Advies van 16 maart 2017

Al gelezen

Advies van 16 maart 2017

Punt nr. 1 – 09:15

 

Aanvraag tot                             stedenbouwkundige vergunning

Adres van het goed:                  Stroobantsstraat
Gastendelleweg 17

Identiteit van de aanvrager:       Mijnheer Philippe Van Damme

 

Voorwerp van de aanvraag :      bouwen van een appartementsgebouw met 22 woningen

 

Aard van de hoofdactiviteit:     woning

 

Ligging van het goed :               

GBP:    typisch woongebied

BPA :    101 "Stroobants-Picadie" - 05/07/1990 : woonzone met massavariatie.

VV :     114-04/12/1995.

 

Hoofdreden van het onderzoek :

 

·         afwijking op art.5 van titel I van de GSV (hoogte van de voorgevel)

·         afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - hoogte)

·         afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - dakkapellen)

·         afwijking op art.6 van titel I van de GSV (dak - technische elementen)

·         afwijking op art.12 van titel I van de GSV (inrichting van de koer - en tuingebieden)

·         toepassing van art. 153 §2.al 2&3 van het BWRO (afwijking op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening of een bouwverordening)

·         toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan een bbp : Inplanting, hoogte, esthetisch)

·         toepassing van art. 155 §2 van het BWRO (afwijking aan een verkavelingsvergunning)

·         afwijking op art.10 van titel I van de GSV (uitsprongen aan de gevel - balkons, terrassen en erkers)

·         afwijking op art.13 van titel I van de GSV (behoud van een doorlaatbare oppervlakte)

 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 20/02/2017 tot  06/03/2017 inbegrepen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE :

 

Planologische bestemming :

Overwegende dat het goed zich bevindt in een  typisch woongebiedvan het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd door regeringsbesluit van 3 mei 2001, in een woonzone met massavariatie van het vigerend bestemmingsplan, alsook in het verkavelingsplan nr. 114 (lot 9) ;

 

Juridische en feitelijke situatie :

Overwegende dat de huidige toestand gewag maakt van een onbebouwd perceel ;

 

Voorwerp van de aanvraag :

Overwegende dat de aanvraag handelt over het bouwen van een appartementsgebouw met 22 appartementen onderverdeeld als volgt:

-       6 éénslaapkamerappartementen;

-       12 tweeslaapkamerappartementen;

-       4 drieslaapkamerappartementen;

 

Overwegende dat het project ook ondergronds 19 parkeerplaatsen voor wagens, 4 parkeerplaatsen voor moto’s en 31 plaatsen voor fietsen voorziet  :

 

Afwijkingen en redenen van het openbaar onderzoek :

Gelet op de afwijkingen van de voorschriften van de GSV:

-       Titel I, artikel 5, hoogte van de voorgevel,

-       Titel I, artikel 6, hoogte van het dak,

-       Titel I, artikel 6, technische verdiepingen niet geïntegreerd in het dak,

-       Titel I, artikel 10, uitsprongen aan de straatgevel, gezien de totale breedte hiervan meer dan 2/3 van de gevelbreedte bedraagt,

-       Titel I, artikel 11, inrichting van de achteruitbouwstrook,

-       Titel I, artikels 12 en 13 aangezien het volledige perceel ondoordringbaar zal zijn,

-       Titel 8, artikel 6, aantal parkeerplaatsen,

 

Gelet op de afwijkingen van de voorschriften van het BBP:

-       Artikel 17b, dichtheid der gebouwen,

-       Artikel 17c, hoogten,

-       Artikel 17e, de daken zijn niet allemaal hellend,

-       Artikel 17g, de achteruitbouwzone bevat terrassen en toegangswegen,

 

Gelet op de afwijkingen van de voorschriften van de verkavelingsvergunning:

-       Punt 4, hoogten,

-       Punt 5, de daken zijn niet allemaal hellend,

-       Punt 6, de dakbedekking bestaat niet uit rode of bruine dakpannen maar uit donkergrijze,

-       Punt 7, uitzicht van de gevels, gezien de totale breedte van de uitsprongen meer dan 60% van de totale gevelbreedte bedraagt en hun totale oppervlakte meer dan 30% dan de totale geveloppervlakte,

-       Punt 8, achteruitbouwzone, gezien er geen muurtje maar wel hagen zullen voorzien worden,

