooneenheden;

Overwegende dat de historiek van de gastellers aantoont dat er sinds 1992 twee woningen zijn in het gebouw;

Overwegende dat er een aanbouw werd gerealiseerd op de 1e verdieping, met daarop een terras en dit zonder stedenbouwkundige vergunning;

Overwegende dat er op het gelijkvloers eveneens een aanbouw werd gerealiseerd zonder vergunning teneinde er een badkamer te kunnen inrichten;

Overwegende dat de zone van koeren en tuinen tussen 1996 en 2004 volledig werd overdekt met een dak van polycarbonaatplaten;

Overwegende dat er tussen 1953 en 1971 een dakkapel werd gebouwd ter hoogte van de achtergevel;

 

Voorwerp van de aanvraag:

Overwegende dat de aanvraag handelt over het regulariseren van:

-       een aanbouw op het gelijkvloers en de 1e verdieping,

-       het installeren van een terras op de 1e verdieping,

-       het overdekken van de zone van koeren en tuinen,

-       het bouwen van een dakkapel ter hoogte van de achtergevel;

 

Afwijkingen en redenen van het openbaar onderzoek:

Overwegende dat de aanvraag afwijkt van artikel 4 van titel I van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, gezien de aanbouw van de badkamer op het gelijkvloers de maximumdiepte van ¾ van het perceel overschrijdt;

Overwegende dat de twee aanbouwen en de totale overdekking van het binnenterrein deze laatste dan ook aantasten aangezien zij noch de groene noch de minerale, de esthetische en de landschappelijke kwaliteiten van het binnenterrein bevorderen;

Overwegende dat de totale overdekking van het binnenterrein niet strookt met de stedenbouwkundige kenmerken van het omliggend stedelijk kader;

 

Het openbaar onderzoek:

Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan de speciale regelen van openbaarmaking van 22/05/2017tot 05/06/2017en dat geen bezwaarschriften werden ingediend;

 

Motivatie:

Overwegende dat de uitbreiding op de 1e verdieping dienst doet als badkamer voor het duplexappartement;

Overwegende dat de dakkapel conform de normen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) is;

Overwegende dat er geen sas bestaat tussen de wc-ruimte en de keuken in beide woningen;

Overwegende dat de aanbouw op het gelijkvloers dienst doet als badkamer en dat ze de natuurlijke lichtinval voor de leefruimte vermindert door de koer, waar deze laatste op uitgeeft, te beperken tot een diepte van 1m en een breedte van 2m;

Overwegende dat de totale overdekking van het binnenterrein door middel van een houten structuur en polycarbonaatplaten eveneens de natuurlijke lichtinval vermindert (20 à 35%);

Overwegende dat het terras op de 1e verdieping de normen van het Burgerlijk Wetboek betreffende uitzichten op de naburige eigendom niet respecteert;

Overwegende dat een inrichting van een terras op het plat dak van de 1e verdieping enkel kan toegestaan worden mits het respect van de rechten van derden (uitzichten);

Overwegende dat de overdekking van het binnenterrein de penetratie van natuurlijk licht sterk belemmert waardoor het niet bijdraagt tot de goede ruimtelijke ordening;

Overwegende dat de uitbreiding op het gelijkvloers niet bijdraagt tot de verbetering van de groene, minerale, esthetische of landschappelijke kwaliteiten van het binnenterrein maar dat de badkamer onontbeerlijk is voor de leefbaarheid van de woning;

Overwegende dat het afbreken van deze badkamer en ze verplaatsen ergens anders in de woning, afbreuk zou doen aan de leefbaarheid van deze laatste gezien de beperkte oppervlakte;

 

Advies: Unaniem gunstig onder voorwaarden in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de Directie Stedenbouw.

 

Voorwaarden:

-       Het advies van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bekomen en naleven;

-       De overdekking van het terras en de koer volledig verwijderen;

-       Het terras moet de rechten van derden respecteren (Burgerlijk Wetboek);

-       Een sas voorzien voor beide wc’s.

 

Point n° 2 – 09:35

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Lodewijk Van Boeckel 5

Identité du demandeur :           Monsieur Mostafa Bazzaz

                                                Rue Lodewijk Van Boeckel 5 -1140 Evere

 

Objet de la demande :               mettre en conformité les transformations d'une maison unifamiliale en immeuble de rapport.

 

Nature de l’activité principale : logement

 

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

              

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
 • dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)

 

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol, arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit fait état d’une maison unifamiliale, du type R+2+T, autorisée par permis d’urbanisme en date du 08/04/2003  (dos : 2002-142) ;

Considérant que cette autorisation fait suite à un refus de permis d’urbanisme (dos. : 2002-023) motivé principalement par une implantation trop profonde en zone de cours et jardin et surtout par un gabarit de construction qui dépassait excessivement les immeubles voisins ;

Considérant que la situation existante de fait présente :

-       La modification d’une maison unifamiliale en trois logements ;

-       L’extension des rez-de-chaussée, 1er - 2ème et 3ème étages, sur une profondeur de 1.00 m au-delà de la profondeur autorisée, ce qui implique l’augmentation de l’emprise au sol de l’immeuble et de la superficie de plancher autorisées ;

-       La modification partielle du versant arrière de la toiture, par la réalisation d’une toiture plate ce qui a permis la construction d’un troisième étage sur environ 80 % de la superficie de plancher ;

 

 

Considérant qu’en date du 18/06/2014 (dos : 2014-92), le maître de l’ouvrage a introduit une demande de mise en conformité, que suite à l’avis défavorable de la commission de concertation, la demande a été refusée. Les motivations principales du refus étaient :

- le gabarit proposé, en façade arrière, dépasse de trop les gabarits voisins et a déjà  fait l’objet d’un refus ;

- le rapport plancher/sol qui s’élève à 3,26 est excessif ;

- les extensions illicites à chaque niveau, ainsi que l’imperméabilisation totale de la parcelle ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à :

1. maintenir la division de la maison en trois logements répartis comme suit :

   -  un studio au rez-de-chaussée, à l’arrière du garage ;

   -  un logement à une chambre au 1er étage,          

   -  un logement en duplex, entre les 2ème et 3ème étages (partiellement sous toiture) comprenant trois chambres, 

2. maintenir les extensions sur les trois premiers niveaux (rez+1er+2ème étages), sur une profondeur de 1.00 m,

3. revoir le versant arrière de la toiture en réalisant un « chien - assis » au centre de la façade et en prolongeant, de part et d’autre du volume central,  les versants de toiture jusque la corniche ; 

 

Dérogations :

Considérant que dans le cadre du permis d’urbanisme initial, le fonctionnaire délégué de l’urbanisme a déjà accordé des dérogations au règlement régional d’urbanisme quant à la profondeur et au gabarit de la construction (réf : 06/afd/146945) ;

Considérant que la demande de mise en conformité présente les dérogations suivantes, au-delà des dérogations déjà accordées :

-       La dérogation au titre I - article 4 du règlement régional d’urbanisme, en ce que a)  la profondeur de la construction dépasse une profondeur égale aux trois quarts de la profondeur du terrain mesurée dans l’axe médian du terrain ;

b)  la profondeur des 2ème et 3ème étages dépasse la profondeur de la construction voisine, le n° 3 ;

-    La dérogation au titre I - article 8 - hauteur du RRU par le dépassement du gabarit de l’immeuble voisin, le n° 3 ;

-    La dérogation au titre I - article 13 - maintien d’une surface perméable -  du RRU, par l’imperméabilisation totale de la parcelle (voir photo 6 - cour arrière dans dossier 2014-92),

-    La dérogation au titre II - normes d’habitabilité, par l’absence quasiment totale de locaux de services conformément aux articles 16 à 18 du titre II du règlement régional d’urbanisme ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 21/09/2015 au 05/10/2015 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite. Celle-ci fait état :

- des travaux illicites, dès la construction ;

- de la perte d’ensoleillement dans le jardin du n° 9 de la même rue ;

- d’inquiétude quant à la suite réservée à l’infraction.

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du service d’incendie et d’aide médicale urgente du 27/02/2017 dont référence : A.2002.0393/2/APB/al ;

 

Motivation :

Considérant qu’à l’analyse du dossier, il a été constaté que les rez-de-chaussée et étages  réalisés, présentent une profondeur semblable à celle refusée, après avis défavorable du fonctionnaire délégué de l’urbanisme (06/afd/144055 – Dossier 2002-023) ;

Considérant que la modification du gabarit, en façade arrière, tend vers la toiture à versant autorisée, que cette réalisation ne peut toutefois être totalement en accord avec les autorisations, qu’à condition de respecter également la profondeur de construction autorisée ;

Considérant que le nombre de trois logements est excessif, qu’il conviendrait plutôt de réserver le rez-de-chaussée au garage, locaux de service et espace de vie complémentaire au logement du 1er étage, soit de réaliser deux logements en duplex ;

Considérant que l’imperméabilisation totale de la parcelle prive la zone de cours et jardins de lumière et d’eau de pluie, ce qui est contraire au bon aménagement des lieux ;

Considérant qu’une zone de cours et jardins étendue, accessible au logement du 1er étage, serait bénéfique  au logement et à l’intérieur de l’îlot ;  

Vu le rapport plancher/sol qui s’élève à 3,128 et reste excessif ;

Considérant que les extensions illicites, aux rez, 1er et 2ème étages, portent réellement atteinte et à l’intérieur de l’îlot, en zone d’habitation et aux zones de cours

et jardins des parcelles environnantes ;

Considérant que l’immeuble présente un seul emplacement de garage pour trois logements, alors que le stationnement en domaine publique est déjà saturé ;

Vu le nombre important de dérogations.

 

Avis : DEFAVORABLE UNANIME  en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU)

 

Un projet revu, dont la profondeur serait identique à celle autorisée, comprenant un maximum de deux logements et bénéficiant d’une zone de cour et jardin perméable et plantée, pourrait faire l’objet d’une nouvelle étude.

 

Point n° 3 – 10:05

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Auguste De Boeck 17

Identité du demandeur :           Madame Charlotte Dochen

                                                Rue Jean-Pascal Dochen 9 à 4280 Hannut

 

Objet de la demande :               Mettre en conformité les transformations de l'immeuble.

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone mixte

              

Motif principal de l’enquête :

 

 • dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
 • dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)

 

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone mixtedu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que les informations cadastrales indiquent qu’il s’agit d’un immeuble de type R+2+T construit entre 1919 et 1930 ;

Considérant que les informations obtenues du cadastre et datant de 1970 font également état d’un rez-de-chaussée destiné à un garage et à du commerce ;

Considérant que l’analyse de l’historique habitation fait état de 2 logements ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à mettre en conformité les transformations de l’immeuble ;

Considérant que la demande porte plus particulièrement sur la mise en conformité des éléments suivants :

-     l’augmentation du nombre de logements,

-     le changement de destination d’un garage en logement,

-     le changement de destination d’un magasin en logement,

-     l’extension de l’immeuble au rez-de-chaussée et 1er étage ;

 

Dérogations :

Au titre I du RRU : 

-     A l’art. 4 en ce qui concerne la profondeur de la construction au rez-de-chaussée qui excède les ¾ de la profondeur du terrain,

-     A l’art. 4 en ce qui concerne l’extension de l’entresol puisqu’elle dépasse la profondeur de la construction voisine la moins profonde de plus de 3m (+/- 4,57m) ;

Au titre II du RRU :

-     A l’art. 4 en ce qui concerne la hauteur sous plafond des studios situés en partie arrière du rez-de-chaussée avec +/- 2,44 m de hauteur au lieu des 2,50 m requis ;

-     A l’art. 10 en ce qui le séjour du duplex situé au rez-de-chaussée avant et au 1er étage, qui présente +/- 4,93 m² de superficie vitrée au lieu des 5,74 m² requis ;

-     A l’art. 4 en ce qui concerne la hauteur sous plafond du studio situé à l’entresol avec une hauteur comprise entre 2,04 m (dans sa partie la plus basse) et 2,23 m (dans sa partie la plus haute),

-     A l’art. 10 en ce qui concerne le séjour du duplex situé au 2ème étage et sous les combles, qui présente +/- 4,32 m² de superficie vitrée au lieu des 5,6 m² requis ;

-     A l’art. 10 en ce qui concerne la chambre de +/- 14,5 m² de superficie située dans les combles et qui présente +/- 1,8 m² de superficie vitrée au lieu des 2,9 m² requis ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/05/2017 au 05/06/2017 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 05/04/2017 dont référence T.2017.0159/1/APM/al et les remarques y afférentes ;

 

Motivation :

Considérant qu’en situation de fait, l’immeuble est composé de 7 logements répartis comme suit :

-     3 logements au rez-de-chaussée,

-     1 logement à l’entresol,

-     1 logement au 1er étage,

-     1 logement au 2ème étage,

-     1 logement dans les combles ;

Considérant que la demande vise à diminuer le nombre de logements de 7 à 5 unités réparties comme suit :

-     1 duplex situé dans la partie avant du rez-de-chaussée et relié au 1er étage,

-     2 studios situés dans la partie arrière du rez-de-chaussée,

-     1 studio situé à l’entresol,

-     1 duplex situé au 2ème étage et relié aux combles ;

Considérant qu’une cour de +/- 13,26 m² de superficie a été entièrement couverte au rez-de-chaussée ;

Considérant qu’une extension de +/- 65 m² a été réalisée au niveau de l’entresol ;

Considérant que cette extension a engendrée une dérogation à l’art. 4 du titre I du RRU en ce qui concerne la profondeur de la construction ;

Considérant qu’il est difficile de pallier  aux dérogations relatives à l’art. 10 du titre II du RRU en ce qui concerne l’éclairement naturel sans modifier l’aspect de la façade avant ;

Considérant que ces dérogations ne sont pas excessives ;

Considérant qu’en ce qui concerne la dérogation à l’art. 4 du titre II du RRU relative à la hauteur sous plafond des studios du rez-de-chaussée, celle-ci est acceptable dans la mesure où il s’agit de 6 cm manquants ;

Considérant que chaque logement dispose d’une cave privative au sous-sol ;

Considérant qu’un local vélos/poussettes ainsi qu’un local poubelles seront aménagés au rez-de-chaussée ;

Considérant que leur accessibilité est aisée ;

Vu l’avis négatif du SIAMU concernant le studio situé à l’entresol ;

Considérant que ce dernier ne présente qu’une seule sortie (en façade arrière via la terrasse) ;

Considérant que ce dernier n’est également pas conforme au titre II du RRU car sa hauteur sous plafond est insuffisante ;

Considérant que cette dérogation est relativement importante ;

Considérant que la toiture plate de l’extension située à l’entresol n’est pas conforme à l’art. 11 du titre II du RCU qui impose que les toitures plates de plus de 20 m² soient aménagées en toitures vertes ;

Considérant que l’aspect de la façade avant n’est pas uniforme (la couleur de la menuiserie extérieure diffère du rez-de-chaussée aux étages) et qu’il y a donc lieu de l’harmoniser ;

Considérant que les studios, malgré leurs superficies, sont trop exigus et ne permettent pas une résidence permanente (manque de place pour rangement).