-       Punt 9, minder dan 75% van de zone voor koeren en tuinen is beplant,

-       Voorwaarde van de verkavelingsvergunning opgelegd door de gemachtigd ambtenaar: de maximum totale bovengrondse vloeroppervlakte van 1.950m² wordt overschreden met 13% (2.165 m²),

 

Gelet op de afwijkingen van de voorschriften van de GemSV:

-       Artikel 8 en 44, ondergrondse constructies, gezien minder dan 2/3 van de zone van koeren en tuinen van meer dan 60m² beplant is in volle grond,

-       Artikel 11, platte daken, gezien de platte daken van meer dan 20m² niet als groendaken worden ingericht,

-       Artikel 14, inspringende volumes in het dak,

-       Artikel 16, technische ruimtes in het dak, gezien deze minstens 4m moeten inspringen t.o.v. de voorgevel,

-       Artikel 43, inrichting van de achteruitbouwzone, gezien deze bedekt wordt met ondoorlaatbare materialen voor het aanleggen van terrassen,

-       Artikel 47, aanplantingen, gezien er geen hoogstammige bomen zullen geplant worden in de zone voor koeren en tuinen,

 

Het openbaar onderzoek :

Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan de speciale regelen van openbaarmaking van 20/02/2017 tot 06/03/2017 en dat 4 bezwaarschriften en een petitie met 51 namen werden ingediend ;

Overwegende dat de opmerkingen vooral handelen over de hoogte en diepte van het gebouw, het bufferbekken, de inplanting van de toegang tot de garage, het tekort aan parkeerplaatsen t.o.v. aantal wooneenheden, de impact op de mobiliteit en de stabiliteit van de bestaande huizen tijdens de werf;

 

Advies van andere instanties :

Gelet op het advies van de brandweer met referentie C.2001.1362/7/APB/ac op datum van 02/01/2017 ;

 

Motivatie :

Overwegende dat de aanvraag handelt over het bouwen van een appartementsgebouw op de laatste vrije kavel (lot 9) van het verkavelingsplan nr. 114 gelegen op de hoek van de Stroobantsstraat en de Gastendelleweg;

Overwegende dat dezelfde bouwheer recentelijk een stedenbouwkundige vergunning heeft bekomen voor een appartementsgebouw op de andere hoekkavel (Picardie-Gastendelle);

Overwegende dat de aanvraag heel wat afwijkingen vertoont aan de vigerende reglementen;

Overwegende dat de afwijkingen betreffende de hoogte van het gebouw te rechtvaardigen zijn gezien het een hoekgebouw betreft gelegen aan een baan met een breed wegprofiel;

Overwegende dat het project de opgelegde hoogten van de verkavelingsvergunning ter hoogte van de aanpalende gebouwen respecteert;

Overwegende desalniettemin dat de aanvraag afwijkt van de GSV wat betreft de hoogte van het dak gezien de naburige woning in de Gastendelleweg met meer dan 3m overschreden wordt;

Overwegende dat deze naburige woning eerder abnormaal laag is en dat de oriëntatie in het voordeel van deze laatste is;

Overwegende dat de dichtheid van het gebouw en de volledige ondoorlaatbaarheid van het terrein gerechtvaardigd worden door het feit dat het een hoekgebouw betreft op een terrein met een beperkte diepte;

Overwegende dat de ondergrondse parking voor 19 wagens het volledige perceel beslaat;

Overwegende dat er een laag teelaarde met een dikte van 1.00m wordt voorzien;

Overwegende dat er in de achteruitbouwzone terrassen voorzien worden en dat dit een afwijking betekent aan de GemSV, maar dat deze aanvaardbaar is gezien de compatibiliteit met de functie van voortuin;

Overwegende dat de aanplanting van hagen i.p.v. het plaatsen van muurtjes op de rooilijn eveneens aanvaardbaar is, gezien dit de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het project ten goede komt;

Overwegende dat de afwijking betreffende de daken – deze moeten hellend zijn – gerechtvaardigd is gelet op het feit dat de platte daken enkel centraal op het gebouw voorzien zijn en dat de overgang met de bestaande hellende daken van de naburige gebouwen verzekerd is;

Gelet op de bestaande gebouwen met platte daken aan de overkant van de beide aanliggende straten;

Overwegende dat het percentage van uitsprongen aan de voorgevel overdreven is en het gebouw een te massieve indruk geven waardoor deze laatste niet de intentie van het verkavelingsplan volgt, zijnde een spel tussen massa en ruimte om een verticaal ritme te benadrukken;