 

Avis : DEFAVORABLE unanime en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU).

 

Un projet revu, comprenant un maximum de trois logements, pourrait faire l’objet d’une nouvelle étude.

 

 

Point n° 4  – 10:35

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Frans Van Cutsem 15

Identité du demandeur :           Monsieur Alain Dissy The Consulting & Communication Group S.P.R.L.

                                                Drève Richelle 331410 Waterloo

 

Objet de la demande :               étendre un immeuble de rapport et modifier le nombre de logements.

 

Nature de l’activité principale :   logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

              

Motif principal de l’enquête :

 

 • dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

 

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation d’origine indique la reconstruction d’une maison de rapport de 2 logements de type R+1+T autorisée par permis d’urbanisme en 1948 (dossier n°5367) ;

Considérant qu’il apparaît que l’immeuble n’a pas été érigé conformément à la situation de droit de l’époque ;

Considérant qu’il comporte en réalité un étage supplémentaire ;

Considérant qu’un permis d’urbanisme tendant à construire un immeuble (le n°11-13 de la rue F. Van Cutsem) et à transformer un immeuble existant (le n°15 de la rue F. Van Cutsem), a été autorisé en 2004 ;

Considérant que ledit permis faisait état d'un immeuble de type R+2+T composé de 2 logements ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à étendre un immeuble et à modifier le nombre de logements ;

Considérant que la demande porte plus particulièrement sur :

 • l’extension du rez-de-chaussée, en zone de cours et jardins,
 • aménager 2 logements supplémentaires (de 2 à 4),
 • créer une lucarne dans le versant arrière de la toiture,
 • créer des terrasses,
 • la modification de l’aspect de la façade avant ;

 

Dérogations :

Considérant que la demande déroge à l’art. 4 du titre I du RRU puisque les terrasses aux étages, ne respectent pas un recul de 3 m ;

Considérant que le séjour du rez-de-chaussée déroge légèrement à l’art. 10 du titre II avec +/- 6,16 m² de superficie vitrée au lieu des 7,75 m² requis ;

Considérant que le studio déroge à l’art. 10 du titre II du RRU puisqu’il lui manque +/- 1,79 m² de superficie vitrée ;

Considérant que la mezzanine située dans le studio déroge à l’art. 5 du titre II puisque sa hauteur libre est inférieur à 2,10 m ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/05/2017 au 05/06/2017 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du SIAMU du 31/03/17 dont référence T.2003.1698/3/APM/dd et les remarques y afférentes ;

 

Motivation :

Considérant que l’annexe illicite au rez-de-chaussée sera démolie et reconstruite ;

Considérant que cette extension est conforme au RRU et permettra d’étendre l’appartement en augmentant sa superficie de +/- 23 m² ;

Considérant que le jardin conserve une superficie de +/- 167 m² ;

Considérant que la lucarne projetée dans le versant arrière de la toiture, est conforme au RRU ;

Considérant que les terrasses projetées sont conformes au code civil ;

Considérant cependant que leur accès n’est pas aisé et ne présente qu’une ouverture de 0,60 m de large dans la baie vitrée ;

Considérant que la dérogation à l’art. 4 du titre I en ce qui concerne le non-respect du retrait de 3 m est acceptable puisqu’il ne s’agit pas d’un volume fermé ;

Considérant que la dérogation d’éclairement du séjour du rez-de-chaussée est acceptable ;

Considérant que chaque logement disposera d’une cave privative en sous-sol ;

Considérant que la configuration du hall d’entrée et sa superficie, permettent d’y entreposer aisément vélos et voitures d’enfants ;

Considérant que le local poubelles sera aménagé au sous-sol ;

Considérant que l’aspect de la façade avant sera modifié par le remplacement des châssis de fenêtre (division différente) ;

Considérant que la note explicative précise qu’un accord a été trouvé avec l’immeuble voisin (n°11-13) de sorte que des emplacements de parking seront mis en location pour les occupants de l’immeuble (le n°15) ;

 

Avis : FAVORABLE unanime sous conditions en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU)

 

Conditions :

 • prévoir un maximum de 3 logements,
 • respecter l’avis du SIAMU du 31/03/17,
 • améliorer l’accessibilité des terrasses,
 • prévoir une seule salle de bain au rez-de-chaussée,
 • affiner la division de châssis en façades avant (dans les impostes).

 

La dérogation à l'art.4 du titre I du RRU est acceptée.

 

Point n° 5 – 11:00

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue de la Résistance

Identité du demandeur :           Monsieur Edwig Schoolmeesters Administration Communale d'Evere

                                                Square Servaes Hoedemaekers 10 1140 BRUXELLES

 

Objet de la demande :               PERMIS ECOLE : Aménager une aire de jeux à l’école Clair Vivre

 

Nature de l’activité principale : équipement

 

Situation urbanistique :           

PRAS :     zone mixte

              

PPAS :     11A - Clair Vivre - A.R. 03.05.1957 : zone de constructions d'habitation semi-ouverte, zone de recul et zone de cours et jardins.

 

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS)
 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

 

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone mixtedu plan régional d’affectation du sol, arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ainsi qu’en zone de construction d'habitation semi-ouverte, zone de recul et zone de cours et jardins du plan particulier d’affectation du sol en vigueur ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique une parcelle de terrain à bâtir, de 302 ca de superficie, couverte par un plan particulier d’affectation du sol ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise, dans le cadre du permis école, à aménager une aire de jeux pour l’école dénommée « Clair vivre » ;

 

Dérogation :

Considérant que le projet présente une dérogation au plan (destination),  par le fait qu’elle vise à installer de l’équipement en zone de construction d’habitation semi-ouverte et en zone de cours et jardins ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/05/2017au 05/06/2017et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;

 

Motivation :

Considérant que la demande vise plus précisément à aménager une aire de jeux, accessoire d’une école, sur un terrain à bâtir jouxtant l’établissement scolaire ;

Considérant que le projet permettra de répondre aux besoins de l’école, qui au vu du nombre croissant d’élèves, souhaite disposer davantage d’espace pour la cour de récréations ;

Considérant que le projet sera composé de :

-              une aire de jeux sur sol perméable, revêtement en gazon naturel,

-              de deux maisonnettes de jeux, de 1,83 m² de superficie chacune,

-              un parcours d’équilibre,

Et clôturé sur l’ensemble de son périmètre ;

Considérant que le projet a pris en considération la préservation de deux arbres ainsi que des haies, sur la parcelle et n’occasionne qu’une très faible emprise au sol de 3,65 m² ;

Considérant que le projet fait suite au permis d’urbanisme, dont réf : 06/PFD/563368, délivré par le fonctionnaire délégué de l’urbanisme en date du 22/07/2015, pour démolir et reconstruire quatre classes sur le site de l’école « Clair vivre » ;

Considérant que le projet déroge aux prescriptions du PPAS relatives à la destination, en zone d’habitation semi-ouverte, que cette dérogation est acceptable, puisqu’elle ne met pas en péril  les caractéristiques essentielles de la zone résidentielle fixées par le PPAS ; qu’un équipement scolaire,  une cours de récréations, est par nature complémentaire au logement ; que l’art. 155 § 2 du CoBAT autorise la dérogation à l’implantation, en zone contiguë, pour autant que les caractéristiques essentielles de la zone résidentielle soient préservées, ce qui est le cas ;

Vu la prescription générale 0.7 du PRAS qui, admet l‘installation d’équipement dans toutes les zones, dans la mesure où l’équipement est compatible avec la destination principale de la zone, soit le logement, ce qui est le cas ;

Considérant, de ce qui précède, que le projet s’accorde aux caractéristiques urbanistiques du cadre urbain environnant et n’est pas contraire au principe de bon aménagement des lieux.