Overwegende dat de technische ruimte niet geïntegreerd is in het dak en dat er onvoldoende insprong is waardoor dit monotone volume een massieve impact heeft op het aspect van het gebouw;

Overwegende dat er geen fietsenstallingen zijn op de gelijkvloerse verdieping;

Overwegende dat de afwijkingen betreffende het esthetische aspect van het gebouw ingaan tegen de intentie van het verkavelingsplan om een zekere uniformiteit te bewaren;

Overwegende dat de afwijking betreffende het plaatsen van groendaken niet aanvaardbaar is gezien deze laatste andere voordelen heeft buiten het esthetische zoals verdampende, vertragende en ecologische eigenschappen;

Overwegende dat de afwijking op de voorwaarde van de gemachtigd ambtenaar voor de verkavelingsvergunning betreffende de maximale vloeroppervlakte, de afwijking op het aantal parkeerplaatsen, de afwijking op de uitsprongen aan de voorgevel en de afwijking van de technische ruimte als gevolg hebben dat er moet besloten worden dat 22 wooneenheden overdreven is;

Overwegende dat een gewijzigd project met een verminderd aantal problematische afwijkingen en rekening houdende met voorvermelde overwegingen, gunstig zou kunnen beoordeeld worden;

 

Advies : unaniem ONGUNSTIG in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Directie Stedenbouw.

 

 

Point n° 2 – 09:35

 

Demande de                             permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Avenue du Cimetière de Bruxelles 121

Identité du demandeur :           Monsieur Bernard Van Canneyt Starter Homes S.A.

                                                Avenue Jules Bordet 160 1140 Evere

 

Objet de la demande :               construire un immeuble de 24 logements.

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

              

PPAS :     n° 730 - Artémis – AGRBC du 19/07/2007 :

               - catégorie 3 - espace public qui structure le quartier et de caractère mixte,

               - catégorie 4 - espace public de quartier et de caractère résidentiel,

 

Motif principal de l’enquête :

 

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions)

- dérogation à l'art.13 du titre I du RRU (maintien d'une surface perméable)

- application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS : Implantation, gabarit, esthétique)

 

L’enquête publique se déroule du 20/02/2017 au 06/03/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en  zone d'habitationdu plan régional d’affectation du sol, arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

Considérant que le bien est couvert par le plan particulier d’affectation du sol dénommé « Artémis », approuvé par le Gouvernement en date du 19/07/1997 ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à construire un immeuble de 24 logements ainsi que 23 emplacements de parking (voitures + motos) en sous-sol, sur un terrain d’angle ; 

 

Dérogations  au PPAS :

- dérogation à l’implantation, par le fait que le volume de la cage d’escalier empiète sur la zone contiguë, la zone de cours et jardins ;

- dérogation de gabarit par le fait que le PPAS limite l’étage en recul à seulement l’avenue du cimetière de Bruxelles. L’étage en recul le long de l’avenue Artémis n’est pas autorisée. Cette dérogation demeure toutefois limitée à une hauteur de 2.00 m ;

 

Dérogation à  l’article 13 du RRU :

La surface imperméable sur une parcelle de 6 ares et 68 s’élève à 5 ares, ce qui représente un faible maintien de pleine terre ;

 

Enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 20/02/2017 au 06/03/2017 et qu’aucune lettre de réclamation et d’observation n’a été introduite ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente du 16/01/2017, dont référence : C.2016.1192/1/APM/vh ;

 

Motivation :

Considérant que le projet vise à construire, sur une parcelle d’angle, un immeuble de logements composé de deux volumes, l’un situé le long de l’avenue du Cimetière de Bruxelles et le second le long de l’avenue Artémis ;

Considérant que les volumes se raccordent au niveau des gabarits du type R+4, avec un étage en recul, ainsi qu’au niveau de l’implantation ;

Considérant que le projet marque le carrefour entre une voirie qui structure le quartier et de caractère mixte, l’avenue du Cimetière de Bruxelles, et une voirie de quartier et de caractère résidentiel, l’avenue Artémis, suivant la volonté du PPAS ;

Considérant que le programme de logements se compose comme suit :

- 7 studios,

- 8 appartements à une chambre,

- 8 appartements à deux chambres,

- 1 appartements à trois chambres,

Considérant que l’affectation logement est conforme  aux prescriptions des plans d’affectation ;