 

Avis favorable majoritaire.

 

La commune, demanderesse, s’abstient.

 

Point n° 6 – 11:20

 

Demande de                             permis d'environnement

Adresse du bien :                     Avenue du Renouveau de 40 à 42 1140 Evere

Identité du demandeur :           ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES "GOLF BLOC I" OU "GOLF RÉSIDENCE" ACT "ALBA REGINA" À EVERE, AV. DU RENOUVEAU 40-42 ET RUE ST VINCENT 96-98-100-102 C/O OFFICE DES PROPRIETAIRES  Coprop.

                                                Avenue du Renouveau de 40 à 42 1140 Evere

 

Objet de la demande :               49 emplacements de parking

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

 

Motif principal de l’enquête :

 

       1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

       1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

 

L’enquête publique se déroule du 10/05/2017 au 24/05/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Avis reporté en absence du demandeur.

 

Point n° 7 – 11:35

 

Demande de :                           permis d'environnement

Adresse du bien :                     chaussée de Louvain 767 - avenue de l’Optimisme 1/5

Identité du demandeur :           Association des Copropriétaires Résidence Royal

                                                Avenue de l'Optimisme de 1 à 5, 1140 Evere

 

Objet de la demande :               exploiter un parking couvert de 37 véhicules

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :

PRAS :     zone d'habitation à prédominance résidentielle, le long d'un espace structurant.

 

Motif principal de l’enquête :

       1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

       1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

 

L’enquête publique se déroule du 16/05/2017 au 30/05/2017 inclus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitation à prédominance résidentiellele long d’un espace structurant du plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Vu le permis d’urbanisme 1999-63 approuvé en date du 27/12/1999 autorisant 54 emplacements pour voitures ;

Vu le permis d’environnement PE/1B/1999/71512 autorisé le 22/12/1999 et expirant au 22/12/2014 pour l’exploitation de 52 places de parking ;

 Vu la nouvelle demande de l’ACP Royal pour un permis d’environnement de

classe 1B visant à l’exploitation d’un garage couvert pour 37 véhicules ;

Considérant que les plans fournis pour cette demande ne correspondent pas aux plans approuvés au permis d’urbanisme expliquant la différence de places de parking ;

Considérant que le projet initial fait état de 26% de commerces et de bureaux et de 74% de logements pour un total de 24 appartements ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à exploiter un parking couvert de 37 véhicules ;

 

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 16/05/2017 au 30/05/2017 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 13/09/2016 référence CI.1993.0790/10/APM/ac ;

 

Motivation :

Vu l'ordonnance du 05 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

Vu qu’il s’agit d’installations existantes autorisées par permis d’urbanisme et ayant déjà fait l’objet d’un permis d’environnement ;

Considérant que l’immeuble ne comporte pas d’emplacements de vélos, il est nécessaire d’en créer ;

 

AVIS FAVORABLE UNANIME sous conditions.

 

Conditions:

 

-       Prévoir un minimum de 24 emplacements de vélo avec un système de fixation sécurisé ;

            -       Respecter les conditions relatives aux garages couverts ;

-       Respecter l’avis du SIAMU.

Point n° 8 – 11:50

 

Demande de                             permis d'environnement

Adresse du bien :                     Rue Colonel Bourg de 150 à 152, 1140 Evere

Identité du demandeur :           RESIDENCE PARK O'BOURG -B VME C/O IGB  Coprop.

                                                Rue Colonel Bourg de 127 à 129, 1140 Evere

 

Objet de la demande :               Exploitation d’un parking couvert de 40 emplacements lié aux immeubles de logements

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

PPAS :     211 « COLONEL BOURG » approuvé en date du 03/06/1999 : Zone de construction d’habitations semi fermée (art. 12), zone de recul, cours et jardins

 

Motif principal de l’enquête :

 

       1B : article 41 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

       1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

 

L’enquête publique se déroule du 23/05/2017 au 06/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Vu le permis d’urbanisme 1999-81 approuvé en date du 13/03/2000 autorisant 31 emplacements pour voitures et 9 garages ;

Vu le permis d’environnement PE/1B/1999/71173 autorisé le 05/04/2000 et expirant au 05/04/2015 pour l’exploitation de 40 places de parking ;

 Vu la nouvelle demande de l’ACP Parc O Bourg pour un permis d’environnement de

classe 1B visant à l’exploitation d’un garage couvert pour 40 véhicules ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à exploiter un parking couvert de 40 emplacements lié aux immeubles de logements ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/05/2017 au 06/06/2017 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’absence d’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente au dossier ;

 

Motivation :

Vu qu’il s’agit d’installations existantes autorisées par permis d’urbanisme ;

Vu l'ordonnance du 05 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;

Considérant que l’immeuble ne comporte pas d’emplacements de vélos, il est nécessaire d’en créer ;

 

 

AVIS FAVORABLE UNANIME sous conditions.

 

Conditions:

 

-       Prévoir un minimum de 40 emplacements de vélo avec un système de fixation sécurisé ;

            -       Respecter la réglementation relative aux garages couverts ;

-       Respecter l’avis du SIAMU.

 

Point n° 9 – 12:05

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Willebrord Van Perck 70

Identité du demandeur :           Monsieur Christian Cossement

                                                Rue W. Van Perck 70, 1140 Evere

 

Objet de la demande :               mettre en conformité la couverture de la cour.

 

Nature de l’activité principale :           logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone mixte

              

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
 • dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)

 

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone mixtedu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique la construction d’une maison unifamiliale de type R+1+T autorisée par permis d’urbanisme en 1950 (dossier référence 5667) ;

Considérant que la situation de fait indique le couverture de la cour ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à mettre en conformité la couverture de la cour ;

 

Dérogations :

Considérant que la demande déroge à l’art.4 du titre I du RRU puisque la couverture de la cour engendre un dépassement du profil mitoyen de la construction la moins profonde de plus de 3m ;

Considérant que la demande déroge à l’art.10 du titre II du RRU car le séjour n’est pas pourvu d’éclairement naturel direct ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/05/2017 au 05/06/2017 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;

 

Motivation :

Considérant que la construction voisine la moins profonde (le n°68), présente également une extension en zone de cours et jardins ;

Considérant que cette dernière a été refusée par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 08/11/2016 ;

Considérant dès lors qu’il y a lieu d’analyser la présente demande au regard de la situation de droit (sans l’extension) ;

Considérant que la présente demande déroge donc à l’art.4 du titre I du RRU puisque le fermeture de la cour a engendré un dépassement de la construction voisine la moins profonde de +/- 3,90m ;

Considérant que la cour présentait une superficie de +/- 12 m² ;

Considérant que la couverture de la cour a été réalisée au moyen de panneaux en polycarbonate alvéolaire translucide et d’un châssis en pvc de ton blanc ;

Considérant que l’espace couvert est utilisé en tant que « débarras » ;

Considérant que cette couverture prive le séjour d’éclairement naturel direct ;

Considérant que cet état de fait ne participe pas au bon aménagement des lieux ; 

Considérant que cette transformation est contraire au règlement général sur les bâtisses de 1949 ;

Considérant que les vues aériennes indiquent que la couverture aurait été réalisée dans les années 1990 ;

Considérant que le principe de l’extension peut être envisagé ;

Considérant néanmoins qu’elle nécessite un réaménagement du logement en conformité avec le titre II du RRU (éclairement, ventilation) ;

Considérant que les matériaux de l’extension ne sont pas de qualité et ne permettent pas une bonne isolation ;

 

Avis : DEFAVORABLE unanime en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU).

 

Point n° 10 – 14:00

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Auguste De Boeck 47

Identité du demandeur :           Monsieur Valentin Toubeau

                                                Kraaienbroklaan 4, 1860 Meise

 

Objet de la demande :               mettre en conformité les transformations de l'immeuble et augmenter le nombre de logements.

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

 

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
 • dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)

                                              

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant qu’un permis d’urbanisme (référence 3124) tendant à construire 6 maisons (rue Auguste de Boeck et à l’angle de l’Avenue Henri Conscience) a été autorisé en 1933 ;

Considérant qu’un permis d’urbanisme (référence 3792) tendant à rehausser l’immeuble a été autorisé en 1937 ;

Considérant qu’un permis d’urbanisme (référence 5547) tendant à supprimer le garage au rez-de-chaussée a été autorisé en 1949 ;

Considérant qu’il s’agit d’une maison de type R+2 ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à mettre en conformité les transformations de l’immeuble et augmenter le nombre de logements  ;

Considérant que la demande porte plus particulièrement sur la mise en conformité des éléments suivants :

 • l’extension de l’immeuble,
 • la couverture de la cour,
 • l’augmentation du nombre de logements ;

Considérant que la demande porte également sur la création d’un escalier intérieur reliant le rez-de-chaussée au sous-sol ;

Considérant que le projet vise à modifier l’aspect de la façade avant par le remplacement des menuiseries extérieures (châssis et porte d’entrée) ;

 

Dérogations :

Considérant que la demande déroge à l’art. 13 du titre I du RRU puisque la totalité de la parcelle est construite ;

Considérant que la demande déroge à l’art. 3 du titre II du RRU puisque la cuisine intégrée à la pièce principale de séjour de l’appartement situé au 1er étage, présente une superficie de 24,7 m² au lieu des 28 m² requis ;

Considérant que la demande déroge également aux art. 16 & 18 du titre II du RRU puisque les plans ne présentent ni local poubelles ni local pour le rangement du matériel de nettoyage ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/05/2017 au 05/06/2017 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 13/04/2017 dont référence T.2017.0366/1/APB/vh et les remarques y afférentes ;

 

Motivation :

Considérant que l’immeuble n’a probablement pas été érigé conformément aux plans d’origine ;

Considérant qu’il apparaît que la rehausse de l’immeuble, en façade arrière, aurait été réalisée entre 1953 et 1971 ;

Considérant qu’il est difficile de déterminer avec certitude la période à laquelle la cour a été couverte mais que celle-ci apparaît clairement sur les vues aériennes de 2004 ;

Considérant que sa superficie réduite de +/- 4 m² et son enclavement ne permettait pas aux occupants de pouvoir réellement jouir d’un espace extérieur ;

Considérant que l’historique de pose des compteurs transmis par SIBELGA, indique que 2 compteurs électriques ont été placés, l’un au 1er étage en 1965 et le second au 2ème étage en 1974 ;

Considérant que cet historique reprend 3 autres compteurs électriques installés en 1974  mais qu’il n’a pas été possible de préciser à quel étage ils sont attribués ;

Considérant que le projet prévoit l’aménagement de 3 logements répartis comme suit :

 • un studio de +/- 51 m² de superficie au rez-de-chaussée,
 • un appartement à une chambre de +/- 50 m² au 1er étage,
 • un studio de +/- 38 m² au 2ème étage ;

Vu la superficie du sous-sol, il est possible de pallier la dérogation relative à l’aménagement d’un local poubelles et d’un local pour le matériel de nettoyage et ce, en revoyant la distribution des pièces ;

Considérant que le remplacement des châssis et de la porte d’entrée sera de nature à améliorer la performance énergétique du bâtiment ;

Considérant que ni le cintrage ni la division des châssis ne seront modifiés ;

 

Avis : FAVORABLE unanime sous conditions en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU)

 

Conditions :

 

-       respecter l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 13/04/2017 dont référence T.2017.0366/1/APB/vh et les remarques y afférentes ; 

-       installer un local poubelle au sous-sol ;

-       à défaut de la preuve d’une servitude existante au niveau de la cour couverte, prévoir un mur mitoyen (briques pleines de 28 cm) conforme à la réglementation en vigueur.

 

La dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable) est acceptée.

 

Point n° 11 – 14:20

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Avenue des Désirs 16

Identité du demandeur :           Madame Valérie Nagant

                                                Avenue des Désirs 16, 1140 Evere

 

Objet de la demande :               étendre une maison unifamiliale et mettre en conformité son extension.

 

Nature de l’activité principale :           logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

              

PPAS :     700" Bonheur" AGRBC 05/07/1990 - zone de recul, de construction d'habitation fermée et zone artisanale.

 

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
 • dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)
 • dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)
 • application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas : Implantation, gabarit, esthétique)

 

L’enquête publique se déroule du 22/05/2017 au 05/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique la construction d’une maison unifamiliale de type R+2+T autorisée par permis d’urbanisme en 1959 ;

Considérant que la situation de fait indique la fermeture de la terrasse située au 1er étage en façade arrière ainsi que la création d’une loggia ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à mettre en conformité la situation de fait précitée ; Considérant que la demande vise également à :

 • créer une lucarne dans chaque versant de la toiture,
 • installer un escalier extérieur en zone de cours et jardins, reliant le rez-de-chaussée au 1er étage ;

Considérant que la demande vise également à apporter des modifications intérieures ;

 

Dérogations :

Considérant que la demande déroge à l’art.4 du titre I du RRU en ce que la loggia située au 1er étage, en façade arrière, dépasse la construction voisine la plus profonde (n°17) ;

Considérant que la demande déroge à l’art.8 du titre I du RRU en ce que les lucarnes projetées excèdent les 2/3 de la largeur des façades ;

Considérant que la demande déroge au PPAS en vigueur en ce qui concerne le choix des matériaux des lucarnes ;

Considérant que la demande déroge à l’art.42 du RCU en prévoyant une descente d’eau pluviale en façade avant ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 22/05/2017 au 05/06/2017 et qu’une lettre de réclamations et d’observations a été introduite ;

Considérant que les réclamations porte principalement sur :

 • l’appréhension des dégâts qui pourraient survenir lors de l’exécution des travaux,
 • l’installation de la fenêtre de toit (velux) a une distance réglementaire de la construction voisine,
 • le respect du code civil en ce qui concerne l’installation de l’escalier extérieur (par rapport au n°17 de l’Avenue des Désirs) ;

 

Motivation :

Considérant que la fermeture de la terrasse, d’une superficie de +/- 3,68 m², a permis d’étendre l’espace salon/salle à manger ;

Considérant que cette fermeture a été réalisée au moyen d’un châssis en bois de ton blanc et d’un toit vitré ;

Considérant que le salon/salle à manger présente un espace ouvert donnant sur l’ancienne terrasse ;

Considérant que la création de la loggia a permis d’étendre la cuisine ;

Considérant que la construction voisine, la n°17, présente également des infractions urbanistiques (la fermeture de la terrasse au 1er étage, la création d’une loggia et l’installation d’un escalier en zone de cours et jardins) ;

Considérant que l’escalier extérieur sera installé dans la limite de la zone bâtissable autorisée par le PPAS ;

Considérant cependant que son installation n’est pas conforme au respect du code civil ;

Considérant que l’installation de la fenêtre de toit (velux) dans le versant avant de la toiture ne respecte pas le retrait de 0,60 m imposé par le code civil ;

Considérant que la création des lucarnes permet d’étendre la superficie habitable et d’aménager deux chambres conformes au titre II du RRU ;

Considérant qu’elles sont également conformes aux prescriptions du PPAS en ce qui concerne le retrait de 0,60 m de chaque limite mitoyenne ;