Vu la conformité des logements au titre II –normes d’habitabilité des règlements d’urbanisme ;

Considérant que le projet prévoit 15 emplacements de parking pour voitures et 8 emplacements pour motos, que ces installations se trouvent au seul niveau en sous-sol ;

Considérant que l’accès au parking se fera depuis l’avenue Fr. Guillaume, que cette partie de voirie publique désert également les parkings souterrains du n° 35 de l’avenue Fr. Guillaume ;

Considérant que le parking souterrain sera desservi par un ascenseur à voitures, au lieu d’une rampe d’accès classique ;

Considérant que l’exploitation des parking doit être couvert par un permis d’environnement ;

Considérant que le rez-de-chaussée sera pourvu d’un local pour entreposer 30 vélos, que celui-ci sera directement accessible depuis le hall d’entrée de l’immeuble ;

Considérant que la dérogation d’implantation de la cage d’escalier en zone de cours et jardins est justifiée par la faible emprise au sol, d’une superficie de 22 m², ainsi que par le parachèvement du volume, en bois, qui s’intègre particulièrement bien en zone de cours et  jardins ;

Considérant que la dérogation de gabarit, de cet étage en recul,  permet une continuité dans l’aspect des façades de cet immeuble d’angle et permet l’installation d’un appartement à 3 chambres de qualité ;

Considérant que la faible superficie perméable, sur la parcelle, se justifie par la configuration des lieux, parcelle de forme irrégulière, entourée sur trois de ses faces par le domaine public ;

Considérant dès lors que les dérogations sont acceptables ;

Considérant que le projet renforce davantage le caractère résidentiel d’un quartier en pleine expansion ;

Considérant que les 23 emplacements (voitures et motos) ainsi que les 36 emplacements pour vélos, aisément accessibles, justifient la faible dérogation en matière d’emplacements de parking ;

 

Charges d’urbanisme :

Considérant, qu’en application de l’article 100 du CoBAT et de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juin 2003 relatif aux charges d’urbanisme, modifié par l’arrêté du 18 décembre 2003, il convient d’imposer des charges d’urbanisme pour la construction de 1.873,94 m² de logement.

 

Avis favorable majoritaire, en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU).

 

Le représentant de la Direction de l’urbanisme s’abstient et les demandes de dérogations seront, en application de l’art. 155 § 2 du CoBAT, soumises au fonctionnaire délégué de l’urbanisme.

 

Conditions :

-  introduire une demande de permis d’environnement de classe 2, avec avis du SIAMU, pour exploiter 23 emplacements de parking (voitures+motos) (rubr : 68A) ;

-  respecter l’avis du SIAMU, relatif à la demande de permis d’urbanisme, du 16/01/2017, dont référence : C.2016.1192/1/APM/vh ;

 

 

Punt nr 3 – 10:05

 

Aanvraag tot                             milieuvergunning

Adres van het goed:                  Avenue des Olympiades 12

Identiteit van de aanvrager:       BELGIAN SHELL

 

Voorwerp van de aanvraag :      Shell tankstation ss729 Evere - Olympiadenlaan 12

 

Aard van de hoofdactiviteit:     productieactiviteiten

 

Ligging van het goed :               

GBP:    administratiegebied

             langs een structurerende ruimte

BPA :    720: Plaine des Sports / Sportcomplex

 

Hoofdreden van het onderzoek :

Potentieel hinderlijke inrichting voor het milieu van klasse 1B

 

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 22/02/2017 tot  08/03/2017 inbegrepen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADVIES VAN DE OVERLEGCOMMISSIE:

 

Planologische bestemming:

Overwegende dat het goed zich bevindt in een administratiegebiedlangs een structurerende ruimte van het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd door regeringsbesluit van 3 mei 2001;

 

Juridische en feitelijke situatie:

Overwegende dat het tankstation wordt goedgekeurd middels de stedenbouwkundige vergunningen nr’s 2002-160 en 2016-108;

 

Voorwerp van de aanvraag:

Overwegende dat de aanvraag handelt over het uitbaten van een tankstation;

 

Het openbaar onderzoek:

Overwegende dat de aanvraag onderworpen werd aan de speciale regelen van openbaarmaking van 24/02/2017 tot 10/03/2017 en dat geen bezwaarschriften werden ingediend;