Considérant cependant qu’elles dérogent à l’art. 8 du titre I puisque leur largeur dépassent les 2/3 de la largeur des façades (de +/- 0,80 m) ;

Considérant que cette dérogation est acceptable et ne porte pas préjudice aux constructions mitoyennes ;

Considérant que les lucarnes seront pourvues d’un châssis en pvc de ton gris moyen, proche de la teinte des châssis existants en façade avant ;

Considérant qu’il y a lieu de préciser le type de revêtement prévu pour la création des lucarnes (soit du zinc soit du panneau en fibre ciment gris moyen) ;

Considérant que peu importe le choix des matériaux par rapport à ce qui est proposé, celui-ci est contraire aux prescriptions du PPAS qui précise que les modifications apportées devront être réalisées au moyen des mêmes matériaux autant en ce qui concerne leur nature et leur tonalité ;

Considérant cependant que cette dérogation « esthétique » est acceptable dans la mesure où le choix se porte sur un ton de matériaux sobre ;

Considérant que le projet prévoit l’installation d’une descente d’au pluviale en façade avant ;

Considérant que cette installation est contraire à l’art. 42 du RCU ;

Considérant que la maison conserve sa destination de maison unifamiliale ;

Considérant qu’il a été constaté que la zone de recul n’est pas conforme à la situation de droit (dossier n°7014) ;

 

Avis : FAVORABLE majoritaire sous conditions en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU).

 

Le représentant de la Direction de l’Urbanisme s’abstient.

 

Conditions :

 • préciser le choix du revêtement des lucarnes,
 • respecter le droit des tiers concernant l’installation de l’escalier extérieur,
 • installer la fenêtre de toit (velux) a une distance de 0,60 m de la construction voisine,
 • se conformer aux plans d’origine concernant l’aménagement de la zone de recul (dossier n° 7014) ou proposer un aménagement conforme aux règlements urbanistiques,
 • des plans modificatifs répondants aux conditions précitées devront être transmis au Collège des Bourgmestre et Echevins avant la délivrance du permis d’urbanisme.

 

Point n° 12 – 14:40

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Pierre Van Obberghen de 15 à 17

Identité du demandeur :           Madame Murielle Polart          

                                                Rue Edouard Stuckens 44, 1140 Evere

 

Objet de la demande :               transformer un entrepôt en trois logements

 

Nature de l’activité principale :  logement

 

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

              

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)
 • application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)
 • dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)

 

L’enquête publique s’est déroulée du 23/01/2017 au 06/02/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En date du 16/02/2017, les membres de la commission ont émis un avis défavorable sur le projet pour les motifs suivants :

- l’impact excessif de la rehausse en intérieur d’îlot ;

- le nombre de logements, trois existants et trois à créer, représente une densification trop importante sur la parcelle ;

- les dérogations aux normes d’habitabilité du titre II du règlement régional d’urbanisme (éclairement, absence de locaux de rangement).

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol, arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique un immeuble de trois logements en partie droite et un atelier en partie gauche (dossier n° 2014-186-10) ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande, revue, maintient la transformation d’un atelier et entrepôt en trois logements, sans cette fois augmenter son  volume ;

 

Dérogations :

Considérant que le projet déroge au titre I du RRU pour :

-       l’article 4, profondeur, en ce que le volume concerné dépasse le profil mitoyen du bâtiment voisin de gauche de plus de trois mètres ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 23/01/2017au 06/02/2017et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 03/03/2017, dont réf : A.2015.0002/2/APB/vh et les remarques y afférentes ;

 

Motivation :

Considérant que le projet, revu, maintient l’aménagement de trois logements supplémentaires, en intérieur d’îlot, répartis comme suit :

-     un logement à deux chambres, en duplex,  répartis au rez-de-chaussée et 1er étage, et accessible vers le jardin ;

-     un logement à deux chambres, situé au 1er étage ;

-     un logement à deux chambres, situé au 2ème étage ;

Considérant que les logements répondent cette fois aux normes d’habitabilité du titre II du règlement régional d’urbanisme ;

Considérant que la réaffectation de l’atelier entrepôt en logement, permet d’offrir des logements avec séjour assez spacieux orientés sud ;

Considérant que le nombre de logements total, sur la parcelle, est maintenu à six unités, que les plans modifiés démontrent largement que le volume existant de l’atelier entrepôt, permet d’aménager trois logements de qualité ;

Considérant que le projet maintient la toiture à double versant, sur la totalité de la profondeur de l’atelier entrepôt, ce qui n’occasionne aucun impact de construction supplémentaire en intérieur d’îlot ;

Considérant que le projet offre un garage pour deux voitures, ce qui en application de l’art. 5 du chap.  III du titre VIII du RRU, ne représente pas directement une dérogation puisqu’il s’agit d’un projet qui vise des actes et travaux dans une construction existante. Cependant, ce manquement peut être partiellement compensé par l’usage de la mobilité douce, dont les espaces de rangement sont largement développés dans l’aménagement du rez-de-chaussée, ainsi que par l’offre de transports en commun à proximité du projet ;

Considérant que la dérogation au titre I – art. 4 profondeur du RRU est une situation existante de droit et que le maintien de la totalité de la profondeur de l’atelier  entrepôt ne modifie nullement l’impact du projet en intérieur d’îlot ;

Vu la démolition de l’annexe de près de 20.00 m² de superficie, en fond de parcelle, qui permet l’extension de la zone de cours et jardin ainsi qu’une légère diminution de l’emprise au sol du projet (0,75 au lieu de 0,78) ;

Vu la conformité du projet qui vise à développer la fonction de logement en intérieur d’îlot de la zone d’habitation du PRAS.

 

Avis favorable unanime en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU)

 

La dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction) est acceptée.

 

Punt nr. 13 – 15:00

 

Aanvraag tot                             Stedenbouwkundige vergunning

Adres van het goed:                  Vredeplein 8

Identiteit van de aanvrager:       Mevrouw Agnès Debusscher

 

Voorwerp van de aanvraag:       Verbouwen van een bestaand appartement op het gelijkvloers en het voorzien van een groen dak.

 

Aard van de hoofdactiviteit:     woning

 

Ligging van het goed:                

GBP:    gemengd gebieden in een lint voor handelskernen.

 

Hoofdreden van het onderzoek:

 

 • toepassing van het algemeen voorschrift 0.6. van het GBP (handelingen en werken die het binnenterrein van huizenblokken aantasten),
 • afwijking op art.4 van titel I van de GSV (diepte van de bouwwerken),
 • toepassing van het bijzonder voorschrift 3.5.1° van het GBP (wijzigingen van het stedenbouwkundig karakter van de bouwwerken),
 • afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte),
 • toepassing van art. 153 §2.al 2&3 van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of een bouwverordening).

 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 23/01/2017 tot 06/02/2017 inbegrepen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Op datum van 16 februari 2017 heeft de overlegcommissie een ongunstig advies uitgebracht voor de volgende redenen:

-       slecht bereikbare fietsberging in de kelder;

-       te kleine patio’s (in totaal 9 m²);

-       hoofdslaapkamer maar 12 m².