 

Advies van andere instanties :

Gelet op het advies van de brandweer met referentie CI.2001.11550451/7/GG/dd op datum van 13/10/2016;

 

 

Motivatie:

Overwegende dat het tankstation toegelaten werd middels 2 stedenbouwkundige vergunningen;

Overwegende dat een milieuvergunning nr PE/1B/2003/212296 werd afgeleverd voor het tankstation op datum van 23/05/2003 geldig tot 23/05/2017;

Overwegende dat er geen bezwaarschriften werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek;

Overwegende dientengevolge dat de aanvraag aanvaardbaar is;

 

Advies: unaniem gunstig

 

Voorwaarden:

 

-       De voorwaarden voor tankstations respecteren;

-       Het advies van de brandweer met referentie CI.2001.11550451/7/GG/dd respecteren.

 

Point n° 4 – 10:25

 

Demande de                             permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Rue Saint-Vincent 106

Identité du demandeur :           Monsieur Nicolas Mutlu

                                                rue saint-vincent 106 1140 Evere

 

Objet de la demande :               étendre un commerce en zone de cour et jardin (terrasse d'un horeca)

 

Nature de l’activité principale : logement

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation

              

PL :          PL n° 133 - autorisé le 10/07/2007 - lot 2.

 

Motif principal de l’enquête :

 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots),

- application de la prescription particulière 2.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions),

- application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un permis de lotir)

 

L’enquête publique se déroule du 13/02/2017 au 27/02/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en  zone d'habitation du plan régional d’affectation du sol, arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

Considérant que le bien est couvert par un plan de lotissement, autorisé en date du 10/07/2007 ; 

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique R+1+T, affecté au commerce, au rez-de-chaussée, et au logement à l’étage ;

Considérant que la situation de fait présente une modification partielle de la façade avant, par la mise en peinture de la maçonnerie, au niveau du rez-de-chaussée ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à étendre un commerce en zone de cour et jardin (terrasse d'un horeca) ;

Considérant que la demande porte plus particulièrement sur :

L’aménagement d’une terrasse, accessoire d’un bar, en zone de cour et jardin, sur une superficie de 70 m² ;

 

Dérogation :

Considérant que la demande déroge au permis de lotir, qui met en évidence la conformité de la zone de cours et jardins à la prescription générale 0.6 du PRAS

, soit améliorer les qualités végétales, ensuite minérales, esthétiques et paysagères en intérieurs d’îlot ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 13/02/2017 au 27/02/2017 et que deux lettres de réclamations et d’observations ont été introduites ;

Considérant que les réclamations portent principalement sur :

- les nuisances d’odeur, de fumée de narguilé et de bruits, après 22h00 ;

- l’opposition à l’ouverture d’un « restaurant » dans un jardin ;

 

Avis d’autres instances :

Vu l’avis du service d’incendie et d’aide médicale urgente du 04 /01/2007, dont référence : T.2000.0278/11/APM /vh ;

 

Motivation :

Considérant qu’au vu de la superficie totale du jardin, 525 m², l’installation d’une terrasse de 70 m² de superficie est largement acceptable quant au maintien de la pleine terre dans la zone ;

Considérant que c’est l’extension d’un bar, soit l’affectation commerciale en plein air,  qui compromet partiellement  la fonction réelle de la zone ;

Vu l’atteinte manifeste à l’intérieur de l’îlot, dans un plan de lotissement qui offre encore la possibilité d’une construction résidentielle (terrain de droite depuis la rue, lot 1) ;

Considérant que le projet d’aménagement de la terrasse en zone de cours et jardins, tel que présenté, est insuffisant et ne permet pas de comptabiliser le nombre de places à installer ;

Vu le manque d’informations sur les matériaux de la terrasse ainsi que l’absence d’un plan paysager ;

Vu la différence de niveaux  (quatre marches) entre le jardin et le niveau fini de la terrasse, ce qui pourrait le rendre peu accessible aux personnes à mobilité réduite ;

Considérant que le demandeur mentionne dans la note explicative les heures d’exploitation de la terrasse, de 16h à 21h, que ce projet risque d’occasionner des désagréments aux habitants des immeubles voisins ;

Vu les réclamations introduites durant l’enquête publique par les riverains ;

Considérant que la modification partielle de la façade avant a fait l’objet de courriers et d’entretiens , entre le service urbanisme communal et l’exploitant du commerce, afin d’obtenir soit,  une remise en état de la façade, soit l’introduction d’une demande de mise en conformité, que ces demandes sont, à ce jour, restées sans suite ;

Vu la non, conformité de la demande aux plan d’affectation et de lotissement.

 

Avis défavorable unanime, en présence d’un représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU)

 

La commission recommande au demandeur de :

-       introduire une demande de permis d’urbanisme pour modification partielle de la façade avant ;

-       introduire une modification d’utilisation du commerce dans le cas où l’établissement envisagerait d’offrir de la restauration.

 

Point n° 5 – 10:45

 

Demande de                             permis d'urbanisme

Adresse du bien :                     Clos de l'Oasis 2

Identité du demandeur :           Monsieur Rasim Mehmetaj          

                                                Clos de l'Oasis 2 1140 Evere

 

Objet de la demande :               étendre la terrasse arrière du 1er étage et installer un escalier en zone de cours et jardins.

 

Nature de l’activité principale : logement

 

Situation urbanistique :            

PRAS :     zone d'habitation à prédominance résidentielle

              

PPAS :     7F "OASIS" - 15/12/1959 - zones de construction d'habitation semi-ouverte, de recul et de cour et jardin.

 

Motif principal de l’enquête :

 

- application de la prescription générale  0.6. du PRAS (actes et travaux portant atteinte aux intérieurs d'îlots),

- application de la prescription particulière 1.5.2° du PRAS (modifications des caractéristiques urbanistiques des constructions),

- application de l'art. 155 §2 du COBAT (dérogation à un PPAS : Implantation, gabarit, esthétique),

 

L’enquête publique se déroule du 13/02/2017 au 27/02/2017 inclus.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AVIS DE LA COMMISSION DE CONCERTATION :

 

Repérage :

Considérant que le bien se situe en  zone d'habitation à prédominance résidentielledu plan régional d’affectation du sol, arrêté par le Gouvernement en date du 3 mai 2001 ;

Considérant que la parcelle est couverte par un plan particulier d’affectation du sol, le 7F dénommé « Oasis », approuvé par arrêté royal en date du 15/12/1959 ;

 

Situation de droit/de fait/antécédents :

Considérant que la situation de droit indique un maison unifamiliale, du type R+2, autorisée par permis « de bâtir » en date du 01/09/1959 ;

 

Objet de la demande :

Considérant que la demande vise à :

- installer un escalier extérieur menant du 1er étage au jardin ;

 

 

- étendre et couvrir la terrasse arrière, au 1er étage, sur une profondeur comprise entre 1.00 m et 1.50 m et sur une largeur de 4.50 m (y compris le palier de l’escalier) ;

 

Dérogations :

Considérant que la dérogation porte sur l’installation partielle de l’escalier en zone de cours et jardins, que la profondeur de la zone construction au PPAS s’étend sur 12.00m, que la projection horizontale de l’escalier occasionne une dérogation d’implantation de 2.80 m ;

 

L’enquête publique :

Considérant que la demande a été soumise aux mesures particulières de publicité du 13/02/2017 au 27/02/2017 et qu’aucune lettre de réclamations et d’observations a été  introduite ;

 

Motivation :

Considérant que le PPAS mentionne, en son article 9, qu’il est strictement interdit d’ériger une construction quelconque même temporaire en zone de cours et jardins ;

Considérant qu’il s’agit d’un escalier métallique de type « ouvert », sans contre marche, que son impact, en dehors de la zone bâtissable est léger  (2.80 m² en projection au sol),  Considérant dès lors que l’installation de l’escalier ne met pas en péril la zone de jardin mais lui est complémentaire ;

Vu le respect du Code Civil en termes de vues, lors de l’utilisation de l’escalier ;

Considérant que le projet permettra d’accéder, plus facilement, depuis les pièces de vie du 1er étage vers le jardin, sans traverser les locaux de service du rez-de-chaussée ;

Considérant que la terrasse sera recouverte d’une toiture vitrée, que sa profondeur se est comprise dans la zone bâtissable du plan.

 

Avis favorable majoritaire.

Le représentant de la Direction de l’Urbanisme (DU) s’abstient de donner un avis.

 

En application de l’art. 155 §2 du CoBAT, la demande de dérogation d’implantation au PPAS, sera soumise au fonctionnaire délégué de l’urbanisme.