 

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE:

 

Planologische bestemming:

Overwegende dat het goed zich bevindt in een gemengd gebieden in een lint voor handelskernen van het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd door regeringsbesluit van 3 mei 2001;

 

Juridische toestand:

Overwegende dat de juridische toestand wordt weergegeven in de volgende dossiers:

-          nr. 6035 goedgekeurd op 30 september 1952, betreffende de transformatie van een opbrengstwoning met 3 wooneenheden en een commercieel gelijkvloers;

-          nr. 7906 goedgekeurd op 22 juni 1965, betreffende het bouwen van een kleine aanbouw op het gelijkvloers;

Overwegende dat volgens de luchtfoto’s het binnenterrein werd volgebouwd tussen 1971 en 1996 zonder stedenbouwkundige vergunning;

 

Voorwerp van de aanvraag:

Overwegende dat de aanvraag handelt over het regulariseren van de uitbreiding op het gelijkvloers en de inrichting van een bijkomende wooneenheid;

 

Motivatie:

Overwegende dat het volledige binnenterrein volgebouwd is op één patio van 13 m² (4m x 3.22m) na die instaat voor de natuurlijke verlichting van een appartement van 84 m²;

Overwegende dat deze patio zowel de slaapkamer als de leefruimte van voldoende natuurlijke verlichting voorziet;

Overwegende dat de doorlaatbare oppervlakte werd verhoogd van 9 m² tot 13 m²;

Gelet op het extensieve groendak over de volledige oppervlakte van het plat dak in het binnenterrein;

Overwegende dat de grootste slaapkamer met 13,6 m² een lichte maar aanvaardbare afwijking vertoont aan de voorschriften van de GSV;

Gelet op de grote hoogte onder het plafond van 3,46m;

Overwegende dat er een gemakkelijk bereikbare fietsberging werd ingericht op het gelijkvloers;

Gelet op de simpele en functionele inrichting alsook de ruimtelijkheid van de woning op het gelijkvloers;

Overwegende dat het respecteren van de maximale bouwdiepte van ¾ van het perceel zou inhouden dat er enkel een studio zou kunnen gerealiseerd worden en dat gezien de oriëntatie deze niet van rechtstreeks zonlicht zou kunnen genieten;

Overwegende dat ondanks de hoge densiteit, het een comfortabele woning betreft en dat de aantasting van het binnenterrein t.o.v. de bestaande toestand sterk zal verminderen dankzij de inrichting van een groendak en het voorzien van waterdoordringbare en beplante oppervlakte;

Gelet op het toekomstig metrostation dat zal ingericht worden op 50m van huidig project;

Gelet op het ontwerp van het GDOP betreffende de mogelijkheid om sterker te verdichten in zones rond metrohaltes;

Gelet op het feit dat er geen bezwaarschriften werden ingediend;

Overwegende dientengevolge dat het project aanvaardbaar is;

 

Het openbaar onderzoek:

Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan de speciale regelen van openbaarmaking van 23/01/2017 tot 06/02/2017 en dat geen bezwaarschriften werden ingediend;

 

Advies van andere instanties:

Gelet op het advies van de brandweer met referentie T.2016.1062/1/CAP/vh op datum van 05/12/2016;

 

UNANIEM GUNSTIG in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de directie stedenbouw.

 

De afwijkingen aan titel I van de GSV zijn aanvaard.

 

 

 

 

 

Point n° 14 – 15:20

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Colonel Bourg 111

Identité du demandeur :           MonsieurMichel Carpentier - IMAG Imvest/LG INVEST

                                                Avenue Victor Gilsoul 40, 1200 BRUXELLES

 

Objet de la demande :               Transformer, étendre et changer l’affectation d’un immeuble d’entreprises urbaines en commerce (partie du rez-de-chaussée) et  logements  (37 unités) et diminuer le nombre d'emplacements couverts en sous-sol.

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone administrative, le long d'un espace structurant

 

Motif principal de l’enquête :

 

 • application de la prescription particulière 7.4. du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions et installations s'accordant avec celles du cadre urbain environnant)
 • dérogation à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées)
 • dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)

 

L’enquête publique se déroule du 20/04/2017 au 04/05/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en  zone administrativedu plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique un immeuble pour entreprises autorisé par permis d’urbanisme n° 9334 en date du 29/09/1986 ;

Considérant qu’il s’agit d’un immeuble  de gabarit : rez+3 étages+ toiture plate ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à transformer, étendre et changer l’affectation d’un immeuble d’entreprises urbaines en commerce (partie du rez-de-chaussée) et  logements  (37 unités) et diminuer le nombre d'emplacements couverts en sous-sol (56 emplacements) ;

 

Dérogations :

Considérant que le projet déroge :

-       à l'art.8 du titre I du RRU (hauteur - constructions isolées),

-       à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable),

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 20/04/2017 au 04/05/2017 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente (réf.1986.1464) du 14/02/2016 ;

Vu l’avis de l’ANLH sur l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite ;

Vu la PEB jointe à la demande ;

 

Motivation :

Considérant que le programme comprend :

-       6 appartements 3 chambres ;

-       21 appartements 2 chambres ;

-       10 studios ;

-       2 commerces de proximité pour une superficie totale de 370 m² ;

Considérant que le programme s’inscrit dans la philosophie du pras démographique qui vise à renforcer notamment l’offre de logements à Bruxelles ;

Considérant cependant qu’il y a lieu d’éviter les logements mono-orientés implantés le long de l’actuelle autoroute ;

Considérant qu’il conviendrait de prévoir pour les terrasses un système d’occultation (éventuellement mobile) permettant de garantir une meilleur isolation acoustique ;

Considérant de plus que la rue Colonel Bourg est amenée à changer de physionomie suite au reprofilage de l’autoroute E 40 à l’arrivée dans la ville (projet Parkway) ;

Considérant que le réaménagement de l’autoroute permettrait également d’assurer la reconversion d’une partie des immeubles d’entreprise de la rue du Colonel Bourg en partie vides ou obsolètes ;

Considérant que le programme prévoit une diversité de types de logement, en privilégiant les logements familiaux, en veillant à ce qu’ils disposent pour la plupart d’espaces extérieurs (terrasses) et sur les angles de deux façades ;

Considérant que le bâtiment sera « désossé » et rehaussé de deux étages ;

Considérant que cette augmentation de gabarit, en dérogation au RRU (Titre I, art. : 6 : hauteur) est compensée par une réduction de la largeur de l’immeuble, augmentant par là même l’importance de la zone de recul ;

Considérant ainsi que l’emprise au sol du bâtiment est réduite d’un peu moins de 200 m2 du rez-de-chaussée au 3° étage (de 1010 à 819 m² aux étages) ;

Considérant de plus que la largeur de la rue Colonel Bourg permet d’augmenter quelque peu la hauteur des immeubles ;

Considérant néanmoins qu’il y a lieu de fournir une élévation complémentaire de la façade principale avec les immeubles voisins permettant de mieux juger l’intégration de l’immeuble dans la perspective de la rue Colonel Bourg ;

 

Considérant que les planchers de tous les niveaux et le noyau central de circulation seront maintenus ;

Considérant par contre que les façades de l’immeuble en éléments de béton architectonique seront entièrement démolies afin d’exprimer la nouvelle fonction de l’immeuble désormais principalement résidentiel ;

Considérant ainsi que les modifications des caractéristiques urbanistiques s’inscrivent dans le caractère plus urbain des lieux permettant d’accueillir d’autres fonctions, dont la résidentielle ;

Considérant en outre que la présence d’un grand parking souterrain établi sur deux niveaux permet de réduire le nombre d’emplacements (104 à 56) tout en garantissant un nombre suffisant pour les futurs logements ;

Considérant que les locaux communs et notamment vélos sont établis en suffisance ;

Considérant que les deux commerces prévus permettent de garantir une certaine mixité et de prévoir des activités compatibles avec les caractéristiques du rez-de-chaussée de l’immeuble.

 

Avis : FAVORABLE UNANIME sous conditions.

 

Conditions :

-       Respecter l’avis du SIAMU  (réf.1986.1464) du 14/02/2016 ;

-       Respecter l’avis de l’ANLH sur l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite ;

-       Réaménager les logements en façade arrière afin d’éviter des logements mono-orientés ;

-       Prévoir pour les terrasses un système d’occultation.

-       Fournir une élévation de la façade principale intégrant les immeubles voisins.  

 

 

 

Point n° 15 – 15:50

 

Demande de :                           Permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Avenue Franz Guillaume, Avenue Artémis

Identité du demandeur :           MadameB. & M.F. De Pauw & Cumps SLRB - SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALES.A.

                                                Rue Jourdan 45-55  - 1060 BRUXELLES

 

Objet de la demande :               Construire un ensemble de 6 immeubles constitués de 96 logements et 96 emplacements de parking

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

PPAS :     n°730 - AGRBC 19/07/2007 - Zone de jardin publics, zone de cours et jardins, catégorie 2 et 4.

 

Motif principal de l’enquête :

 

·         dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)

·         application de l'art. 124  du COBAT (MPP à la demande de l'IBGE dans le cadre d'un permis mixte)

·         application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas)

·         dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)

·         application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)

·         dérogation à l'art.12 du titre I du RRU (aménagement des zones de cours et jardins )

·         application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

·         application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un ppas : Implantation, gabarit, esthétique)

 

L’enquête publique se déroule du 24/05/2017 au 07/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Avis reporté.

 

 

Point n° 16 – 16:20

 

Demande de                             Permis d'urbanisme

                                                Permis d’environnement classe 1B

Adresse du bien :                     Rue des Deux Maisons

Identité du demandeur :           Monsieur Ahmet YUCEYURTMETAL YAPIS.A.

                                                Rue du Corbeau, 78 à 1030 Schaerbeek

 

Objet de la demande :               Construire un immeuble d’appartements avec un rez-de-chaussée commercial.

 

Nature de l’activité principale :           logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone mixte

PPAS :     n°201 "AUBIER"

 

Motif principal de l’enquête :

 

·         application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots)

·         application de la prescription particulière 3.5.1° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)

·         dérogation à l'art.4 du titre I du RRU (profondeur de la construction)

·         dérogation à l'art.6 du titre I du RRU (toiture - hauteur)

·         application de l'art. 147 du COBAT: demande soumise à rapport d'incidence (garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnements couverts, salles d'exposition ...) comptant de 25 à 200 véhicules automobiles ou remorques)

·         1B : article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement

 

L’enquête publique se déroule du 24/05/2017 au 07/06/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en zone mixte du plan régional d’affectation du sol arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ainsi qu’en zone de voie commerciale et de rue et square résidentiels du plan particulier en vigueur ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit et de fait indique un terrain à construire;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à construire un immeuble d’appartements avec un rez-de-chaussée commercial ;

 

Dérogations et motifs d’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité pour les motifs suivants :

En application du Code Bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) :

·      Application de l’article 124 : la demande concerne un projet mixte, à savoir un projet qui requiert à la fois un permis d’environnement relatif à une installation de classe 1 B et un permis d’urbanisme.
 

·      Application de l’article 40 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement : Permis d'environnement : 1A ou 1B 
 

·      Application de l’article 147 : rapport d’incidences

 

En application des prescriptions régionales d’aménagement du territoire (PRAS) :

·      Prescription générale 0.6 du Plan Régional d’Affectation du Sol : Actes et travaux qui portent atteinte à l'intérieur de l'îlot
 

·      Prescription particulière 3.5.1° du Plan Régional d’Affectation du Sol :  Modification des caractéristiques urbanistiques

 

     En application du règlement régional d’urbanisme (RRU) :

·      Art. 153 §2.al2&3: Dérogation au volume, à l'implantation ou à l'esthétique des constructions

§  Titre I : Caractéristiques des constructions et de leurs abords :

-        Profondeur de construction (Titre I, art. :4) ;

-        Toiture (Titre I, art. :6) ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 24/05/2017 au 07/06/2017 et que 7 lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ;

Considérant que les réclamations portent principalement sur :

·         La profondeur du bâtiment et la proximité de celui-ci au bâtiment voisin ;

·         La surface perméable insuffisante ;

·         Les voitures supplémentaires sur la voirie déjà surchargée ;

·         La diminution des espaces verts ;

·         La surpopulation des parcelles ;

·         L’incapacité du quartier au niveau infrastructurel et logistique (voiries, parkings, transport en commun,…) à supporter une telle construction ;

·         La diminution de la valeur des biens avoisinants ;

 

Avis d’autres instances :

Vu le rapport d’incidences ;

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente (réf. C.2016.0386) du 23/05/2017 ;

Vu l’avis de l’ANLH sur l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite estimant que le projet est non conforme ;

 

Motivation :

Considérant que le gabarit de l’immeuble est globalement conforme aux prescriptions du ppas ;

Considérant en effet que cet immeuble d’angle comporte deux ailes :

-       Une aile de gabarit : rez+4+ toiture plate avec étage en recul le long de l’avenue du Cimetière de Bruxelles ;

-       Une aile de gabarit : rez+ 3+ toiture à la Mansart le long de la rue des deux Maisons

Considérant que le jeu de volumes marque l’angle de l’immeuble conformément au ppas ;

Considérant que l’immeuble développe la même approche que sur le lot 1 lui faisant face ;

Considérant que les dérogations au RRU en termes de gabarit concernent principalement l’étage en recul (4°) qui dépasse ponctuellement le profil de l’immeuble le plus grand (en profondeur et en hauteur) ;

Considérant que ces dérogations sont ponctuelles et minimes ;

Considérant que chaque logement dispose d’un emplacement de parking ;

Considérant que les logements se répartissent comme suit :

-       10 appartements 1 chambre ;

-       14 appartements 2 chambres ;

-       3 appartements 3 chambres ;

Considérant que le programme prévoit ainsi une majorité d’appartements de deux chambres et plus ;

Considérant qu’ils sont majoritairement traversants et disposent pour la plupart d’au moins deux orientations ;

Considérant que la plupart comprennent des espaces extérieurs tels balcons ou terrasses ainsi qu’une cave privative ;

Considérant qu’ils respectent globalement les normes minimales d’habitabilité du RRU (Titre II) ;

Considérant que les entrées des logements seront identifiées par la couleur orangée de la tôle entourant également les lucarnes ;

Considérant que citerne et bassin d’orage respectent la réglementation en vigueur ;

Considérant que le projet respecte les caractéristiques urbanistiques telles que définies par le ppas ;

Considérant la situation des parcelles concernées dans l’emprise de la maison de chasse « La Faisanderie » remontant au 18e siècle (Atlas du sous-sol archéologique de la région de Bruxelles, vol. 18 – Evere : site 27 ; www.mybrugis.irisnet.be > Bruxelles Développement Urbain > Monuments et Sites > Patrimoine archéologique > Atlas archéologique).

 

Avis : FAVORABLE unanime  sous conditions

 

Condition(s) :

-       Respecter l’avis du SIAMU (réf. C.2016.0386) du 23/05/2017 ;

-       Répondre à l’avis de l’ANLH sur l’accessibilité du bâtiment pour les personnes à mobilité réduite ;

-       Prévoir une alternative à la couleur orangée des lucarnes et entrées des logements ;

-       Il convient de permettre au Département du Patrimoine archéologique de la Direction des Monuments et Sites d’organiser des sondages d’évaluation archéologique préalables aux travaux qui détermineront, le cas échéant, l’ampleur d’une éventuelle fouille archéologique complémentaire (planning et modalités à fixer dès réception du permis ; contact 02.204.24.35, archeologie@sprb.brussels).

 

 

 

 

Service: